Stand van zaken toewijzing nieuwbouwhuizen Ter Heijde

College Westland

Ter Heijde 26.09.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft B&W vragen gesteld over de woningbouw in Ter Heijde.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw college het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat 100% sociaal bouwen betekent dat vooral gebouwd wordt voor bewoners van buiten Westland.

Antwoord 1

Het uitgangspunt is dat er gebouwd wordt voor de Westlandse behoefte. In het Westland bestaat een duidelijke behoefte aan sociale huurwoningen want de vraag is groter dan het aanbod. In totaal hebben 539 woningzoekenden op het aanbod van de 48 eengezinswoningen gereageerd, waarvan 74 woonachtig in Westland. Bij het reageren van woningzoekenden spelen een aantal aspecten een belangrijke rol. Dit zijn de soort woning, de locatie, de aanwezige voorzieningen en uiteraard de huurprijs. Het blijkt dat Westlanders erg gehecht zijn aan hun eigen kern. Dit aspect beïnvloedt het reageren op een woning in een andere (kleine) kern. In de woningregio Haaglanden is het “dorpse” woonmilieu zeer populair.

Vraag 2

Kan uw college bij Arcade informeren wat de reden is dat slechts 4 woningen in de eerste fase zijn toebedeeld aan oud inwoners van Ter Heijde? Wil men niet, of komt men niet in aanmerking omdat het sociale huurwoningen betreft?

Antwoord 2

Wij zijn hierover met Arcade in overleg getreden. Van de oud bewoners hebben slechts 5 bewoners gebruik gemaakt van de terugkeergarantie. Dit is een gebruikelijk beeld in het kader van een terugkeergarantie. De redenen zijn in het algemeen dat men inmiddels geaard is in het nieuwe huis, tevreden is met het huidige huis, en/of opziet tegen een nieuwe verhuizing. Arcade heeft naast de persoonlijke gesprekken met de oud-bewoners de nieuwbouwwoningen geadverteerd.

Arcade erkent achteraf dat het adverteren op een ongelukkig moment (vakantieperiode) heeft plaatsgevonden en heeft op ons verzoek nogmaals extra initiatieven ondernomen om Westlandse woningzoekenden geïnteresseerd te krijgen. Overigens is dit in nauw overleg met HINT gedaan. Dit heeft geleid tot meer geïnteresseerden uit het Westland. Zie verder vraag 6. De reden waarom woningzoekenden niet of weinig reageren hebben wij beantwoord in vraag 1.

Vraag 3

100 procent sociaal bouwen komt de saamhorigheid en de sociale samenhang in een zodanig kleine kern als Ter Heijde niet ten goede. Bent u het met ons eens dat de volgende fases gebouwd moeten worden voor de behoefte van eigen inwoners?

Antwoord 3

Als uitgangspunt hebben wij dat ook in een herstructureringsgebied de terugkomende nieuwbouw gedifferentieerd dient te zijn en dat deze in principe bestemd is voor de Westlandse woningzoekenden. Het uitgangspunt bij herstructurering is dat sociaal slopen niet per definitie altijd sociaal terugbouwen is. Juist voor de kern Ter Heijde hebben wij samen met Arcade en HINT gezocht naar een juiste balans in het woningbouwprogramma.

Vraag 4

Kan de ontwikkelaar, in dit geval Arcade, eenzijdig het bouwprogramma aanpassen zonder daarover met uw college in overleg te treden? a. Zo ja, bent u het dan met ons eens dat dit een ongewenste situatie betreft? En wat kunt u er aan doen om bij komende bouwprogramma’s binnen onze gehele gemeente hier beter aan de pols te kunnen behouden? b. Zo nee, waarom is de commissie hier niet tijdig over geïnformeerd?.

Antwoord 4

Nee, Arcade kan het programma niet eenzijdig aanpassen. Over het gewijzigde programma is dan ook overleg geweest. Vanwege marktontwikkelingen bleek het deel koopwoningen in het plan moeilijk afzetbaar. Vanwege de woningbouwcrisis is de woonconsument zich meer gaan focussen op huur i.p.v. koop. De enige mogelijkheid om het project door te laten gaan was de bouw van 100% sociale huurwoningen. Ook in uw Raad was er sterk de wens om eindelijk in Ter Heijde te gaan bouwen.

Vraag 5

Kan uw college een overzicht verstrekken van de verhouding in de afgelopen 4 jaar van sociaal gebouwde woningen ten opzichte van vrijesector woningen?

Antwoord 5

De afgelopen jaren was dit gemiddeld ca. 21% sociale huurwoningen, dit stemt overeen met de Westlandse woningbehoefte.

Vraag 6

Kan het college aangeven hoeveel woningen in deze eerste fase zijn toebedeeld aan Westlanders en hoeveel aan woningzoekenden van buiten Westland? