Stand van zaken rondom ontmoetingsruimte de Lessenaar

College Westland

Kwintsheul 02.07.2020 - Op 5 maart 2020 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over sluiting van de ontmoetingsruimte bij de Lessenaar aan de Kerkstraat.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Deelt uw college de opvatting van GemeenteBelang Westland dat de ontmoetingsruimte bij 'De Lessenaar' van waarde is voor langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen èn voor het voorkomen van eenzaamheid? En dat deze waarden gekoesterd moeten worden?

Antwoord 1
Het college deelt uw mening. Echter is de Lessenaar niet de enige ruimte in Kwintsheul waar senioren terecht kunnen. Zeer nabij ligt de Kastanjehof waar senioren uit de Lessenaar terecht kunnen voor een drankje en een samenkomen.

 

Vraag 2
Is uw college direct of indirect betrokken bij het besluit de ontmoetingsruimte De Lessenaar te beëindigen? Heeft Wonen Wateringen u geïnformeerd?

Antwoord 2
Het college is hierover niet geïnformeerd. Wel is ons medegedeeld dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de ruimte.

Vraag 3
Wilt uw college (laten) beoordelen of binnen de samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt tussen de toenmalige gemeente Wateringen en de Wateringsche Bouwvereeniging het eenzijdig beëindigen van de huurovereenkomst in juridische zin kan worden belet?

Antwoord 3
De afspraken zijn ons niet bekend. Ook navraag bij Wonen Wateringen heeft vooralsnog niks opgeleverd.

Vraag 4
Indien juridische mogelijkheden ontbreken, wilt uw college dan het instrument van 'de overlegtafeľ inzetten om het bestuur van Wonen Wateringen op andere gedachten te brengen?

Antwoord 4
Er is nog voor de zomer overleg gepland met de Kastanjehof, Stichting Vrienden Ouderen Wateringen en Kwintsheul en Vitis Welzijn over het sluiten van de ontmoetingsruimte in de Lessenaar en de mogelijk nieuwe kansen die dit biedt voor de Kastanjehof.