Stand van zaken herontwikkeling De Naaldhorst

College Westland

Naaldwijk 17.05.2019 - Op 23 april heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over Schrijnend tekort verpleeg- en crisisbedden.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding  

De fractie van Westland Verstandig heeft samen met D66 op 19 maart 2019 een motie ingediend waarin zij het College oproept te komen tot een oplossing voor het schrijnend tekort aan verpleegbedden en crisisbedden. Deze motie is vervolgens in de Commissie behandeld en de wethouder heeft aangegeven dat er revalidatiebedden zouden komen in de Naaldhorst en dat een en ander met een grote zorgaanbieder inmiddels is kortgesloten.

Thans bereiken onze fractie berichten dat een en ander nog minstens vier jaar gaat duren voordat realisering kan geschieden. Indien dat het geval is, dan lijkt het alsof de wethouder de Commissie verkeerd heeft geïnformeerd.

Stand van zaken verplaatsing ontmoetingscentrum de Naaldhorst

Vraag 1
Is hetgeen onze fractie ter ore is gekomen juist en duurt het minstens nog vier jaar voordat de toegezegde revalidatiebedden gerealiseerd kunnen gaan worden in de Naaldhorst? 

Antwoord 1
De herontwikkeling van de Naaldhorstlocatie is een grote en complexe inbreidingsontwikkeling, waarvoor een bestemmingsplan procedure nodig zal zijn. Volledige realisatie zal snel de genoemde vier jaren omvatten. Op dit moment wordt een behandel- en dagbestedingscentrum voor ouderen met een dementiële aandoening geëxploiteerd in de Naaldhorst. Deze voorziening dient te worden gecontinueerd. We voorzien daarom een gefaseerde bouwontwikkeling in het gebied, waarbij wellicht sommige functies sneller worden gerealiseerd. Het is nu nog niet duidelijk welke andere woonfuncties en voorzieningen versneld kunnen worden gerealiseerd. 

Vraag 2
Is ook de indruk juist dat de wethouder zijn hand enigszins overspeeld heeft door te doen alsof het probleem opgelost is en dat er per direct revalidatiebedden beschikbaar zouden zijn in Westland voor onze inwoners? 

Antwoord 2
Die indruk is niet juist. In de beantwoording van de motie is  geen  uitspraak gedaan met een dergelijke strekking. 

Vraag 3
Als blijkt dat het inderdaad nog vier jaar duurt, is de wethouder het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dan op een andere wijze op korte termijn de problematiek opgelost moet worden? Gebeurt dat ook en zo ja op welke wijze? 

Antwoord 3
Zoals onder antwoord 1 beschreven verwachten wij een gefaseerde bouwontwikkeling waarvan de planning nu nog niet bekend is. Het college vindt het belangrijk dat op zo kort mogelijke termijn meer verpleeg- en crisisbedden worden gerealiseerd in Westland (zie ook Westland Programma).

Hiervoor werkt het college nauw samen met de verantwoordelijke partners. De Naaldhorst is een goede locatie voor ketenvoorzieningen in de zorg omdat hier een combinatie is van 1e en 2e lijn Cure en 1e en 2e lijn Care. Het college ziet geen andere (her)ontwikkelingsmogelijkheden die sneller gerealiseerd kunnen worden dan op de Naaldhorstlocatie.