Stand van zaken terrassenbeleid in gemeente Westland

College Westland

Westland 30.10.2020 - Op 30 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Gemeentebelang Westland over het terrassenbeleid in Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vragen

- Deelt uw college de opvatting van GBW dat de terrasuitbreidingen sterk bijdragen aan de gezelligheid van de Westlandse dorpen en daarmee aan een nog grotere aantrekkelijkheid van Westland? Zo nee, waarom niet?

- Zijn er klachten/opmerkingen/suggesties vanuit ondernemers of inwoners van de Westlandse dorpen over de terrasuitbreidingen op gemeentegrond? Zo ja, wilt u daar een kort en bondig resumé van geven?

- Wat vindt uw college van onze suggestie de terrasuitbreidingen permanent in te voeren?

- Zijn er ook andere ondernemers bij uw college bekend, die hebben aangegeven hun waren meer uit te willen stallen op gemeentegrond? Zo nee, kunnen deze ondernemers zich melden bij de gemeente?

- Is uw college bereid om met aanwonenden en ondernemers gesprekken te voeren over wat wel en niet mogelijk is als het gaat over permanente terrasuitbreiding ? Zo nee, waarom niet?

Reactie

Het college is van mening dat terrassen in algemene zin bijdragen aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van de Westlandse dorpen. De uitbreiding van de terrassen is een tijdelijke maatregel om de horecaondernemers en gasten tijdens de coronacrisis de kans te geven op een verantwoorde manier toch een terras te kunnen exploiteren en bezoeken. De uitbreiding is echter in strijd met bestaande regelgeving en van tijdelijke aard. Er zijn de afgelopen maanden enkele klachten bij de gemeenten binnengekomen. Deze hadden met name betrekking op geluidsoverlast als gevolg van de ruimere opzet.

De ‘nadere regels terrassen’ zijn opgesteld in overleg met diverse belanghebbende partijen. Bij wijziging van de regels zullen we ons rekenschap moeten geven van de belangen van derden. Het college is niet van plan op korte termijn de regelgeving zodanig aan te passen dat permanente uitbreiding mogelijk wordt gemaakt. Wel heeft het college op 13 oktober besloten dat de terrassen in de huidige ruime opstelling ook de komende herfst en winter mogen blijven staan. Uiteraard kan dit pas ingaan als de horeca weer open mag. Voorwaarde is dat de veiligheidsdiensten te allen tijde ongehinderd doorgang moeten hebben op straten en pleinen. 

Wij hebben geen vergelijkbare verzoeken van andere ondernemers ontvangen. Men kan uiteraard contact opnemen met de gemeente om de mogelijkheden te bespreken. Hiervoor kunnen de ondernemers terecht bij het Bedrijvenloket.