Stand van zaken sluiting verzorgingshuizen

Progressief Westland

Westland 24.01.2014 - De fractie Progressief Westland heeft het College een vraag gesteld over gevolgen die de sluiting van verzorgingshuizen heeft voor ouderen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vraag als volgt:

Vraag 1

Hoeveel ouderen zijn woonachtig in Westlandse verzorgingshuizen met zorgzwaarte pakketten 1 en 2?

Antwoord

Op peildatum 1 juli 2013 woonden 66 ouderen met een ZZP 1 en 2 in Westlandse verzorgingshuizen. Daarnaast wonen 145 ouderen met een ZZP 3 in de verzorgingshuizen. Dit gegeven is relevant omdat per 1 januari 2014 voor deze zorgzwaarte ook geen indicatie meer wordt afgegeven.

Vraag 2

Hoeveel ouderen lopen het risico te moeten verhuizen uit hun verzorgingshuis of daar in de toekomst niet terecht te kunnen

Antwoord

De ouderen, die nu in een verzorgingshuis wonen kunnen daar ongeacht de zorgzwaarte blijven wonen. De huidige indicaties blijven van kracht. Verhuizing is pas dan aan de orde als door de verwachte leegstand in verzorgingshuizen de leefbaarheid en de beheerbaarheid dusdanig afneemt, dat de zorginstelling besluit tot samenvoeging van populaties van verschillende huizen.

Wanneer dit plaatsvindt en om hoeveel mensen het gaat is op dit moment niet te zeggen. De verantwoordelijkheid voor het gehele proces van planning van de sluitingen berust bij de zorginstellingen.

Vraag 3

Hoeveel ouderen zullen de consequenties gaan voelen van verregaande bezuinigingen op de lichtere zorgvragen

Antwoord

Bezuinigingen op de lichtere zorgvragen betreffen de te decentraliseren functie begeleiding, de hiervoor genoemde extramuralisering van ZZP’s en de hulp in de huishouding(HbH).

De functie begeleiding wordt overgeheveld met een korting waarvan de hoogte nog niet bekend is. Op de hulp in de huishouding wordt volgens de laatste berichten 40% bezuinigd, maar ook dit percentage is nog niet definitief.

Het staat buiten kijf, dat de maatregelen voor veel onzekerheid onder de burgers zorgen. Voor veel ouderen is het verzorgingshuis een waarborg voor veiligheid, sociale contacten en zorg. De bezuiniging op de huishoudelijke hulp zal zeker de ouderen treffen;  88% van de totale inzet van hulp bij de huishouding is ten behoeve van ouderen. Hier zal meer sprake zijn van het verdelen van de schaarste, zelf betalen en – organiseren.

Wij zijn ons bewust van de consequenties van de maatregelen. In het kader van de decentralisaties zullen wij op zoek gaan naar oplossingen. Hierbij zullen wij u betrekken.

Vraag 4

Wat denkt de gemeente te gaan doen om te voorkomen, dat ouderen de dupe worden van bovenstaande bezuinigingen?

Antwoord

Er zal  in de kernen een effectiever netwerk worden gerealiseerd, waarmee de signaleringsfunctie kan worden versterkt, de preventie beter vorm gegeven en door samenwerking van formele en informele zorg een betere steunstructuur zal ontstaan voor kwetsbare bewoners.

We zullen in zorg en welzijn vernieuwingen creëren, die de effectiviteit van zorg verbeteren en er doelmatiger met de middelen kan worden omgegaan. Maar vermindering van aanbod zal zeker als verlies ervaren worden.

Wij gaan er vanuit uw vraag met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak