Stand van zaken stagnatie bouwplannen Haagweg

College Westland

Monster 23.09.2021 - Op 26 augustus zijn er collegevragen gesteld over de stagnatie van de bouwplannen aan de Haagweg in Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Vraag 1
Kan het College aangeven welke financiële gevolgen de te voorziene uitstellen hebben, zowel bij OBWZ (voor 50% eigendom van de Gemeente) als de Gemeente? Als die financiële gevolgen er zijn hoe gaan die gedekt worden?

Antwoord 1
De voorziene uitstellen hebben voor de gemeentelijke grondbank geen financiële gevolgen. Voor OBWZ zijn er wel financiële gevolgen. De gronduitgifte aan de vastgoedontwikkelaars zal later plaatsvinden en daardoor heeft OBWZ beperkte liquide middelen. Deze vertraging zorgt o.a. voor extra rentekosten, welke in de grex worden verantwoord. Ook zijn er voor OBWZ extra kosten voor aanvullend onderzoek, extra werkzaamheden, per sonele inzet en juridisch advies.

Vraag 2
Is het College het met onze fractie eens dat het College de procedurele voortgang van het plan veel te rooskleurig heeft ingeschat en daarmee niet alleen de Gemeente schade berokkent maar ook de mensen die al een woning kochten en die voorlopig niet gebouwd zien worden?

Antwoord 2
Nee, het college heeft het plan niet te rooskleurig ingeschat, aangezien er een afhankelijkheid bestaat van de Raad van State. Voor dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op 29 mei 2020 heeft de raad het bestemmingsplan Westmade Noord vastgesteld. Dit betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) verplicht is de zaak versneld te behandelen en binnen zesentwintig weken na afloop van de beroepstermijn (januari 2021) uitspraak moet doen. Echter pas op 15 juni 2021 heeft de Afdeling de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (STAB) als deskundige benoemd om een onderzoek in te stellen. De STAB is een onafhankelijke en onpar tijdige deskundige op het gebied van de fysieke leefomgeving en levert uitsluitend advies aan de bestuursrechter op diens verzoek. Na afronding van het onderzoek zal er een zittingsdatum gepland worden. Het onderzoek is nog niet afgerond en er is, ondanks geregeld aandringen, nog geen zittingsdatum bekend gemaakt. Het college kan het behandeltempo door de Afdeling niet beïnvloeden en is volledig afhankelijk van de prioritering en planning aldaar.

Het is dan ook zo dat door de proceskeuzes van de Afdeling het langer duurt voordat er duidelijkheid is over het plan. Rugstreeppad In uw inleiding heeft u het ook over het stilleggen van het werk in Westmade Noord in het kader van de rugstreeppad. Na Flora- en Faunaonderzoek in 2020 werd het gebied vrijgegeven voor bewerking. Er waren geen beschermde diersoorten in het gebied aangetroffen. Ondanks de uitkomsten van het onderzoek werden er een groot aantal voorzorgsmaatregelen getroffen. De maatregelen bestonden uit het plaatsen van een paddenscherm en paddencorr idors rondom het gehele gebied en een brede watergang, waardoor amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren niet het terrein op kunnen. Hiermee zijn de effecten op soorten tot een minimum beperkt. Nadat is aangegeven dat er rugstreeppadden in het gebied zouden bevinden is een quickscan door een ecoloog uitgevoerd, tijdens dit onderzoek werden geen rugstreeppadden aangetroffen. Na verschillende nieuwe meldingen besloot Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid (OZHZ) opnieuw onderzoek te doen maar nu een avondonderzoek.

Daarbij zijn twee juveniele rugstreeppadden (jonge), twee plassen water met daarin gemiddeld 25 dikkopjes (hoogstwaarschijnlijk van de rugstreeppad) en een volwassen rugstreeppad aangetroffen. Daarop informeerden wij direct OBW Z. De bouwwerkzaamheden - die stillagen in verband met de bouwvak - werden niet voortgezet. Dit omdat nader veldonderzoek noodzakelijk is. Aqua Terra Nova verricht dit onderzoek en zal een ecologisch plan en ontheffingsverzoek opstellen en dat indienen bij de ODH. Als de ontheffing wordt verleend mogen de rugstreeppadden afgevangen worden en overgeplaatst. In W estmade Noord worden geen werkzaamheden verricht totdat alle benodigde acties en vergunningen zijn uitgevoerd en verleend.

