Stand van zaken herontwikkeling centrum Monster

College Westland

Monster 08.05.2019 - Op 22 maart 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over de voortgang van de herontwikkelingen van het centrum in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Deelt uw college de opvatting van GBW dat het niet tijdig informeren van inwoners dat met hen gecommuniceerde streefdata niet gerealiseerd gaan worden, het vertrouwen van deze inwoners inde gemeentelijke overheid schaadt? 

Antwoord 1
Bij voorkeur informeert het college omwonenden en andere belanghebbenden proactief, er wordt per onderwerp maatwerk verricht. Er kan voor gekozen worden om inwoners en andere belanghebbenden later te informeren, zodat er duidelijkere en meer concrete informatie verstrekt kan worden.  

Vraag 2
Waarom heeft uw college tot dusverre nagelaten de inwoners van het centrum van Monster te informeren over het niet realiseren van met hen gecommuniceerde streefdata? 

Antwoord 2
De omwonenden van het voormalige gemeentekantoor in Monster zijn in juli 2018 geïnformeerd dat het raadvoorstel in december 2018 zou worden voorgelegd. In december 2018 is er geen raadsvoorstel, maar een discussienota behandeld in de commissie EFO. Er is voor gekozen om de omwonenden en andere belanghebbenden te informeren op het moment dat er concretere data en informatie verstrekt kon worden. In dit specifieke geval hebben we gewacht met communiceren naar de inwoners over de nieuwe datum waarop het voorstel in de gemeenteraad voor besluitvorming zou worden voorgelegd. Behandeling is geagendeerd, en de omwonenden zijn inmiddels net als uw raad met een brief geïnformeerd.  

Vraag 3
Wanneer wordt overigens de gemeenteraad een voorstel voor herbestemming van voormalig gemeentekantoor Monster voorgelegd? 

Antwoord 3
Het raadsvoorstel staat voor mei 2019 geagendeerd in de gemeenteraad.   

Vraag 4
En, waarom is nog geen aanvang genomen met de renovatie van het voormalig Bondshotel Overheijde? 

Antwoord 4
Op 14 augustus 2018 is er door de gemeente een omgevingsvergunning afgegeven die op 26 september 2018 onherroepelijk is geworden. Planning voor renovatie is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder, navraag leert dat deze voornemens is om in september 2019 te starten.