Stand van zaken realisatieagenda wonen (woondeal)

College Westland

Westland 23.03.2023 - Op 17 februari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 over de regionale realisatieagenda wonen (woondeal).


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Wonen was één van de speerpunten van de partijen tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, dit vanwege het grote landelijke tekort aan woningen. Vooral de segmenten voor senioren en voor starters zijn niet toereikend binnen Westland en de regio. Momenteel is het college van Westland in gesprek met andere gemeenten, de provincie, de rijksoverheid en woningcorporaties over de regionale realisatieagenda wonen, ofwel de woondeal.

Binnenkort zullen deze afspraken ondertekend worden en vervolgens hebben de gemeenten de verantwoordelijkheid om deze afspraken voor 1 mei concreet uit te werken. Westland staat aan de lat om 1800 sociale huurwoningen te realiseren tot en met 2030. Dit zijn significant meer woningen dan eerder in het sociale huursegment gerealiseerd zijn. Westland zal dus terug naar de tekentafel moeten en zo nodig bestaande plannen open moeten breken om dit te realiseren.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

Vraag 1
Is het college bekend met de voorliggende opgave om 1800 sociale huurwoningen te realiseren tot en met 2030?

Antwoord 1
Ja, hier is het college mee bekend. Deze woningenaantallen passen binnen de afspraken uit het Tussenakkoord.

Vraag 2
Is het college het met D66 Westland eens dat er een uiterste inspanning geleverd moet worden om deze 1800 sociale huurwoningen te realiseren en dat hier zo nodig bestaande plannen voor moeten worden opengebroken?

Antwoord 2
Woningplannen kennen een lange doorlooptijd en ook zijn vele externe ontwikkelingen van invloed op de woningmarkt. Deze (externe) ontwikkelingen zijn van invloed op toekomstige (en lopende) woningbouwplannen. Het college is van mening dat altijd gestreefd moet worden gemaakte afspraken na te komen. Het openbreken van bestaande plannen is één van de mogelijkheden. Maar met een deficit van al snel bedragen tussen 30.000 en 50.000 euro per omgezette sociale huurwoning is dit financieel gezien niet de gewenste aanpak. Daarnaast is het toevoegen van aantallen woningen in bestaande plannen vaak lastig (of zelfs onmogelijk) als gevolg van eisen rond stikstof, CO2 en/of fijnstof.

Vraag 3
Hoe gaat het college zich tot het uiterste inspannen om er zorg voor te dragen dat deze opgave gerealiseerd wordt?

Antwoord 3
Door sociale woningbouw op te nemen binnen nieuwe woningbouwplannen en natuurlijk binnen de reeds gemaakte afspraken in de Westlandse Flexroute verwachten wij de afspraken uit het Tussenakkoord na te kunnen komen. Hierbij merken wij op dat hierbij wel wederkerigheid van de provincie Zuid Holland en, vooral, het rijk noodzakelijk is. De wederkerigheid zoals nu is opgenomen in de Regionale Realisatie Agenda is beperkt en voornamelijk proces gericht. De uitkomst van deze procesafspraken is van grote invloed op de woningproductie in het algemeen en die van sociale huurwoningen in het bijzonder

Reacties (7 reacties geplaatst)

Helaas bouwen voor Den Haag....50% naar statushouders de rest voor tokkies. Normale mensen met een kleine beurs kunnen er naar fluiten...
100% eens met ‘Jager’! Op het punt Molenweg-Madeweg in Monster hebben we ook met succes actie gevoerd tegen de voorgenomen 80(!) flexwoningen op de postzegel groen achter de voormalige school en het gezondheidscentrum. Geen flexwoningen, geen nieuwe woonwagenkampen, geen ghetto’s, bouw gewoon behoorlijke permanente (sociale) woningen in acceptabele hoeveelheden!!! Doe het niet, kap ermee; jaag je eigen inwoners niet voortdurend in de gordijnen!
Meer hebben meer sociale huur woningen nodig. Voor Westlandse jongeren en ouderen. Dan kunnen die container woningen en flexwoningen de prullenbak in.
Gelukkig! Ook Cees gaat er weer eens met gestrekt been in! Eindelijk!
Leve de wederopbouw, meer woningen voor ouderen en starters en jongeren
Tot en met 2030 1800 sociale huurwoningen realiseren. Dat is bouwen voor Haagse Tokkies. Daar wordt het Westland niet wijzer van.
door hun eigen punten te overschrijden!

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.