Stand van zaken maatregelen tegen comazuipen

College Westland

Westland 09.01.2016 - De fractie Progressief Westland heeft in november collegevragen gesteld over alcoholmisbruik 

onder jongeren, in verband met een toename van comazuipen in het Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Wanneer kan de gemeenteraad de door de wethouder toegezegde presentatie verwachten over de 'best practices' van de andere gemeenten, die door een voortvarende aanpak wel het aantal comazuipers drastisch wisten terug te brengen? Deze RIA, waarin ook de evaluatie van het Westlandse beleid op dit punt zou worden geëvalueerd was toegezegd direct na het zomerreces.

Antwoord 1

De in de commissie Bestuur aangekondigde RIA, waarin de effectevaluatie van de interventies ‘Halt-afdoening Alcohol FF opfrissen‘ zou worden gepresenteerd, kon op dat moment (na zomerreces 2014) niet plaatsvinden. Reden hiervoor was dat gewacht werd op de uitkomst van de landelijke evaluatie. Na ontvangst van de landelijke evaluatie (februari 2015) is gezien de uitkomst, i.c. de tegenvallende resultaten, de effectevaluatie niet meer gepresenteerd. De effectevaluatie is u wel, samen met een raadsbrief (nr.15-0024645), op 13 mei 2015 toegezonden.

Vraag 2

Wanneer verwacht de wethouder met het Westlandse plan van aanpak om het aantal opgenomen jongeren op de alcoholpoli terug te dringen aan de gemeenteraad voor te kunnen leggen?

Antwoord 2

Het Westlandse plan van aanpak is het door u, op 10 juni 2014, vastgestelde handhavingsplan horeca Westland 2014. Hieraan is een uitvoeringsprogramma alcoholpreventie gekoppeld. Dit uitvoeringsprogramma alcoholpreventie is een uitwerking van de door u vastgestelde doelen in de WMO nota (vastgesteld op 30 oktober 2012) met betrekking tot het terugdringen van schadelijk alcoholgebruik. Het gaat hierbij in hoofdzaak om interventies gericht op de jongeren zelf, maar ook op de ouders, de scholen, de sportverenigingen en voorlichting bij feesten en evenementen.

Naast preventie wordt er ook gesignaleerd en teruggekoppeld aan de scholen en doorverwezen naar de hulpverleners. De Sociale Kernteams zijn door ‘Brijder Verslavingszorg’ getraind op het herkennen van specifieke problematiek bij alcohol en drugs. Wij zetten naast handhaving bij overtredingen in op kennisvergroting m.b.t. de risico’s van alcohol- en drugsgebruik en op deskundigheidsbevordering van professionals.

Vraag 3

Is de wethouder het met Progressief Westland eens dat er drastische maatregelen nodig zijn? Hierbij zal naast voorlichting ook andere preventieve én repressieve maatregelen nodig zijn.

Antwoord 3

Wij zijn het met u eens; wij blijven op zoek naar de beste interventie. Het gedrag van ouders en opvoeders speelt een grote rol als voorbeeld voor de jongeren. Uit de gezondheidsmonitor GGD blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagde ouders geen of nagenoeg geen probleem heeft met het drankgebruik van hun kinderen. De door ons ingezette preventie maatregelen zijn door het ‘Trimbos Instituut’ en het ‘Nederlands Jeugd Instituut’ goedgekeurde interventies die behalve in onze regio ook elders in den lande op dezelfde wijze worden toegepast.

Bij het inzetten van deze interventies speelt de bereidwilligheid van scholen, sportverenigingen en ouders om hieraan mee te werken een grote rol. Eerder is dit niet altijd gemakkelijk gebleken. Repressieve maatregelen op grond van de Drank- en Horecawet worden, indien nodig, ingezet.

Vraag 4

Wil de wethouder met de burgemeester ook het Westlandse gedoogbeleid van de ontduiking van de leeftijdsgrens en het hokkenbeleid in de evaluatie meenemen?

Antwoord 4

Er wordt geen gedoogbeleid gehanteerd inzake de ontduiking van de leeftijdgrens. Bij constatering van alcohol door jongeren onder de 18 jaar wordt hiertegen handhavend opgetreden.

Binnen de looptijd van het Westlandse Veiligheidsbeleid wordt het hokkenbeleid bijgesteld.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak