Stand van zaken opening ruimere terrassen in Westland

College Westland

Westland 22.04.2021 - Op 23 maart heeft de fractie CDA Westland collegevragen gesteld inzake opening ruimere terrassen in het Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

 

Vragen

1. Heeft de Gemeente Westland haar naam ook al toegevoegd aan deze lijst?

2. Waarom wel of waarom niet?

3. Is de Gemeente Westland bereid opnieuw te kijken naar de (hoogte van) leges die de horeca moet betalen voor de opening van de terrassen en het gebruik van een extra deel van de openbare ruimte voor deze terrassen?

4. Hoe gaat de Gemeente Westland om met ondernemers die geen terras hebben op of aan een plein?

Antwoord

Het college heeft op 30 maart jl. besloten dat horecaondernemers in Westland hun terrassen tot 1 oktober 2021 ruimer mogen opstellen dan volgens de regels is toegest aan. Om op het terras een aangenaam verblijfsklimaat te creëren zijn wij ook bereid ontheffing te verlenen voor het overkappen van terrassen. De overkapping moet wel aan een aantal regels voldoen. Zo moet deze aan drie kanten open zijn. Wij brengen voor het verlenen van een ontheffing voor de overkapping geen leges in rekening.

De Algemene Plaatselijke Verordening Westland (APV) biedt het wettelijk kader voor het exploiteren van een terras. Binnen deze regelgeving kan worden volstaan met een terrasmelding . Hiervoor moet een horecaondernemer voldoen aan de Nadere Regels Terrassen Westland 2018. De verruimde coronaterrassen wijken af van deze regelgeving. Hiervoor kan het college een ontheffing verlenen. Elke horecaondernemer kan een aanvraag indienen om ee n verruimd terras te mogen exploiteren, ook horecaondernemers die niet op een plein gevestigd zijn.

Per aanvraag wordt bekeken of een terras mogelijk is en hoe ruim dit kan zijn. Bij de beoordeling van de aanvraag geldt nog steeds dat de normale indeling van het terras het uitgangspunt vormt. Voor een ontheffing om een terras te verruimen worden geen leges geheven. Dat geldt ook voor het gebruik van de openbare ruimte. Ondernemers die vorig jaar een verruimd terras hadden, zijn reeds door Koninklijke Horeca afdeling Westland geïnformeerd over dit collegebesluit en de bijbehorende procedure.