Stand van zaken leegstand winkelcentra Westland

CDA Westland

Westland 19.04.2019 - Op 28 maart heeft de fractie CDA Westland collegevragen gesteld over de leegstand in het winkelcentrum van Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Herkent het college het ‘leegstand’ probleem? 

Antwoord 1
Het college herkent dat er sprake is van leegstand van winkelpanden in bepaalde winkelcentra van Westland, namelijk in de winkelcentra van de dorpskernen Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Monster. Dat is de reden waarom het college een leegstandsmakelaar heeft aangesteld en een leegstandsaanpak heeft gestart. 

Vraag 2
Kan het college melden wat de leegstandsmanager tot nu toe bereikt heeft? 

Antwoord 2
De leegstandsmakelaar heeft geïnventariseerd welke vastgoedeigenaren leegstaande panden in bezit hebben in de dorpskernen Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Monster en heeft op basis van zijn prioriteitenlijst met de vastgoedeigenaren van de meeste leegstaande panden een gesprek gehad. Uit de lijn van deze gesprekken blijkt dat vastgoedondernemers graag bereid zijn om mee te denken over mogelijkheden om de leegstand in de betreffende dorpskernen terug te dringen. 

Vraag 3
Kan het college de omzetting van winkelvergunning naar woonvergunning versneld ter hand nemen. 

Antwoord 3
In januari jl. heeft het college het collegevoorstel ‘Leegstandsaanpak winkelgebieden Westland’ vastgesteld, waarin een gefaseerde aanpak is opgenomen om de leegstand van panden in winkelgebieden tegen te gaan. De tweede fase betreft het opstellen en vaststellen van kernwinkelgebieden, waarbinnen retailactiviteiten worden geconcentreerd. Indien vervolgens blijkt dat een locatie buiten het kernwinkelgebied zich het best leent voor woonactiviteiten en het bestemmingsplan voorziet daar niet in, dan wordt een procedure gevolgd om de gebruiksactiviteit ‘wonen’ toe te staan.