Stand van zaken Kastanjehof en parkeerplaatsen Kerkstraat

College Westland

Kwintsheul 17.07.2020 - Op 19 en 21 december 2018 heeft het college vragen ontvangen van de fractie WV over positie Kastanjehof in Kwintsheul en afsluiting parkeerplaats supermarkt Kwintsheul.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Allereerst verontschuldigingen voor deze late beantwoording van de door de fractie Westland Verstandig gestelde vragen.

Drie genomineerden voor Oud-Westland Prijs bekend

Vraag 1
In hoeverre is de gemeente bekend met de problematiek zoals deze door het bestuur van de Kastanjehof wordt geconstateerd dat er onvoldoende dekking is en wat kan de gemeente doen om het bestuur daarbij behulpzaam te zijn?

Antwoord 1
De gemeente is daarvan op de hoogte. De gemeente heeft geen directe verantwoordelijkheid voor de exploitatie, omdat het dorpshuis door een zelfstandige stichting wordt bestuurd. De gemeente heeft wel meerdere malen met de stichting meegedacht over oplossingen. Er is nog geen uitzicht op een definitieve oplossing. W el is de verhuurmogelijkheid van de Kastanjehof gepubliceerd op het Makelpunt.

Vraag 2
Vindt het College ook dat doordat het College aandrong ten behoeve van de ontwikkeling van de supermarkt en het feit dat de gemeente zorggedragen heeft voor de verplaatsing van de Kastanjehof, de gemeente direct of indirect de Kastanjehof moet ondersteunen zodat deze wel in de huidige vorm in stand blijft?

Antwoord 2
De gemeente heeft in het kader van het centrumplan de verhuizing van de Kastanjehof gefaciliteerd. Met deze verhuizing kon de supermarkt en daarmee een betere centrumvoorziening voor Kwintsheul gerealiseerd worden.

Vraag 3
Kunnen kleinere bijeenkomst die de gemeente organiseert en die nu vaak elders plaatsvinden, in de Kastanjehof plaatsvinden en dat structureel zodat ook vanuit de gemeente inkomsten gegenereerd kunnen worden waartegenover diensten van de Kastanjehof staan?

Antwoord 3
De suggestie is meegenomen in de gesprekken met de stichting. Binnen de ambtelijke organisatie is dit bekend.

Vraag 4
Is het College vooraf bekend gemaakt met het plaatsen van het hekwerk rond het parkeerterrein behorende bij de supermarkt?

Antwoord 4
Dit was niet bekend bij de gemeente. Het volgende dient te worden opgemerkt. Voordat het hekwerk door de ondernemer is geplaatst heeft een vertegenwoordiger van de supermarkt een verzoek ingediend voor het instellen van een blauwe zone. De gemeente heeft hiertoe vervolgens een verkeersbesluit genomen. De ondernemer heeft hier geen gebruik van gemaakt.

Vraag 5
Is daarvoor een vergunning verleend?

Antwoord 5
Nee.

Vraag 6
Is het College het met onze fractie eens dat destijds bij de planontwikkeling en ook in de anterieure overeenkomst ervan uitgegaan is dat openbare parkeerplaatsen vervielen ten behoeve van de supermarktontwikkeling, maar dat deze gecompenseerd werden doordat op het supermarktterrein zelf geparkeerd kon worden en in hoeverre worden die uitgangspunten nu niet geschonden doordat het parkeerterrein afgeschermd wordt met hekwerken?

Antwoord 6
Het is de bedoeling geweest dat de vervallen openbare parkeerplaatsen opnieuw als openbare parkeerplaatsen in het exploitatiegebied aangelegd zouden w orden. In de overeenkomst is niet specifiek aangegeven dat de te compenseren parkeerplaatsen openbare parkeerplaatsen moeten zijn. De openbare parkeerplaatsen die zijn vervallen ten behoeve van de supermarktontwikkeling zijn nu gecompenseerd op het eigen terrein van de supermarkt.

Vraag 7
Is het College voornemens om actie te ondernemen tegen de geplaatste hekwerken en de exploitant van de supermarkt te verzoeken deze weg te halen, dan wel niet dicht te doen?

Antwoord 7
Er heeft tweemaal overleg plaatsge vonden met de exploitant van de supermarkt. Tijdens deze overleggen heeft de uitwisseling van standpunten plaatsgevonden met betrekking tot onder meer het openstellen van het parkeerterrein. Tijdens het laatste overleg heeft de exploitant van de supermarkt aangegeven na te willen denken over het meewerken aan het bij proef openstellen van het parkeerterrein aan de achterzijde van het Kwintrum. Dat parkeerterrein is overdag namelijk bedoeld voor het personeel van de supermarkt. Het parkeerterrein aan de voor zijde is er voor het winkelend publiek. Het beschikbaar houden van deze plaatsen is dan ook belangrijker voor de supermarkt.

Vraag 8
Is het College het met de omwonenden eens dat uit de digitale kadastersite blijkt dat het hekwerk nu op gemeentegrond geplaatst is en niet op eigen terrein? Kan het College dit nazien en haar mening geven?

Antwoord 8
Kadastraal is nagegaan of de hekwerken op gemeentegrond staan. Het hekwerk aan de voorkant (Kerkstraat/Raaphorst) staat op grond van de supermarkt. Het hekwerk aan de achterzijde staat voor een verwaarloosbaar deel op gemeentegrond.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.