Vraag 3
Lijkt het niet goed om nu al te komen met een concrete aanpassing van de Haagweg en die aanpassing ook te gaan uitvoeren voor zover de stikstofregels dat toestaan en over die aanpassingen vooraf overleg te voeren met de bewoners die daarover al vaker het College - zonder daarop een inhoudelijke reactie te ontvangen- benaderden?

Antwoord 3
Het verkeersbesluit voor de Haagweg staat los van de ontwikkeling van Westmade -Noord. Wel is rekening gehouden met de uitvoering van het besluit om de Haagweg naar 50 km per uur te brengen buiten de bebouwde kom. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan het verzoek van de bewoners om de snelheid op te verlagen. Echter de bewoners maken bezwaar tegen dit verkeersbesluit, omdat bewoners van mening zijn dat de bebouwde kom grens verlegd dient te worden, er maatregelen tegen te hard rijden getroffen moet worden en met het verleggen van de bebouwde kom, mag er ook niet meer geparkeerd worden in de berm . Er is inmiddels een onderzoek opgestart binnen de gemeente om te bekijken op welke plaatsen de bebouwde kom grens - in het kader van de Wegenverkeerwet - verlegd moet worden. De Haagweg is hier onderdeel van.

Vraag 4
Evenals in het Watergat klagen de bewoners over in het gebied rond waaiend piepschuim dat komt uit de gronden waarop voorheen kassen stonden en die blijkbaar niet correct gesloopt zijn. Wat gaat het College -de gronden zijn waarschijnlijk nog eigendom van de gemeente - daaraan doen?

Antwoord 4
Aannemers hebben de plicht om dit soort overlast tot een minimum te beperken. OBWZ heeft sporadisch klachten ontvangen over rondwaaiend piepschuim. Daarnaast heeft men tijdens de stormen in mei klachten gehad over stuifzand. Daartoe zijn maatregelen getroffen - zand afdekken met cellulose. Ook is het piepschuim dat op dat moment zichtbaar was verwijderd.

Vraag 5
Waarom communiceert het College slecht richting de bewoners die geregeld brieven zenden maar daarop of geen of een onbevredigende reactie krijgen? Kan het College toezeggen dit te verbeteren?

Antwoord 5
Kort na de start verkoop van fase 1 in Boomgaerde (Westmade Noord) zijn er half tot eind juli 2021 (aanvang bouwvak) - na een lange periode van relatieve stilte - vragen binnen gekomen bij gemeente en OBWZ. Deze vragen kwamen van een kleine groep bewoners aan de Haagweg. De meeste van deze bewoners hebben ook bezwaren ingediend op het bestemmingsplan Westmade Noord bij de Raad van State. De vragen die betrekking hebben op de verstrekte vergunningen en of de aanwezigheid van rugstreeppadden zijn beantwoord en/of in behandeling bij de gemeente. Een aantal vragen die betrekking hebben op de overlast van de werkzaamheden zijn doorgelegd aan en besproken met OBWZ en de uitvoerende partijen. Zij hebben toegezegd adequater te reageren. Het is echter niet mogelijk om alle wensen van de bewoners tegemoet te komen, bewoners kunnen dit ervaren als een onbevredigende reactie.

Vraag 6
Wie houdt in de gaten of OBWZ of de Gemeente niet meer doen dan alleen bouw voorbereidende werkzaamheden of moeten de bewoners vaker handhavingsverzoeken gaan doen?

Antwoord 6
Bevoegd gezag is hiervoor het college van B&W. De taak van OBWZ is om de terreinen bouwrijp te maken. Het bouwen van woningen kan pas plaatsvinden nadat de grond is geleverd aan de vastgoedontwikkelaars en de omgevingsvergunning is verleend.

Vraag 7
Welk standpunt neemt het College in over de al meer dan 1 jaar gedane opslag van gebruikte stenen en grond op de percelen? Als een particulier dat zou doen dan zou hij toch al lang zijn aangeschreven en waarom is dat hier niet gebeurd?

Antwoord 7
De percelen van Westmade Noor d zijn voor een deel in 2019 en het restant in 2020 economisch geleverd aan OBWZ. Zodra het bestemmingsplan Westmade Noord onherroepelijk is, vindt de juridische overdracht plaats. OBWZ gebruikt, net als elke andere ontwikkelaar en bouwer, de percelen voor opslag op eigen terrein ten behoeve van het bouwrijp maken op deze locatie.