Stand van zaken nieuwbouwproject Rijnvaartweg-Poelkade

College Westland

's-Gravenzande 20.11.2020 - Op 26 oktober hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over nieuwbouwproject Rijnvaartweg/Poelkade ‘s-Gravenzande.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Inleiding bij de vragen:

“HVC heeft het monopolie om de warmte te leveren. HVC heeft toegezegd een aardwarmteboring te gaan doen, maar kan die contractuele afspraak en toezegging niet nakomen. Het alternatief is bekend. In een container, nu geplaatst voor bijna gereed zijnde woningen, wordt warm water opgewarmd in een ketel en het water wordt dan vervolgens met leidingen naar de woningen gebracht. Onze fractie nam waar dat rondom die container een hoog bromgeluid hoorbaar is en dat geeft op termijn problemen. Dat zag ook blijkbaar de ontwikkelaar al in, want die container wordt verwijderd en even verderop in het bosgebied wordt een gebouw neergezet van circa 55 m2 met daarin de opwarmpannen voor het warme water en ook de leidingen. Op dat perceel staan ook al andere voorzieningen, zodat van het bos ter plekke weinig overblijft.

Nog niet lang geleden hebben we een inloopavond gehad waarbij het betreffende bos vervangen zou worden door een mooi en duurzaam bos en op die inloopavond gaf een deskundige namens de gemeente en ONW een toelichting op welke bomen er zouden gaan komen en hoe mooi het allemaal zou gaan worden. Daarvan komt zo te zien weinig terecht, omdat in ieder geval voor vijf jaren HVC het warme water daar ter plekke moet koken en uitgaande van ervaringen elders, ook bij HVC, zal dat ongetwijfeld veel langer gaan duren. Immers aardwarmteboringen zijn er voorlopig nog niet en ook vanuit Rotterdam zal vooralsnog geen leidingnetwerk Westland gaan aandoen. 

Niet alleen het geluid, maar eigenlijk de opmerking “te gek voor woorden” om geen gaswijk te willen, maar dan wel een dikke gasleiding aan te leggen naar een warmwaterketel. Dat klopt natuurlijk absoluut niet en er is ook overlast te verwachten van geluid dat de betreffende installaties gaan maken. Dergelijke installaties horen ook thuis op een industrieterrein en niet in een woonwijk zoals nu plaatsvindt”.

Vraag 1

Wat doet het College eraan om HVC te dwingen datgene te doen wat ze beloofd heeft, namelijk water afkomstig van aardwarmte naar de woningen toe te brengen?

Antwoord 1

Al bij het tekenen van het contract was bekend dat het warmtenet in Rijnvaart niet direct zou worden gevoed met aardwarmte, omdat de aanleg van een geothermiebron een aantal gebruikers vereist dat niet uitsluitend met de woningen in Rijnvaart wordt bereikt. Daarom heeft HVC maximaal vijf jaar de tijd om de aansluiting op het geothermienetwerk te realiseren. Tot die tijd wordt het water verwarmd met gas. HVC houdt zich daarom tot dusverre aan de afspraken. Overigens blijft de gasinstallatie na ingebruikname van het geothermienetwerk staan als back-up systeem in het geval van storingen.

Vraag 2

Heeft het College een en ander zo geregeld dat er een stok achter de deur is of moet zij maar afwachten?

Antwoord 2

Er is een contract. Als een partij zich daar niet aan houdt, kunnen er gerechtelijke stappen worden ondernomen. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat HVC zich niet aan de afspraken zal houden.

Vraag 3

Welke waarborgen hebben de omwonenden en bewoners dat een en ander maar vijf jaar zal duren en niet veel langer?

Antwoord 3

Zie het antwoord bij vraag 2.

Vraag 4

Welke maatregelen worden genomen om geluid tegen te gaan van de betreffende installaties? 

