Stand van zaken regiotaxi in Westland

College Westland

Westland 11.05.2020 - Het college heeft afgelopen maanden meerdere keren vragen ontvangen vanwege de vele klachten die er zijn rondom de regiotaxi.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt .

Inleiding
De WV fractie blijft benaderd worden door mensen die ernstige klachten hebben over de kwaliteit van Regiotaxi. Eerder heeft onze fractie al een keer de suggestie gedaan om het geld wat nu voor de Regiotaxi gebruikt wordt aan te wenden voor de rolbus, de klusbus en/of alternatieve vervoersdiensten in Westland die wel op tijd kunnen rijden.

Vraag 1
Is het College bekend met de hernieuwde klachten over de kwaliteiit van Regiotaxi (te laat en/of niet komen)?

Antwoord 1
Ja, in de management rappor tage over de Regiotaxi in 2019 wordt de st iptheid (niet of t i jd of in sommige geval len niet komen) minder goed beoordeeld.

Vraag 2
Is het College het voorts met onze fract ie eens als nu blijkt dat Regiotaxi blijkbaar niet in staat is om goed te functioneren, er naar al ternatieven moet worden gezocht?

Antwoord 2
Vorig jaar speelden zaken als het faillissement van De Roo en de stakingen in oktober. Binnen de huidige aanbesteding is een bepaalde marge van stiptheid afgesproken (een kwartier eerder of later dan afgesproken tijd) . Onderwerpen als “stiptheid” nemen we dit jaar mee in de nieuwe aanbesteding van de Regiotaxi, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat, hoe hog er de kwaliteitseisen die daarbij gesteld worden, des te duurder (deze vorm van) doelgroepenvervoer wordt. Daarnaast hebben zaken als toenemend verkeer op de weg invloed op de mate van stiptheid van de Regiotaxi. Ook andere vervoerders hebben hiermee te maken.