Stand van zaken pilots over zorg 2014

College Westland

Westland 02.05.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft  B&W vragen gesteld over de evaluatie van de pilots over zorg 2014.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Wat zijn de ervaringen met betrekking tot de pilots en wel per pilot en kunnen de pilots worden voortgezet en eventueel verder uitgerold worden over de 3 D’s?

Antwoord 1

Waar het gaat om de vier pilots dienstverlening (frontoffice, generalisten jeugd, generalisten volwassen en kernnetwerken) was er sprake van lerend ontwikkelen. Hiervoor is term pilot gekozen, omdat sprake was van ontwikkeling op beperkte schaal. Door kortcyclisch werken zijn elementen in het werkproces die goed functioneerden steeds vastgelegd in een handboek en/of werkafspraken. Het handboek, de werkafspraken en de ervaringen van de medewerkers vormen het vertrekpunt voor de verdere (lerende) ontwikkeling van de dienstverlening. 

Vanaf 1 januari is het Sociaal Kernteam (SKT) vanuit 3 werkgebieden actief in alle Westlandse kernen, zijn er in alle kernen sociaal makelaars actief en is het KCC operationeel als hoofdingang voor onze klanten. Daarmee is de nieuwe dienstverlening volledig uitgerold. Zoals met de raad afgesproken in “De weg van en naar de burger’ is de nieuwe dienstverlening ingericht voor de eerste twee jaar en zal eind 2016 een evaluatie plaatsvinden. Het proces om hiervoor KPI’s (key performance indicators) te bepalen loopt.

Daarnaast zijn vanuit de pilots een aantal algemene zaken geconcludeerd zowel vanuit dienstverleningsperspectief als vanuit de klantbeleving. De belangrijkste hiervan zijn voor de sociale kernteams en het KCC gepresenteerd in de RIA van 2 maart jl.

Deze algemene bevindingen waren:

De meeste hulpvragen liggen op het terrein van ontwikkeling kind, opvoeding, geestelijke gezondheid en relaties.

Ouders  zijn over het algemeen tevreden  over de hulpverlening, maar soms wordt begrip voor de complexiteit van gezinsproblematiek gemist

Vindplaatsen, zoals scholen of sociaal makelaars, vinden de bereikbaarheid en werkwijze soms onduidelijk

De nieuwe werkwijze wordt steviger als er voor alle hulpvragen een gezinsplan wordt gemaakt en het sociale netwerk directer betrokken wordt bij het vinden van een oplossing.

Door de hoeveelheid “zwaardere” casuïstiek, dreigt preventief werken op de achtergrond te raken

In de samenwerking met het generalistenteam bleek dat onderlinge afspraken en verwachtingen soms nog niet helder waren

De ervaringen van de kernnetwerken/ sociaal makelaars zijn meegenomen in de presentatie van Vitis op 30 maart jl. 

De pilots wederkerigheid en loonkostensubsidie waren bedoeld om de nieuwe instrumenten te testen die gemeenten vanaf 1 januari 2014 ter beschikking krijgen. In het geval van de loonkostensubsidie heeft dit geleid tot de aanschaf van de geteste tool om de loonwaarde te bepalen. De evaluatie van de pilot wederkerigheid is nog niet afgerond. Dit gebeurt naar verwachting in de loop van mei.  

De pilot innovatie van producten en diensten betreft een niet correcte interpretatie. Van een dergelijke pilot is nooit sprake geweest. Voor zowel Wmo als jeugdzorg zijn in het inkooptraject met leveranciers afspraken gemaakt over innovatie van producten en diensten. Daarnaast konden zowel particulieren als professionele organisaties in 2014 voorstellen doen voor het Innovatiefonds. Hierop is al in februari een toelichting gegeven bij de beantwoording van eerdere artikel 26 vragen van de fractie Westland Verstandig van 22 december 2014, over de contracten 3D.  

 Geen wachtlijst voor dagopvang dementerenden

Vraag 2

Welke concrete kosten zijn gemoeid geweest per pilot aan de pilots en kan het College daarvan een overzicht geven en of deze bedragen passen binnen de begroting 3D zoals deze in november 2014 aan de Raad is gepresenteerd?

Antwoord 2

Voor de uitputting van de begroting 3D verwijzen wij naar de derde en laatste programmarapportage 3D. Zoals in het Plan van aanpak 3D staat aangegeven is de pilot generalisten jeugd gefinancierd vanuit de regio. De pilot kernnetwerken is gefinancierd binnen de reguliere subsidie van Vitis. De pilots loonkostensubsidie en wederkerigheid zijn binnen de regulier beschikbare middelen gefinancierd. De Pilot KCC is gefinancierd vanuit het programmabudget 3D en heeft in 2014 € 47.385 gekost.

Vraag 3

Kan het College middels beantwoording van deze artikel 26-vraag een concrete evaluatie geven van de pilots in vorenstaande zin?

 

Antwoord 3

Zie beantwoording vraag 1

Vraag 4

Wat zijn de resultaten van de pilots en zijn deze een succes gebleken binnen en buiten de organisatie?

Antwoord 4

Omdat sprake is van lerend ontwikkelen is er geen eindstreep waarop het succes of welslagen bepaald kan worden. Er is sprake van een proces van ontwikkeling waarin geleerd wordt door alle partijen.

Zie verder beantwoording vraag 1

Vraag 5

Worden de pilots ook in 2015 en volgende jaren voortgezet? Een pilot is in de regel toch kortstondig of is deze visie onjuist?

Antwoord 5

Zie beantwoording vraag 1

Vraag 6

Waarom als door het College een evaluatie in de commissievergadering wordt aangekondigd, vindt die evaluatie niet plaats, vindt ook geen bespreking plaats van de pilots, maar worden er algemene verhalen gehouden over hoe op dit moment de gang van zaken is?

Antwoord 6

Voor de ontwikkeling van de dienstverlening is gekozen voor een model van lerend ontwikkelen. Dit uitgangspunt is al in 2013 aangegeven in de Koersnotitie ’De weg van de burger’. In de presentatie tijdens de RIA van 2 maart is aangegeven waar deze lerende ontwikkeling de gemeentelijk dienstverlening tot nu toe heeft gebracht en hoe het op dit moment in de praktijk met de dienstverlening gaat.

De raad is daarmee zoals gevraagd geïnformeerd over de resultaten van de pilots generalisten jeugd en volwassenen en frontoffice. Vitis heeft op 30 maart jl. een toelichting gegeven op de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling vanuit de nieuwe opdracht.  Zoals met uw raad gedeeld, wordt de komende periode gewerkt aan monitorings- en sturingsinformatie waarmee uw raad de resultaten op dienstverleningsniveau kan volgen.

N.B: De pilots loonkostensubsidie en wederkerigheid, stonden niet op de agenda van deze RIA.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak