Stand van zaken oude Rabobank Maasdijk

College Westland

Maasdijk 04.10.2018 - Op 14 september heeft de fractie van Westland Verstandig collegevragen gesteld over het bouwplan van de voormalige Rabobank in Maasdijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Houdt het College de bouwontwikkelingen afdoende in de gaten en waarom is blijkbaar alsnog ingestemd met de bouw van appartementen waar de zorg zou komen? Is dit laatste juist of niet?

Antwoord 1

Ja. De initiatiefnemer had in de oorspronkelijke planontwikkeling 600-650 m² gereserveerd voor maatschappelijke functies; vorm te geven in twee verdiepingen van het oude pand. Invulling in die omvang blijkt niet te lukken. Vandaar de gedeeltelijke omzetting van (voorgenomen) m² maatschappelijke functies naar appartementen.

Collegevragen inzake ontwikkeling Respijthuis Maasdijk

Vraag 2

Welke maatregelen neemt het College om ongewenste ontwikkelingen hier tegen te gaan?

Antwoord 2

Met de ontwikkelaar vindt regelmatig overleg plaats op basis van afspraken die zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst.

Vraag 3

Zijn er al kopers van de appartementen bij de ontwikkelaar bekend?

Antwoord 3

Tijdens de informatieavonden is duidelijk geworden dat er veel geïnteresseerden zijn voor de appartementen. Het is ons niet bekend of dit al heeft geleid tot koopcontracten. Hierover vindt nadere afstemming plaats met de ontwikkelaar.

Vraag 4

Lijkt het niet correct dat de gemeente in de communicatie naar de bewoners van Maasdijk duidelijkheid geeft wat hier wel kan en niet kan en wat exact de bedoeling is van de ontwikkelaar?

Antwoord 4

In de aanvraag van de vergunning en de overeenkomst is de ontwikkeling (transformatie naar levensloopgeschikte appartementen met bij voorkeur zorg gerelateerde functies) duidelijk aangegeven. De communicatie over het project ligt bij de ontwikkelaar. De gemeente is in overleg met de ontwikkelaar om daarin verbetering aan te brengen.