Stand van zaken parkeerplaatsenbeleid bij Jumbo Kwintsheul

College Westland

Kwintsheul 11.05.2022 - Op 14 juni 2021 en op 6 april 2022 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake de parkeerplaatsen bij Jumbo Kwintsheul.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De WV fractie heeft al diverse malen verzocht in Kwintsheul bij de Jumbo ervoor zorg te dragen dat de parkeerplaatsen niet meer afgesloten worden, omdat de afspraken in de anterieure overeenkomst en ook met de mensen uit Kwintsheul anders zijn. Ook de Heulse Aanpak heeft al daar al meerdere keren om verzocht.

Niet begrepen wordt dat dit allemaal zo lang moet duren omdat er maar geen beweging komt in de onwenselijke situatie. Destijds is uitdrukkelijk rekening gehouden met de parkeerplaatsen, ook in de avond en nachtelijke uren, omdat een aantal parkeerplaatsen vervielen door de komst van de supermarkt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Is het correct dat de parkeerplaatsen afgesloten worden en zijn er geen andersluidende afspraken gemaakt?

Antwoord 1
In de anterieure overeenkomst is door partijen vastgelegd dat de parkeer plaatsen openbaar zijn en blijven.

Vraag 2
Is het college bereid om ervoor te zorgen dat de parkeerplaatsen na sluitingstijd wel open blijven?

Antwoord 2
Er is een verkeersbesluit van toepassing, ook op stukken bestrating die in eigendom zijn van verschillende eigenaren. Dit verkeersbesluit is bekend en er is hiertegen geen beroep aangetekend door derden. Daarmee is het verkeersbesluit onherroepelijk. Er zal ter plaatse een blauwe zone worden gerealiseerd om langparkeren tegen te gaan. De betrokken eigenaren worden hierover in kennis gesteld. Ook gezien het verkeersbesluit is afsluiting van de parkeerplaatsen niet aan de orde.

Vraag 3
Wanneer zal het College deze kwestie afwikkelen en komt er nog actie? Zo ja, welke actie is tot nog toe ondernomen en kan dit met de betrokken bewoners worden kortgesloten, zodat men ziet wat er gebeurd is?

Antwoord 3
We hebben de volgende stappen ondernomen:

a) Eerder heeft het college de raad gemeld dat de eigenaar van Koorneef Vastgoed BV niet bereid is in gesprek te gaan over de strijdigheid met de anterieure overeenkomst inzake het afsluiten van de openbaar toegankelijke parkeerplaatsen.

b) Vervolgens is door handhaving geconstateerd dat het parkeerterrein inderdaad ’s -avonds wordt afgesloten door de eigenaar van Koornneef Vastgoed BV en daardoor de openbare parkeerplaatsen niet meer toegankelijk zijn.

c) Inmiddels heeft de eigenaar van Koornneef Vastgoed BV van de zijde van de gemeente een officiële sommatie ontvangen het parkeerterrein zodanig aan te passen dat de openbare parkeerplaatsen te allen tijde bereikbaar zijn. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is er contact met vertegenwoordigers van de omwonenden.