Antwoord 4

Net zoals iedere technische installatie of consumenten cv-ketel produceert ook een tijdelijke warmtecentrale geluid. Uiteraard is de ‘container’ van de tijdelijke warmtecentrale volledig geïsoleerd en voldoet de installatie aan alle gestelde (veiligheids)eisen en geluidsnormen zoals die bepaald zijn in het ‘Bouwbesluit’: maximaal 50 dB (decibel) overdag, 45 dB ochtend/avond, 40 dB ’s nachts. Om te vergelijken: fluisteren 37 dB, menselijke stem 55 dB en een gemiddelde stofzuiger produceert 75 dB. In Rijnvaart staat de Tijdelijke Warmte Centrale (TWC) nu op het terrein van Weboma; deze TWC wordt voor het einde van het jaar verplaatst naar het NAVOS-terrein, terwijl de eerste bewoners van het Weboma-complex in 2021 hun woning betrekken.

Als de TWC/HWC op het NAVOS-terrein staat, is er helemaal geen sprake van geluidsoverlast voor de bewoners.

Vraag 5

Zijn er omgevingsvergunningen verleend voor de bouwwerken die nu geplaatst worden en kan dat op dat stukje groen qua bestemmingsplan wel?

Antwoord 5

Binnen de bestemming ‘Groen’ in het bestemmingsplan ‘Rijnvaart’ mogen bouwwerken ten dienste van de nutsvoorziening worden gebouwd. De definitieve technische ruimte (Regelstation) wordt gebouwd op de voormalige verharding op het NAVOS-terrein tussen het groen. Voor het bouwen van een bouwwerk ten behoeve van de nutsvoorziening is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Deze aanvraag wordt momenteel getoetst, onder meer aan het bestemmingsplan.  

Vraag 6

Wat gebeurt er met de bosplannen zoals die aan de inwoners zijn gepresenteerd op een zeer drukbezochte inloopavond, omdat daar waar nu hekken omheen staan in ieder geval geen bos meer kan komen omdat daar de bebouwing van HVC gaat komen? 

Antwoord 6

Het realiseren van het bos heeft geen relatie met HVC en de TWC/HWC (HulpWarmteCentrale). Het warmtestation staat op de voormalige verharding op het NAVOS-terrein tussen het groen, er zijn uitsluitend lagere struiken gerooid om de locatie gereed te maken voor de plaatsing van het warmtestation. Met betrekking tot de planvorming van het bos, worden binnenkort nadere mededelingen verwacht. Er is overigens voldoende ruimte. De hekken zijn geplaatst omdat onderzoek heeft uitgewezen dat er asbest in het bos ligt. 

Vraag 7

Hoe lost de gemeente dan wel de ontwikkelaar dit met HVC op, omdat de bewoners nu duurder uit zijn doordat er nu veel warmte verloren gaat door de leidingen naar en van de woningen?

Antwoord 7

De maximumprijs van warmte via het warmtenet wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Jaarlijks bepaalt AMC de maximumprijzen voor warmte. De tarieven van HVC zijn lager dan de maximale tarieven die de AMC vaststelt. Die warmteprijs zal worden gehanteerd ongeacht de wijze van opwekking van de warmte. 

Het leveringstarief van HVC bestaat uit twee onderdelen:

Een vast bedrag per jaar: het zogenaamde vastrecht; de hoogte van dit bedrag is gerelateerd aan de aansluitwaarde alleen (7,5 l/minuut; 9 l/minuut; 12,5 l/minuut); 

Een variabel bedrag per jaar op basis van de hoeveelheid warmte die wordt afgenomen (het variabel tarief, uitgedrukt in euro’s/GJ) 

 

Deze twee tariefonderdelen blijven gelijk ongeacht de wijze van opwekking van de warmte: of er nu tijdelijk warmte wordt geleverd vanuit een TWC of via een duurzame warmtebron. De bewoners gaan ook niet meer euro/GJ betalen of meer GJ verbruiken of de TWC nu op het bouwterrein staat of op het NAVOS-terrein.