Stand van zaken over veiligheid van Westlandse fietspaden

College Westland

Westland 06.06.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft B&W op 23 april vragen gesteld .

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Hoeveel ongevallen zijn er in Westland in 2011 tot en met 2013 gemeld?

Antwoord 1

In totaal zijn er in Westland in 2011 95 en in 2012 123 ongevallen geregistreerd. Voor 2013 is alleen nog het aantal ongevallen met dodelijke slachtoffers bekend. Dit zijn er 2.

Vraag 2

Is uw College bereid een plan van aanpak op te maken om de huidige fietspadenroutes veiliger te maken?

Antwoord 2

In het kader van het u bekende school-thuisroute project voor het voortgezet onderwijs zijn wij al geruime tijd zeer actief in het verkeersveiliger maken van fietspaden en fietsroutes. De afgelopen twee jaar hebben wij ruim 100 gemelde fietsknelpunten met succes aangepakt. Naar verwachting worden er de komende twee jaar wederom minimaal 100 opgelost.

Uiteraard onderzoeken wij integraal met andere projecten altijd hoe eventuele verdere fietsknelpunten kunnen worden opgelost en treffen we waar mogelijk ook maatregelen.

Een ontwikkeling van de laatste tijd is een toename van het aantal ongevallen op (brom)fietspaden buiten de bebouwde kom waarbij bromfietsen en/of scooters zijn betrokken. Dit gebeurt met name op in twee richtingen bereden paden. Vanwege landelijke regelgeving mogen brommers en scooters echter niet op de rijbaan rijden.

Daarnaast is de  toename van het aantal ongevallen met elektrische fietsen een aandachtspunt. Zowel de gemeente als de provincie Zuid-Holland proberen dit soort situaties tegen te gaan door bij reconstructies en groot onderhoud de (brom)fietspaden te verbreden, mits de ruimte het toelaat.

Vraag 3

Is uw College bereid om een oproep aan alle Westlandse burgers te doen om ervaringen/problemen/wensen van mogelijke gevaarlijke situaties te melden zodat duidelijk de knel- en gevarenpunten in beeld gebracht kunnen worden.

Antwoord 3

Wij hebben dit specifiek gedaan onder leerlingen van het voortgezet onderwijs in het kader van het school-thuisroute project. De aangedragen knelpunten worden zoveel mogelijk aangepakt en tegelijkertijd wordt er stevig ingezet gedragsbeïnvloeding.

Als onderdeel van de  ‘Lokale aanpak veilig fietsen’ zullen wij de komende jaren de focus verbreden naar de oudere (elektrische) fietsers. Daarnaast kunnen alle verkeersdeel-nemers onveilige situaties blijven melden via het Meldpunt Leefomgeving.

Vraag 4

Bestaat er een beeld van hoeveel paaltjes op of rondom fietspaden staan die eigenlijk niet nodig zijn vanwege de verkeerssituatie?

Antwoord 4

In principe zijn alle paaltjes geplaatst juist vanwege de verkeerssituatie ter plekke, bijvoorbeeld om sluipverkeer van auto’s te voorkomen. Uit landelijke berichtgeving blijkt evenwel dat deze paaltjes soms meer risico veroorzaken dan dat ze risico wegnemen. Wij zijn om die reden terughoudend met het plaatsen van paaltjes.

Vraag 5

Gevaarlijk zijn de situaties op rotondes die verschillend zijn al naar gelang de rotonde in of buiten de bebouwde kom ligt. Vaak is niet goed zichtbaar of een bepaalde rotonde in of buiten de bebouwde komt ligt. Is dat duidelijker aan te geven zodat zowel automobilisten als fietsers weten hoe de voorrangsregels zijn.

Antwoord 5

Het voorrangsregime op de rotondes is overal, conform de landelijke richtlijnen, zowel met bebording als markeringen aangegeven. Wij menen dat aan de hand hiervan fietsers en automobilisten duidelijk kunnen zien of ze bij een rotonde wel of geen recht op voorrang hebben. Wij willen hierbij aangeven dat het al dan niet verlenen van voorrang ook een kwestie van gedrag is.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak