Stand van zaken renovatie burgemeestersbuurt Honselersdijk

College Westland

Honselersdijk 15.07.2019 - Op 17 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over problemen renovatie onderhoud Burgermeesterbuurt in Honselersdijk met Vestia.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Is het College bereid om de woningen die nu al door de aannemer deels “gesloopt” zijn –het betreft dan de dakopbouw- nog begin deze week te laten afmaken zodat de bewoners weer normaal kunnen wonen? 

Antwoord 1

De werkzaamheden zijn stilgelegd, echter met dien verstande dat de aannemer toestemming heeft gekregen de 4 woningen waar een dakkapel is geplaatst wind en waterdicht te maken. Kennelijk hebben Vestia en de aannemer daar geen of onvoldoende gehoor aan gegeven  

Vraag 2

Waarom heeft het College een bouwstop opgelegd, terwijl toch te verwachten valt dat de omgevingsvergunningen verleend zullen gaan worden?

Antwoord 2

In het belang van de veiligheid dient een sloopmelding plaats te vinden. Onderdeel van deze melding is het sloopveiligheidsplan. Daarnaast is een wijziging aan de voorgevel (nieuw en afwijkende dakkapel) vergunning plichtig. Ook Vestia dient een vergunning aan te vragen. Een dergelijke aanvraag wordt ook getoetst aan de redelijke eisen van Welstand. Dit bij elkaar betekent dat niet automatisch een vergunning wordt verleend aan de werkzaamheden zoals Vestia deze nu uit wil voeren.

Vraag 3

Wie is in deze in gebreke gebleven? Vestia die ofwel geen ofwel een niet toereikende aanvrage heeft ingediend ofwel de gemeente die blijkbaar de werkzaamheden heeft laten opstarten zonder dat de benodigde vergunningen er waren?

Antwoord 3

De Gemeende Westland heeft geconstateerd dat Vestia zonder sloopmelding en omgevingsvergunning werkzaamheden aan de woningen in Honselersdijk uitvoert. Vestia heeft verzuimd een sloopmelding te doen en een omgevingsvergunning aan te vragen.

Vraag 4

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat de prestatieafspraken ertoe leiden dat de gemeente Vestia in deze kan aanspreken op een deugdelijke nakoming van die afspraken, hetgeen ook betekent dat op een deugdelijke wijze beheer, onderhoud en renovatie plaatsvindt?

Antwoord 4

Met Vestia is geen overeenstemming bereikt over de prestatieafspraken. Met Vestia zijn derhalve geen prestatieafspraken gemaakt.

Vraag 5

Is de gemeente het met de fractie van Westland Verstandig eens dat in deze geen beheer en onderhoud plaatsvindt, maar gezien de aard van de werkzaamheden wel degelijk sprake is van renovatie? Voor dit laatste geldt dan dat de eerste etage van de woningen volledig moeten worden aangepast, de dakkapellen groter en op een andere plek terugkomen en voorts ook binnen qua structuur de nodige aanpassingen gaan plaatsvinden.

Antwoord 5

Zie antwoord 6.

Vraag 6

Is het College bereid om met Vestia op korte termijn te overleggen en aan te geven dat sprake is van een renovatie en niet van onderhoud/beheer?

Antwoord 6

Of hier sprake is van renovatie en/of onderhoud is een privaatrechtelijke kwestie waar de gemeente buiten staat. De huurders(organisatie) heeft op grond van artikel 5d van de WOHV (Overlegwet) de mogelijkheid een deskundige te raadplegen.

Vanzelfsprekend spreken wij Vestia aan op de ontstane situatie en adviseren de huurders zich te wenden tot de Huurdersraad van Vestia voor wat betreft de onderhoud-renovatie discussie. Voor de definitie van het begrip “renovatie” verwijzen wij u door naar artikel 7:220, 2e lid BW