Stand van zaken oude gemeentehuis Monster

College Westland

Monster 21.06.2018 - Op 7 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de omgeving van het oude gemeentehuis in Monster.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het College bereid om met de direct omwonenden aan en nabij de Choorstraat rondom het oude gemeentehuis, wat ook de verdere bestemming zal worden, bijtijds overleg te voeren, zodat zij niet voor een voldongen feit gesteld worden en met hun verlangens rekening gehouden kan worden?

Antwoord 1

In het kader van de te ontwikkelen gebiedsvisie voor het voormalige gemeentekantoor Monster zijn er een aantal contactmomenten met de omwonenden en belanghebbenden geweest waarbij zij meegedacht hebben over de invulling van de plannen. De concept gebiedsvisie gaat uit van sloop van het voormalige gemeentekantoor, maar ook hergebruik is tijdens deze informatiebijeenkomsten aan de orde gekomen. In groepen is er gediscussieerd over de inhoud van de plannen en zijn op- en aanmerkingen gegeven.

Deze sessies hebben plaatsgevonden op 25 april 2016 en 13 oktober 2016. Omdat er in de begrotingsbehandeling van 2017 (in het najaar 2016) geld is vrijgemaakt voor een parkeergarage en in 2017 een amendement is aangenomen om hergebruik van het voormalige gemeentekantoor nogmaals te onderzoeken op haalbaarheid, worden de twee scenario’s aan de raad voorgelegd.

Deze principiële keuze markeert de start van een ontwikkeltraject op het desbetreffende spoor, waarin er opnieuw overleg plaatsvindt met omwonenden en andere belanghebbenden. Het exacte moment van overleg is afhankelijk van de keuze die wordt gemaakt tussen sloop of hergebruik.