Stand van zaken overlast jongeren bij Eendenvijver

College Westland

's-Gravenzande 04.08.2018 - Op 4 juni heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over overlast door hangjongeren rondom het pleintje van de Eendenvijver

nabij de Mr. Schokkingstraat in ‘s-Gravenzande.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is vorenstaande overlast van hangmensen op het pleintje van de Eendenvijver nabij de Mr. Schokkingstraat bekend?

Antwoord 1

Het betreft een bekende locatie. In het verleden is hier sprake geweest van jongerenoverlast en daarop is indertijd actief ingezet door de veiligheidspartners van de Leefbaarheidskring ’s-Gravenzande. In 2018 zijn twee meldingen van jongerenoverlast ingediend via het Meldpunt openbare ruimte van de gemeente Westland. Deze meldingen zijn besproken in de Leefbaarheidskring.

Vraag 2

Welke concrete maatregelen gaat het College nemen middels Politie, Boa;s, Vitis danwel de wijkagent om één en ander in goede banen te leiden en om in ieder geval de situatie ter plekke te verbeteren zodat geen overlast meer wordt ondervonden?

Antwoord 2

Zoals aangegeven bij antwoord 1, is deze locatie vanuit het verleden een bekende locatie voor de veiligheidspartners. De locatie wordt dan ook geregeld bezocht door politie, boa’s, de buurtpreventie en het jongerenwerk. Uitgangspunt is dat overlastgevend gedrag niet wordt getolereerd. Waar nodig wordt handhavend opgetreden. Jongerenwerkers spreken jongeren aan op gewenst en ongewenst gedrag.