Stand van zaken herontwikkeling Pijletuinenhof

College Westland

Naaldwijk 06.09.2019 - Op 26 juli heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over ‘Bekendmaking bebouwing Pijletuinenhof’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding
Onze fractie is de afgelopen dagen diverse keren benaderd door omwonenden en direct betrokkenen bij de ontwikkelingen bij de oude Pijletuinenhof aan de Verdilaan in Naaldwijk. De bewoners geven aan dat zij uit de krant nu moeten lezen dat er al definitieve overeenstemming is tussen de gemeente en de ontwikkelaars over de bebouwing en verdere details daarvan. De bewoners geven aan dat zij graag betrokken waren geweest bij de ontwikkeling van het plan en dat wordt ook wel burgerparticipatie genoemd.

Het College gaat er prat op dat zij burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, maar blijkbaar nu weer even niet bij dit plan omdat dat niet goed uitkomt. Mochten er nu toch weer inloopavonden zijn, dan is dat mosterd na de maaltijd omdat blijkbaar alles al definitief is. Eerst luisteren en dan pas besluiten, maar ook nu weer gebeurt dat andersom. Dit tot zware teleurstelling van de omwonenden en betrokkenen.

Vraag 1 
Waarom komt het College met persberichten over nieuwe ontwikkelingen terwijl het burgerparticipatietraject nog niet is doorlopen? 

Antwoord 1
Participatietrajecten bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn maatwerk: voor een centrumvisie wordt een uitgebreid participatietraject doorlopen om te komen tot een omgevingsvisie. In zo’n geval neemt de gemeente, als verantwoordelijke partij voor de ontwikkeling van ruimtelijke kaders, het participatietraject op zich. 

Het sluiten van een anterieure overeenkomst is het gevolg van een particulier initiatief. Via het sluiten van de overeenkomst verplicht een partij zich tot het betalen van een bijdrage in de kosten, zoals kosten voor de aanleg van wegen of openbare voorzieningen. De gemeente is in zo’n geval niet de initiatiefnemer en maakt daarom de afspraak dat de ontwikkelaar omwonenden betrekt bij zijn plannen. 

In dit geval van de Pijletuinenhof organiseert de ontwikkelaar een inloopavond om hun plannen kenbaar te maken en hierover met omwonenden van gedachte te wisselen. De inloopavond staat gepland voor donderdag 19 september. Uiteraard hebben de omwonenden dan de gelegenheid om hun bevindingen op het plan te geven. Dit kan tijdens en na de geplande inloopavond. De gemeente heeft vooruitlopend op deze avond, in samenspraak met de ontwikkelaar, een persbericht verstuurd, omdat het college blij is dat in het centrum van Naaldwijk eindelijk ontwikkeling plaatsvindt rondom de Pijletuinenhof. 

Vraag 2
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat eerst luisteren en dan pas besluiten regel en geen uitzondering moet zijn? 

Antwoord 2
Zie antwoord 1.  

Vraag 3
Waarom handelt het College op deze wijze, terwijl toch vooraf al voorspelbaar is dat omwonenden daar teleurgesteld van zijn en het geloof in politiek Westland verder afkabbelt? 

Antwoord 3
Het college en de ontwikkelaar hebben de afspraak dat de omwonenden betrokken worden bij de plannen van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar komt deze afspraak na. Op 19 september staat  een inloopavond gepland.  

Vraag 4
Op welke wijze wordt nu dit plan vervolgd en op welke wijze gaat het College wat tot nog toe fout gegaan is rechtzetten? 

Antwoord 4
Wij zijn van mening dat er niets fout is gegaan, zie ook de bovengenoemde antwoorden voor wat betreft de participatiemogelijkheden. Op 19 september organiseert de ontwikkelaar een  inloopavond om met omwonenden van gedachten te wisselen. Na de participatieavond wordt de ruimtelijke procedure (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) gevoerd met alle daarbij behorende mogelijkheden voor inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep voor belanghebbenden