Stand van zaken over wijziging btw-sportbesluit

College Westland

Westland 16.07.2019 - Het college heeft naar de raad een memo verstuurd betreffende actuele beantwoording van eerder gestelde vragen vanuit Gemeentebelang Westland,

over de wijziging van het btw-sportbesluit eind oktober 2018.

Zij zijn nu in staat om de laatste informatie over de SPUK aanvraag te verstrekken.

Inleiding
Met ingang van 2019 zal de btw-sportvrijstelling worden gewijzigd. De wijziging van de sportvrijstelling heeft gevolgen voor de aftrek van btw bij sportaccommodaties door gemeenten en beheerstichtingen: er bestaat in beginsel geen btw-aftrek meer voor investeringen en exploitatie (onderhoud) van sportaccommodatie. Bij de wijziging van de sportvrijstelling komt een overgangs- en compensatieregeling (bijdrageregeling).

GemeenteBelang Westland (GBW) vindt het een goede zaak dat dat de gemeente Westland het initiatief heeft genomen een informatieavond (15 oktober jl) voor sport- en beheer­organisaties te organiseren over de essentie en de gevolgen van het wijzigen van de btw-sportvrijstelling. Chapeau. Maar, als gezegd, de wijziging van de btw-sportvrijstelling heeft ook grote gevolgen voor de gemeente welke wij als fractie GemeenteBelang Westland nog niet goed kunnen overzien.

Vraag 1

Wilt u ons kort en bondig informeren over de materiële en immateriële gevolgen voor de Gemeente Westland van de wijzigingen in de BTW-sportvrijstelling voor de onder handen investerings- en onderhoudsplannen van de gemeentelijke sportaccommodaties?

Antwoord 1

De gemeente kan geen btw meer terugvragen op de investeringen en exploitatie in het kader van sport, maar kan een beroep doen op de regeling SPUK (Specifieke Uitkering Sport). Deze SPUK regeling heeft voor het jaar 2019 een plafond van € 152 miljoen en heeft vooralsnog een duur van 5 jaar. De materiële gevolgen van de uitbreiding van de sportvrijstelling bestaan voornamelijk uit de onzekerheid hoe hoog de uitkering zal bedragen vanuit de SPUK. Vooralsnog zijn er geen immateriële gevolgen te onderkennen.

Geen campus voor arbeidsmigranten in Westland

Vraag 2

Wilt u ons informeren over de wijze waarop de Gemeente Westland inmiddels heeft geanticipeerd op de wijzigingen in de BTW-sportvrijstelling?

Antwoord 2

Intern zijn er diverse aanpassingen gedaan in de administratie. De sportverenigingen en stichtingen zijn geïnformeerd over de aankomende wijzigingen. Daarnaast wordt er op dit moment bekeken in hoeverre de contracten met de sportverenigingen en stichtingen aanpassing behoeven. Er zijn voorbereidingen gedaan om de SPUK aanvraag te kunnen indienen. Tenslotte is de SPUK aanvraag op 20 mei jongstleden ingediend.

Vraag 3

Op 14 oktober 2018 is een “portal in de lucht gegaan” voor aanvragen van financiële bijdragen in investerings- en onderhoudsprojecten sportaccommodaties. De bijdrageregeling hanteert het principe op-is-op. Heeft uw college het voornemen investerings- en onderhoudsprojecten voor gemeentelijke sportaccommodaties in te dienen? Zo ja, welke projecten en wanneer verwacht u de aanvragen in te kunnen dienen?

Antwoord 3

Gemeente Westland heeft op 20 mei jongstleden een aanvraag SPUK gedaan. Er wordt bij de SPUK niet het principe op-is-op gehanteerd, maar er is een maximaal uit te keren bedrag van € 152 miljoen beschikbaar. Indien het beschikbaar gestelde bedrag van € 152 miljoen niet toereikend is, zal dit bedrag naar rato verdeeld worden over de verschillende aanvragers. Gemeente Westland heeft een aanvraag ingediend voor diverse zaken, te weten de algemene exploitatielasten, investeringen Lyra, meerjareninvesteringsplan sportvelden en LED verlichting. Inmiddels is duidelijk geworden dat de verschillende gemeenten voor een totaalbedrag van € 228 miljoen aan SPUK aanvragen hebben ingediend.  Voor 29 juli a.s. zullen we informatie ontvangen over de verdere afwikkeling van onze aanvraag.