Stand van zaken overlast Ambachtswerf De Lier

College Westland

De Lier 12.07.2019 - Op 21 mei 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de overlast bij de Ambachtswerf in De Lier.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is het mogelijk om op korte termijn dit probleem kordaat op te pakken door een gerichte actie?

Antwoord 1

In de periode 1 juni 2018 – 31 mei 2019 zijn bij de politie twee overlastmeldingen binnengekomen over deze locatie. Bij de gemeente is er één melding binnengekomen in deze periode.

De politie heeft éénmaal een zwerver aangetroffen en bekeurd. De andere melding in mei 2019 betrof overlast door personen die drank en drugs zouden gebruiken en afval zouden achterlaten. Deze personen zijn op de locatie bij het water aangetroffen. Er werden daarbij geen strafbare feiten geconstateerd. 

Naar aanleiding van de meldingen is door de wijkagent bij buurtbewoners navraag gedaan. Geen van de bewoners gaf daarbij aan overlast in de buurt te ervaren. 

Ook is de locatie besproken in de leefbaarheidskring De boa’s hebben de locatie in februari en maart 2019 extra in de gaten gehouden. Er is in deze periode geen overlast geconstateerd.

De wijkagent bezoekt de locatie nog regelmatig. Met mooi weer zitten er vaak mensen bij het water, maar daarbij is geen overlast of dronkenschap geconstateerd.

De wijkagent heeft wel een aantal keren afval aangetroffen op de Kerklaan, die afkomstig was van de Poolse supermarkt. N.a.v. een gesprek van de wijkagent met de eigenaresse heeft deze een afvalbak geplaatst. Ook heeft de eigenaresse toegezegd om bezoekers aan te spreken op het weggooien van afval en het parkeren op de stoep, om overlast voor de buurt te voorkomen. 

Daarna heeft de wijkagent geen afval meer aangetroffen, noch meldingen hierover ontvangen.

Vraag 2

Waarom loopt het contact met de wijkagent zo stroef en waarom is die niet veel actiever bij dit soort klachten om te trachten de problematiek op te lossen?

Antwoord 2

De wijkagent heeft in de afgelopen maanden herhaald geprobeerd contact op te nemen met de melder; acht keer telefonisch en twee keer aan de deur, maar zonder resultaat.

Wijkagenten zijn overigens  op verschillende manieren bereikbaar. Naast telefonisch via het algemene nummer 0900-8844, is de wijkagent ook bereikbaar via www.politie.nl, social media kanalen als Facebook, Twitter en Instagram of via de buurtpreventie en diverse buurt-whatssappgroepen. 

 

Omdat er geen andere meldingen van overlast zijn ontvangen en de wijkagent en boa’s tijdens de regelmatige surveillance zelf geen overlast hebben geconstateerd, is er op dit moment geen aanleiding voor aanvullende maatregelen.