Stand van zaken omtrent schuldhulpverlening in Westland

College Westland

Westland 01.10.2014 - De fractie van de LPF Westland heeft B&W vragen gesteld inzake de schuldhulpverlening in Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met ons eens dat als mensen eenmaal de drempel hebben genomen voor een verzoek tot schuldhulpverlening, er een mate van urgentie is om daarop te reageren?

Antwoord 1
Wij zien inderdaad dat er een mate van urgentie is als mensen zich aanmelden voor schuldhulpverlening. Daarom wordt tijdens het eerste telefonisch contact meteen een afspraak gemaakt voor een voorintake. Dit is een persoonlijk gesprek op het Werkplein. Indien uit het telefonisch contact blijkt dat het gaat om een crisissituatie zoals een woningontruiming of afsluiting van gas, water of licht, dan vindt de voorintake binnen drie werkdagen plaats. In Gemeente Westland vindt 100% van de crisisgesprekken binnen 3 werkdagen plaats. Wettelijk gezien dient de voorintake binnen 4 weken na melding plaats te vinden. In de praktijk vindt de voorintake bij Gemeente Westland gemiddeld binnen 10 kalenderdagen plaats.

Vraag 2
Hoeveel verzoeken tot schuldhulpverlening heeft de Gemeente Westland dit jaar ontvangen?

Antwoord 2

Tot 1 september 2014 zijn er 250 meldingen tot schuldhulpverlening gedaan. Een melding kan leiden tot een voorintake of een crisisgesprek. Naar aanleiding van de voorintake kan blijken dat het advies uit de voorintake voldoende is, of kan er een aanvraag tot schuldhulpverlening in gang gezet worden. Tot 1 september 2014 zijn 196 aanvragen om schuldhulpverlening gedaan.

Vraag 3

Wat is op dit moment de doorlooptijd van de indiening van het verzoek tot schuldhulpverlening en de daadwerkelijke intake en uitvoering?

Antwoord 3

Het proces van een verzoek tot schuldhulpverlening kent een aantal fases, die elk hun eigen doorlooptijd kennen. Voor de helderheid worden hieronder de verschillende fases beschreven.

Fase aanmelding
De burger neemt telefonisch contact op en meldt dat hij financiële problemen heeft. Wanneer uit dit contact blijkt dat het om een crisis gaat, dan wordt een crisisgesprek binnen drie werkdagen gepland. In alle andere gevallen wordt er zo snel mogelijk, en binnen de
wettelijke termijn van vier weken, een afspraak voor een voorintake gemaakt.

Voorintake
Tijdens de voorintake worden de financiële problemen en mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Uit de voorintake kan blijken dat het geven van advies voldoende is. Het dossier wordt dan gesloten. Blijkt uit de voorintake dat een aanvraag om schuldhulpverlening nodig is, dan krijgt de cliënt een aanvraagformulier mee met een lijst van benodigde stukken die overgelegd moeten worden. De cliënt wordt aangeraden de benodigde stukken binnen twee weken te overleggen.

Fase aanvraag, intake en afgifte beschikking
De cliënt levert het ondertekende formulier met de stukken in. De wettelijke afhandelingstermijn van acht weken start op dit moment. Het aanvraagformulier en de ingeleverde stukken worden gecontroleerd op volledigheid. Wanneer blijkt dat stukken ontbreken, worden deze middels een hersteltermijn opgevraagd. De periode die de cliënt nodig heeft om de stukken te leveren, telt niet mee voor de afhandelingstermijn van acht weken. Wanneer alle stukken aangeleverd zijn, wordt de cliënt uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt het individuele aanbod tot schuldhulphulpverlening vastgesteld. Dit aanbod en het plan van aanpak worden met een beschikking aan de cliënt medegedeeld. Wij kunnen de precieze doorlooptijden op dit moment niet exact vaststellen.

Het computersysteem kent de mogelijkheid niet om meer dan één hersteltermijn vast te leggen, terwijl de cliënt vaak meerdere hersteltermijnen krijgt om zijn stukken in te leveren. In de komende periode vinden aanpassingen in het computersysteem plaats, zodat we dit in de toekomst kunnen monitoren. De hier onderstaande doorlooptijden ten aanzien van het indienen van de aanvraag en het afgeven van de beschikking zijn daarom niet geheel zuiver en nadeliger dan de praktijk in Westland is.

De doorlooptijden zijn als volgt:

Telefonisch contact - voorintake gemiddeld 10 kalenderdagen (wettelijke termijn 28 dagen)

Indienen aanvraag - beschikking gemiddeld 52 kalenderdagen (wettelijke termijn 56 dagen)

Van alle afgegeven beschikkingen is 63% binnen de wettelijke termijn afgegeven. Dit cijfer is tot stand gekomen onder het gegeven dat volgens het computersysteem maar 1 hersteltermijn gegeven kan worden, terwijl de cliënt vaak meerdere nodig heeft.

De afhandelingstermijn loopt dan nu in ons systeem door, terwijl de consulent niet verder kan met de afhandeling van de aanvraag. Wanneer de hersteltermijnen juist kunnen worden vastgelegd, zal dit percentage aanzienlijk hoger zijn.

Vraag 4

Klopt het dat er sprake is van een wachtlijst, maar dat dit onder een andere term wordt “weggeschreven”?

Antwoord 4

Nee, er is geen sprake van een wachtlijst. In het verleden werd voor de administratieve stap in het proces om het dossier toe te delen aan een consulent de term ‘wachtlijst’ gebruikt. Dit is een stap die binnen de afhandelingstermijn van acht weken valt. De term is daarom niet juist, en is daarom komen te vervallen. Wij vinden het belangrijk om het volgende te benadrukken. In zijn algemeenheid geldt dat een traject schuldhulpverlening een lang traject is.

Mensen die gebruik moeten maken van Schuldhulpverlening bevinden zich in een complexe situatie die vraagt om een gedegen oplossing die tijd kost. Dit is inherent aan de schuldhulpverleningspraktijk. Het cluster schuldhulpverlening van de gemeente Westland levert maatwerk. Daar waar snel gehandeld moet worden, wordt dit gedaan. Wanneer een cliënt zich in een crisissituatie bevindt, wordt altijd hulp geboden om de crisis af te wenden. In alle andere gevallen wordt in samenspraak met de cliënt een passend traject uitgezet.

Vraag 5

Indien de doorlooptijd van de behandeling van aanvragen langer duurt dan gewenst is, is deze dan ontstaan door onderbezetting op de afdeling?

Antwoord 5 Nee.

De werkdruk op de afdeling schuldhulpverlening is hoog. Dit wordt veroorzaakt door piekbelasting en onvoorspelbaarheid van het aantal aanvragen per periode. Wanneer de doorlooptijd op een dossier langer is dan gewenst ligt de oorzaak voornamelijk in de vertraging die opgelopen wordt doordat cliënten meer tijd nodig hebben om de gevraagde stukken te overleggen.

Vraag 6

Indien vraag 3 bevestigd is, heeft het college dan overwogen extern hulp in te kopen om eventuele achterstanden weg te werken?

Antwoord 6 Wij nemen aan dat het om vraag 5 gaat, zie het antwoord bij die vraag. Er zijn geen achterstanden, zodat niet is overwogen om extra hulp in te kopen.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak