Stand van zaken overlast appartementencomplex Rijsenburgerweg

College Westland

Poeldijk 03.04.2019 - Op 10 december 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CU/SGP over de overlast bij het appartementencomplex Rijsenburgerweg te Poeldijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de overlast die tijdelijke bewoners geven in het appartementencomplex aan de Rijsenburgerweg?

Antwoord 1
Wij zijn hiervan op de hoogte. Het complex bestaat uit 12 woningen. Wij hebben dit gebouw aangekocht op basis van eerste recht van koop en met als achtergrond het te kunnen inzetten bij de gebiedsontwikkeling centrum Poeldijk. Bij overname hebben wij de toen nog drie vaste huurders overgenomen. Er zijn nu nog twee vaste huurders. Er is na overname gekozen, medegezien de druk op de woningmarkt en de vraag naar tijdelijke woningen, voor tijdelijke verhuur in plaats van sloop. Wij staan in contact met zowel de tijdelijke huurders als met de vaste huurders.

Bij de door ons ingehuurde beheerder kan men terecht voor vragen, onderhoudszaken en klachten. Onlangs hebben wij een bijeenkomst voor alle bewoners georganiseerd. Daarnaast heeft kort geleden een individueel gesprek plaatsgevonden met de vaste huurster. Onlangs heeft u van ons een voorstel ontvangen inzake pauzewoningen dat ook betrekking heeft op dit complex waarin wordt voorgesteld om de vaste huurders een compensatie om te verhuizen aan te bieden.

Contract met Perspektief in Poeldijk verlengd

 

Vraag 2
Klopt het dat de tijdelijke bewoners er regelmatig langer dan 1 jaar blijven wonen?

Antwoord 2
De woningen worden in principe voor de duur van 1 jaar tijdelijk verhuurd. Bij het aangaan van het tijdelijke huurcontract bespreken wij het aspect dat men actief dient te blijven reageren op het woningaanbod. W ij zien dat sommigen het lukt om binnen het jaar een woning te bemachtigen en helaas anderen nog niet. Het komt dus voor dat men een verlenging kan krijgen voor de tijdelijke huur.

Vraag 3
Welke maatregelen worden genomen om de overlast in het complex te beperken?

Antwoord 3
Er is een beheerder aangesteld. 

Vraag 4
Welke maatregelen zijn genomen om de doorstroming te bevorderen?

Antwoord 4
Normaal gesproken komt bij huren van zelfstandige woon ruimte de inschrijving als woningzoekende te vervallen. Aangezien het tijdelijke verhuur betreft wordt de inschrijving in dit geval gehandhaafd. Doorstroming is sterk afhankelijk van de kansen van de kandidaten op een woning en hangt nauw samen met de muta tiegraad van leeg te komen huurwoningen.