Stand van zaken nieuwbouw in Westland

College Westland

Westland 20.09.2019 - Op 27 februari, 7 augustus en 24 augustus 2019 hebben wij schriftelijke vragen ontvangen van de fractie GBW inzake ‘meer vaart maken met woningen voor spoedzoekers’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van orde informeren zij u als volgt.

Hiermee beantwoorden wij de vragen gesteld door de fractie GBW in de genoemde drie brieven.

Vraag 1

Wat is de (in)directe aanleiding dat uw college mbt een aanpak van het dossier Flexwoningen nu zo aan het zwalken is; kennelijk van gedachten is veranderd en nu niet langer ‘de markt wil uitdagen’ maar plotsklaps-zes maanden na uitkomen van de raadsinformatiebrief!-een vacature voor een projectleider Flexwonen heeft opengesteld?

Antwoord 1

Ook bij een “uitgedaagde markt” hebben wij een interne projectleider nodig die processen regisseert en controleert teneinde de flexwoningen te (kunnen) realiseren. Van “zwalken” is derhalve geen sprake.

Vraag 2

En wilt uw college de gemeenteraad op korte termijn de beloofde vervolginformatie geven over de initiatieven mbt het realiseren van Flexwoningen, die inmiddels al zijn gestart en de fasen van ontwikkeling waarin deze verkeren?

Antwoord 2

Zoals eerder aangegeven zijn wij gestart met de locatie Oostduinlaan in ’s Gravenzande. Hiertoe hebben wij op 21 maart jl. een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden.  Tijdens deze avond zijn zij geïnformeerd over dit initiatief en zijn er aandachtspunten geformuleerd bij de uitwerking van de plannen.

Vervolgens hebben wij de plannen verder uitgewerkt. Er is opdracht gegeven tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Over de resultaten van dit onderzoek zijn wij op donderdag 12 september jl. in gesprek gegaan met de omwonenden.

Vraag 3

Is uw college ook aan de slag gegaan met de suggestie van GBW over de succesvolle wijze waarop de gemeente Purmerend vaart heeft gebracht in het daadwerkelijk realiseren van Flexwoningen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Ja, echter de gemeente Purmerend bekostigt de bouw van de flexwoningen zelf en hanteert een exploitatietermijn van 25 jaar. Wij hebben alleen middelen gereserveerd voor de onrendabele top. Daarnaast is voor ons een exploitatietermijn van maximaal 10 jaar mogelijk, waardoor meer middelen investeren onrendabel is.

Vraag 4

En wilt uw college de gemeenteraad op korte termijn op de hoogte brengen van het resultaat van uw verzoek aan de provincie mbt ondersteuning voor het ontwikkelen van Flexwoning-concepten?

Antwoord 4

Wanneer dit met de raad gedeeld kan worden, doen wij dit direct.