Stand van zaken ontwikkelingen winkelcentrum Wateringen

College Westland

Wateringen 29.04.2016 - De fractie VVD heeft in april collegevragen gesteld over onveilige situaties in het centrum van Wateringen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

T.a.v. het onder a) genoemde: kan het college aangeven hoe zij tegenover de voorgestelde oplossing van de winkeliers staat om daar eenzelfde (hang) verlichting aan te brengen als aan de kant van de Jumbo?

Antwoord 1

Wij staan positief tegenover het voorstel van de winkeliers. De (half)overdekte routes in de Vliethof vallen echter binnen de kadastrale grenzen van de verenigingen van eigenaren. Het aanbrengen en onderhouden van verlichting boven deze routes is derhalve een zaak van deze verenigingen. Wij zullen als gemeente hier geen actie op ondernemen.

Vraag 2

T.a.v. het onder b) genoemde: kan het college aangeven hoe zij tegenover de door de winkeliers en inwoners voorgestelde oplossing staat om het aantal elektrische oplaadpunten in Wateringen uit te breiden?

Antwoord 2

Op 5 november 2013 hebben wij besloten de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te faciliteren. Tevens is akkoord gegaan met het reserveren van openbare parkeerplaatsen als oplaadpunt voor algemeen gebruik. Als oplossing zijn in de afgelopen jaren in totaal 38 laadpalen in de openbare ruimte geplaatst, waarvan ook een aantal in (het centrum van) Wateringen. Vanwege de toenemende behoefte aan oplaadplekken is bij een aantal bestaande laadpalen een tweede parkeervak ‘afgekruist’ en daarmee gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s.

Op 11 april jl. hebben wij ingestemd met het verder faciliteren van de oplaadinfrastructuur voor elektrische auto's. Daarbij wordt samengewerkt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Met de andere regiogemeenten is gemeenschappelijk beleid uitgewerkt ten aanzien van elektrische oplaadpunten in het project “MRDH elektrisch”. Indien uw raad bij de begrotings-behandeling van 8 november 2016 hier krediet voor ter beschikking stelt, kunnen vanaf 2017 op basis van dit regionale beleid nieuwe laadpalen worden geplaatst. Daarnaast faciliteert de gemeente eventuele initiatieven tot het plaatsen van (openbaar te gebruiken) laadpalen.

Vraag 3

T.a.v. het onder c) genoemde: kan het college aangeven hoe zij staat tegenover de oplossing om een efficiencyslag te maken door meer parkeerplaatsen te creëren op het plein aan de Vliethof (waar nu een heel breed ongebruikt trottoir is) en wellicht de ruimte achter de Jumbo hiervoor efficiënter in te richten?

Antwoord 3

Het parkeerterrein Vliethof heeft naast een parkeerfunctie ook een sociaal maatschappelijke functie. De brede trottoirs voor de winkels zijn wenselijk voor het winkelend publiek. Hiertoe is ook straatmeubilair aanwezig zoals bankjes, fietsenstallingen, boompjes en afvalbakken. Het benutten van het brede trottoir gaat ten koste van de leefbaarheid en de uitstraling van het gebied.

Het parkeerterrein achter de Jumbo is reeds zo efficiënt mogelijk ingericht. De aanwezigheid van (ondergrondse) vuilcontainers, een transformatiehuis, een laad- en losplaats, bomen en een uitrit (woonhuis Kerklaan 7) laat weinig ruimte over om extra parkeergelegenheid te creëren. Bovendien is aan de westzijde van het terrein geen mogelijkheid tot parkeren in verband met de bevoorrading van de winkelpanden aan het Plein en de uitgangen van de garageboxen.

Vraag 4

T.a.v. het onder d) genoemde: kan het college aangeven hoe zij staat tegenover het voorstel om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het doorgaand verkeer om te leiden en daarmee de Herenstraat autovrij of autoluw te houden?

Antwoord 4

Wij gaan geen onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om de Herenstraat autovrij of autoluw te maken. Invoering van een dergelijke verkeersmaatregel is geen adequate oplossing voor de verkeersafwikkeling in het centrum van Wateringen. Een dergelijke maatregel verhoogt de verkeersdruk en veroorzaakt onbalans op de al druk bereden omliggende wegen zoals de Noordweg en de Kerklaan. In het kader van de bereikbaarheid van het centrum van Wateringen is door de autonome groei van mobiliteit en de woningbouw ontwikkelingen het verkeersluw maken van de Herenstraat geen gewenste situatie.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak