Stand van zaken onderhoud groenvoorziening op begraafplaatsen

Gemeente Westland

Westland 07.02.2024 - Op 30 januari 2024 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Van Vliet over niet tijdig verlengen Groenvoorziening Begraafplaatsen Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De FVV fractie wordt benaderd door gebruikers en bezoekers van de Begraafplaatsen in het Westland met klachten over zwerfafval en veel klachten over groen / boomtakken etc. De reden van deze ongemakken zou zijn dat de gemeente niet op tijd de onderhoudscontracten heeft verlengd, waardoor er nu veel noodzakelijk onderhoud niet wordt uitgevoerd met veel overlast voor de gebruikers.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Klopt het dat er geen of te laat is gestart met de onderhoudscontracten voor de begraafplaatsen?

Antwoord 1
We hebben een keuze gemaakt om het onderhoudscontract voor de begraafplaatsen onder te brengen als perceel in het grotere geheel van de onderhoudscontracten voor het groen in de openbare ruimte. Dit nieuwe contract heeft een geplande ingangsdatum in maart 2024. Omdat het oude onderhoudscontract voor de begraafplaatsen in Westland per 31/12/2023 van rechtswege afloopt is voor de tussenliggende periode een overbrugging afgesproken met de huidige aannemer.

Vraag 2
Is de Wethouder het met de fractie van Vliet eens dat het onderhoud op de begraafplaatsen efficienter en beter kan worden uitgevoerd, dan dat het op dit moment gebeurt?

Antwoord 2
In het door de Raad vastgestelde GGP 2023-2027 is het kwaliteitsniveau (onderhoudsniveau) opgenomen. Voor de begraafplaatsen gaan we uit van beeldkwaliteitsniveau A. Wij zijn continue bezig om het onderhoud te verbeteren én te optimaliseren om zo het gewenste niveau op peil te brengen en te houden.

Vraag 3
Is de Wethouder bereid op korte termijn de fractie van Vliet te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het onderhoud van de Westlandse begraafplaatsen?

Antwoord 3
Met de beantwoording van deze artikel 42 vragen informeerden wij uw fractie over het onderhoud van de Westlandse begraafplaatsen.

Vraag 4
Is de Wethouder bereidt om met de ambtenaren te overleggen hoe we dit volgende keer kunnen zorgen dat de onderhoudscontracten op tijd worden verlengd, zodat er geen gat valt in het onderhoud.

Antwoord 4
Zoals bij vraag 1 is aangegeven is geen sprake van een gat in het onderhoud van de begraafplaatsen.

Vraag 5
Is de Wethouder bereidt om te bezien of het onderhoud van met name de paden en het groen niet beter bij de reguliere afdelingen (groen en wegen) kan worden ondergebracht? Zodat dit samengevoegd kan worden bij onze contracten voor het wegonderhoud en groen onderhoud waardoor we als gemeente kosten besparen en meer de beschikbare deskundigheid op de juiste plaatsen inzetten.

Antwoord 5
We kozen er voor om het onderhoud op de begraafplaatsen integraal aan te besteden. Dat wil zeggen dat 1 aannemer verantwoordelijk is voor het onderhoud binnen de hekken van de begraafplaatsen. We namen het onderhoud van de begraafplaatsen als perceel mee in de Europese aanbesteding van het groenonderhoud voor de openbare ruimte. Indien voor het onderhoud van de begraafplaatsen specifieke kennis benodigd is dan maken we uiteraard gebruik van kennis die elders in de organisatie beschikbaar.

Reacties (8 reacties geplaatst)

@Onderhoud, lees je eigen eerdere reactie nog eens goed.
"Bij een koopgraf koop je gelijk het onderhoud gedurende die periode door de gemeente. En dat staat dan zwart op wit op de overeenkomst. Dan verwacht je wel dat het netjes bijgehouden wordt."
Je schrijft toch echt zelf dat het onderhoud van een koopgraf bij de gemeente zou horen.
Willem dit gaat niet over grafbedekking.Logisch dat je daar zelf voor zorgt .Dit gaat voornamelijk over onderhoud van paden en groen.Dat is wel degelijk een taak voor de gemeente.
@Onderhoud, Even in de regels verdiepen. Onderhoud van de graven is voor de belanghebbenden.

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westland houdende regels omtrent de begraafplaatsen (Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Westland 2013)

Artikel 21. Onderhoud door rechthebbende of gebruiker
1.Het (doen) plaatsen, geplaatst houden, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening en risico van de rechthebbende of de gebruiker.

2.De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

3.Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

4.De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

5.Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.
nou willie het onderhoud bij de graven is wel degelijk een taak van de gemeente.Bij een koopgraf koop je gelijk het onderhoud gedurende die periode door de gemeente. En dat staat dan zwart op wit op de overeenkomst. Dan verwacht je wel dat het netjes bijgehouden wordt. En ja natuurlijk hou je zelf het monument netjes en de plantjes verzorgd je ook zelf.Maar de paden en het openbaar groen mag zeker beter worden onderhouden.
Ben bang dat de meeste mensen zijn vergeten
Geboorte, trouwen, scheiden, en de dood levert geld op.
Maar als je eenmaal dood bent kan niemand meer aan je verdienen
Dussssssss jmr geen groen netjes verzorgd uitziende rustplaats, zo is het gesteld met de mensheid tegenwoordig....
FvV; wat is dit nou weer? Een eenmanspartijtje wat ook publiciciteit wil?
@"klachten over zwerfafval en veel klachten over groen / boomtakken"
Zwerfafval kunnen de bezoekers van de begraafplaatsen voorkomen door hun afval in de afvalbakken te deponeren of mee naar huis te nemen ipv achteloos weg te gooien.
Dat er boomtakken liggen is met het weer van de laatste tijd niet echt raar.
Weten de klagers ook dat het onderhoud van de graven bij de familie/rechthebbende hoort en het niet aan de gemeente is omdat bij te houden?
Op de begraafplaats in Naaldwijk is het afgelopen jaar heelveel aan het onderhoud van de paden gedaan en het valt me ook op dat er wel degelijk aan onderhoud wordt gedaan.
Groen?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.