Stand van zaken ontwikkelingen centrum Naaldwijk

College Westland

Naaldwijk 09.10.2018 - Op 6 maart heeft de fractie GBW collegevragen gesteld over de ontwikkelingen rondom het centrum van Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren de burgemeester en wethouders u als volgt.

Vraag 1

Is er al een begin gemaakt met de gebiedsvisie voor Naaldwijk Verdilaan e.o.?

Antwoord 1

Zoals in het Uitvoeringsprogramma 2019 is vermeld, wordt de gebiedsvisie Naaldwijk opgesteld zodra de deelvisie Voorzieningen gereed is. Deze visie dient als input voor de centrumontwikkelingen na 2019. Cultuurvoorzieningen (zoals Theater De Naald) komen hierbij expliciet aan de orde.

Vraag 2

Wanneer is de visie gereed?

Antwoord 2

Er wordt gestart met de gebiedsvisie Naaldwijk nadat de deelvisie Voorzieningen gereed is. Het is nog te vroeg om aan te geven wanneer deze gebiedsvisie gereed is.

Vraag 3

Zijn er al uitgangspunten voor de visie bekend, moet er bijvoorbeeld een bepaalde financiële opbrengst gehaald worden?

Antwoord 3

Nee, er zijn nog geen uitgangspunten bekend. Zie antwoord vraag 1.

Vraag 4

Voor de herinrichting van het Dijkwegplein e.o. is een afspraak geweest met een aantal ondernemers en bewoners, maar inspraak/meedenken met het plan is nog niet mogelijk geweest, komt daar nog een afspraak voor? Wanneer is nu de geplande start van de werkzaamheden?

Antwoord 4

Er is inderdaad een afspraak geweest met de bedrijven en een aantal omwonenden over de plannen rondom de Havenstraat en Molenstraat. Op 24 januari 2018 heeft er een inloopavond plaats gevonden voor het gehele gebied (van Tijnplein e.o. en Emmaplein e.o.). Hier waren niet alle ondernemers en bewoners van de Molenstraat en Havenstraat vertegenwoordigd. Zij waren wel uitgenodigd. Vanuit de gemeente is vervolgens het initiatief genomen om deze belanghebbenden aan tafel te krijgen wat heeft geresulteerd in een constructief overleg op 28 maart 2018. De belanghebbenden hebben toen hun wensen en opmerkingen kenbaar gemaakt. Deze zijn verwerkt in het definitief ontwerp. De start van de werkzaamheden aan de Molenstraat / Havenstraat en omgeving staat gepland voor augustus 2019. 

Vraag 5

Met name de hoek Verdilaan, Molenstraat, de armzalige (illegale) bouwhekken waar nu al jarenlang tegenaan gekeken wordt, is een doorn in het oog, wanneer zijn hier nu eindelijk ontwikkelingen te verwachten?

Antwoord 5

Op de hoek Verdilaan/Molenstraat staan inderdaad bouwhekken. Deze bouwhekken heeft de eigenaar van het terrein neergezet omdat er op dit terrein puin werd gedeponeerd.  De eigenaar van het terrein is gevraagd de hekken op een nettere wijze neer te zetten. Wat betreft de ontwikkeling van het terrein heeft een marktpartij een aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ingediend. Deze is in behandeling.

Vraag 6

Als er geen ontwikkelingen op stapel staan, waarom worden de bouwhekken dan niet vervangen door wel legale, maximaal 1 meter hoge paaltjes met afzetting en bijvoorbeeld een klein bordje “verboden te betreden” of anderszins? Wilt u hierover in gesprek gaan met de grondeigenaar?

Antwoord 6

Er heeft telefonisch overleg plaatsgevonden met de eigenaar over het vervangen van de bouwhekken door paaltjes. De eigenaar heeft aangegeven de hekwerken niet te willen vervangen omdat er dan nog steeds puin op de locatie kan worden gegooid. De bestaande hekwerken voorkomen dit.

Vraag 7

Vanaf het Wilhelminaplein zijn de leilindes verplaatst naar het Dijkwegplein / Havenstraat”. Op zich mooi, maar is het nu wel of niet de bedoeling dat auto’s daar nog langs parkeren, de inrit van de Havenstraat richting Teejater is nu wel erg smal geworden (zie bijgaande foto), is met de plaatsing van de leilindes al een voorschot genomen op de nieuwe inrichting van de omgeving?

Antwoord 7

Met het verplanten van de leilindes is inderdaad een voorschot genomen op de herinrichting van de omgeving. Het is niet toegestaan om buiten de parkeervakken te parkeren. Dit is gemeld bij handhaving.