Stand van zaken huurgrens bij appartementen Duingeest

College Westland

Monster 23.04.2020 - In februari hebben B&W Westland vragen ontvangen van de fractie GBW (en WV) over sociale huurwoningen in plan Duingeest.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

In uw inleiding stelde GBW het volgende :

Om in aanmerking te komen voor huur toeslag mag de nettohuur in 2020 niet hoger zijn dan € 737,14 (de liberalisatiegrens). De netto huurprijs voor de woningen in Plan Duingeest varieert tussen € 716,24 en € 736,70 en is dus in alle gevallen lager dan de liberalisatiegrens.

Vraag 1
Deelt uw college onze feitelijke vaststelling dat de huurprijs van de woningen in Plan Duingeest niet te hoog is om voor huur toeslag in aanmerking te komen? Draagt uw college er kennis van dat de belastingdienst bij het vaststellen van de 'rekenhuur' (is netto huur plus servicekosten) uitgaat van een maximum van € 48,00 servicekosten, ook al wordt een huurder méér in rekening gebracht? Bent u het dan ook met eens dat het gegeven antwoord over 'rekenhuur die boven de liberalisatiegrens' uitkomt onjuist is?

Antwoord 1
Wij delen uw ‘feitelijke’ vaststelling niet. De rekenhuur (kale huur plus een gedeelte servicekosten plan Duingeest) van de woningen in plan Duingeest komt boven de liberalisatiegrens waardoor huurtoeslag niet mogelijk is.

Vraag 2
Met de 'nieuwe' Woningwet is in 2016 het 'passend toewijzen' geïntroduceerd. 'Passend toewijzen' houdt de facto in dat corporaties mensen met een 'huurtoeslaginkomen’ niet een woning mogen aanbieden met een netto huurprijs hoger dan € 663,40 (af topppingsgrens). Acht uw college het met ons aannemelijk dat de regelgeving rondom 'passend toewijzen' leidend is geweest bij het opstellen van de verhuurcondities en in de weg staat dat de sociale huurwoningen in Plan Duingeest worden aangeboden aan mensen met een huur toeslaginkomen?

Antwoord 2
De appartementen van Arcade in Duingeest zijn sociale huurappartementen conform afspraken tussen BPD, gemeente afgestemd op de huidige wetgeving. De appartementen zijn ‘passend’ toegewezen en er is lokaal maatwerk toegepast. Het klopt inderdaad dat voor deze woningen geen huur toeslag mogelijk is, dit is ook vooraf duidelijk gesteld in de advertentie.

Dit heeft alles te maken met de door de overheid gestelde eisen voor huurtoeslag op basis van inkomen, gezinssamenstelling en de opzet van de appartementen (2 en 3+ persoonshuishoudens). Het vervelende is dat de regelgeving rondom toeslagen vaak niet correct geïnterpreteerd wordt. Waardoor het beeld bestaat dat je voor een sociale huurwoning al tijd huurtoeslag krijgt, dat is conform de wet niet zo.

Vraag 3
In een raadsinformatiebrief (14 juli 2016) heeft het toenmalige college de mededeling gedaan dat BPD samen met Arcade het plan Duingeest heeft geoptimaliseerd en daarbij de afspraak hebben gemaakt om in het plan 36 sociale huurappartementen (huurprijs lager dan € 710,00 prijspeil 2016) te realiseren. De nadere afspraken tussen BPD en Arcade zijn volgens de raadsinformatiebrief door de gemeente vastgelegd met ONW. Kan uw college zich voorstellen dat de fractie van GemeenteBelang Westland er nu heel vreemd van opkijkt dat uw college min -of-meer wegduikt en in haar beantwoording stelt dat geen weet te hebben van de afspraken tussen BPD en Arcade?

Antwoord 3
Het klopt dat het plan in 2016 is geoptimaliseerd, maar ook in deze afspraken zijn geen nadere afspraken gemaakt over de maximale hoogte van de huurprijzen.

Het volgende is destijds afgesproken:

• Onrendabele top wordt gedekt door BPD en Arcade. Er worden geen nadere afspraken gemaakt over de hoogte van de huurprijzen

• Aantal sociale huurwoningen: aantal wordt omgezet van 28 naar 36.

• Aantal sociale koopwoningen: 25 woningen sociale koop gaan uit Duingeest en worden overgeheveld naar Liermolen.