Stand van zaken huisvesting jongeren in pand Zuideinde

College Westland

Naaldwijk 20.06.2019 - Op 1 april heeft de fractie ChristenUnie-SGP Westland collegevragen gesteld over betaalbare huisvesting voor jongeren in het Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Inleiding

Aan het Zuideinde in Naaldwijk, op nummer 9, staat een pand leeg waarin een architectenbureau voor elf jongeren appartementen wil realiseren. Er is ruime belangstelling voor, maar ambtelijk is aangegeven dat het project stedenbouwkundig niet past.

Vraag 1

Klopt bovenstaande?

Antwoord 1

Op basis van de uitgevoerde ‘Quick scan’ (reguliere gemeentelijke procedure waarbij initiatieven ambtelijk worden getoetst aan vigerend beleid) is in casu aangegeven dat het plan een te grote bouwmassa heeft en te weinig parkeerplaatsen bevat.

Vraag 2

Aangezien huisvesting van jongeren prioriteit heeft, kan het college aangeven of er mogelijkheden zijn om dit initiatief aan te passen, zodat het binnen de geldende regels gerealiseerd kan worden?

Antwoord 2

Tot op heden is door de aanvrager alleen nog de eerder genoemde ‘Quick scan’ ingediend. Het staat de aanvrager uiteraard vrij om met inachtneming van het verkregen advies (en hierdoor mogelijke wijzigingen in het initiatief) een aanvraag ‘Omgevingsvergunning’ in te dienen. Deze wordt ter besluitvorming aan het college voorgelegd. De aanvraag wordt getoetst aan het vigerende bestemmingsplan, gemeentelijk beleid en het beeldkwaliteitsplan.