Stand van zaken stimuleren sport en cultuur voor jongeren

College Westland

Westland 07.05.2014 - De fractie Progressief Westland heeft het College in maart een vijftal vragen gesteld over het stimuleren van de jeugd om aan sport en cultuur deel te nemen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vraag als volgt:

Vraag

Hoeveel gezinnen krijgen momenteel de kosten van sporten, cultuurlessen en materialen van de gemeente vergoed?

Antwoord

De inkomensgrens voor sociale participatie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ligt op 110 % van het sociaal minimum. Wij beschikken niet over exacte aantallen van deelname per gezin, omdat de vergoedingen van sociale participatie voor volwassenen en kinderen gezamenlijk worden geregistreerd.

Vraag

Denkt het college dat hiermee het gewenste effect dat alle kinderen kunnen sporten en/of cultuurlessen kunnen volgen wordt bereikt?

Antwoord

De regeling biedt de mogelijkheid van deelname aan alle kinderen van de inwoners met een laag inkomen tot 110%. Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend. In 2014 vinden op het Werkplein herbeoordelingsgesprekken plaats met uitkeringsgerechtigden. De vergoeding voor deelname aan sport of cultuur is onderdeel van deze gesprekken. Op deze wijze besteden we extra aandacht aan de regeling en wordt de doelgroep geïnformeerd.

De aanhoudende crisis vraagt om bijstelling van de huidige regeling, omdat rondkomen met een laag inkomen in toenemende mate problemen veroorzaakt in gezinnen. Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van de ouders. Het college heeft eind 2013 een eerste financiële impuls gegeven aan Stichting Leergeld. De Stichting Leergeld heeft zich per 1 januari 2014 gevestigd in de gemeente Westland. Leergeld vormt een extra vangnet voor kinderen in het Westland en zijn complementair aan de gemeentelijke vergoeding. Leergeld ondersteunt participeren van kinderen door optimale deelname aan onderwijs, sport en cultuur.

Door wetswijzingen in de Participatiewet in 2015 krijgt de huidige regeling een andere vorm. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het bereiken van zoveel mogelijk kinderen. Daarbij moet het beschikbare budget werkelijk ten goede komen aan de kinderen.

Vraag

Kent het college het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds?

Antwoord

Wij zijn bekend met beide fondsen en hebben onlangs een eerste verkennend gesprek gevoerd met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds van de provincie Zuid-Holland.

Vraag

Zou aansluiting bij Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds het effect kunnen verbeteren en meer kinderen de kans geven om te sporten en/of cultuurlessen te volgen?

Antwoord

De armoedecijfers laten zien dat het aantal huishoudens onder de inkomensgrens toeneemt. De kans is groot dat kinderen van deze ontwikkeling extra de dupe worden. Momenteel onderzoeken wij de toegankelijkheid, de kosten en de toename van het aantal kinderen aan sport en cultuur door aansluiting bij de genoemde fondsen.

Vraag

Is het college bereid om Westland aan te sluiten bij Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds? Zo niet, kunt u de gemeenteraad laten weten welke overwegingen u hiervoor heeft?

Antwoord

Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds zijn bij uitstek partijen om kinderen te bereiken en te laten participeren. Zij verstrekken vergoedingen in natura en betalen rechtstreeks uit aan organisaties of sportclubs. Hierdoor worden kinderen echt bereikt.

Wij willen voorkomen dat kinderen de dupe worden van de financiële problemen van hun ouders en streven naar een zogenoemd kindpakket. Een kindpakket voorziet in de meest noodzakelijke behoeften en wordt aangevuld met zaken waardoor kinderen zich kunnen ontplooien en meedoen in de samenleving. Samenwerking met de fondsen zien wij als een belangrijke mogelijke succesfactor en wij zijn hierover in gesprek met Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Daarbij kijken wij onder andere naar de meerwaarde die de beide laatstgenoemde fondsen hebben ten opzichte van Stichting Leergeld.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                      de burgemeester,

 

 

 

M. van Beek

J. van der Tak