Stand van zaken rondom terrein oude kistenfabriek

College Westland

Naaldwijk 12.09.2018 - Op 17 juli hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over herontwikkeling locatie Zuyt Brugge Naaldwijk.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

In hoeverre is het College betrokken bij het onderzoek zoals dat hiervoor is aangegeven met betrekking tot het initiatief van de Stichting Droom je Thuis en vastgoedontwikkelaar Projectikon?

Antwoord 1

Zowel Stichting Droom je Thuis als Projectikon hebben onafhankelijk van elkaar een initiatief ingediend voor respectievelijk de bouw van 12 appartementen voor begeleid wonen en voor de bouw van circa 25 appartementen op het terrein van de voormalige Kistenfabriek. Naar aanleiding hiervan is door de gemeente geadviseerd om beide initiatieven gezamenlijk op te pakken. In vervolg hier op heeft het college met beide initiatiefnemers een intentieovereenkomst gesloten om onderzoek te doen naar de planologische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van de locatie.

Vraag 2

Is de burgerparticipatie nu al in te lassen en kan ervoor zorggedragen worden dat de omwonenden aan de ’s-Gravenzandseweg en het Zuideinde nu al betrokken worden bij de planvorming en de invulling van de diverse plannen?

Antwoord 2

In vervolg op een gesprek tussen de beide initiatiefnemers en een aantal omwonenden zijn de betreffende bewoners op 26 juni 2018 uitgenodigd om bij de overleggen van de projectgroep aanwezig te zijn. Een tweetal bewoners uit de ’s-Gravenzandseweg en het Zuideinde zijn vervolgens, als vertegenwoordigers van de buurt, aanwezig geweest bij het overleg op 10 juli 2018. Tijdens dat overleg is in het kort uitleg gegeven over het proces tot nu toe en zijn de laatste ideeën gepresenteerd. Vanuit die bewoners hebben ons geen signalen bereikt dat zij, zoals u aangeeft, eerder ongerust dan gerustgesteld zijn. Wij herkennen ons dan niet in die opmerking.

Vraag 3

Kan dit met de betreffende omwonenden op korte termijn kortgesloten worden daar zij op dit moment praktisch van niets weten en zij in feite maar moeten afwachten wat er gaat komen, hetgeen zij niet wenselijk achten?

Antwoord 3

Zie antwoord 2, de bewoners zijn op 10 juli 2018 geïnformeerd over de plannen en de laatste stand van zaken.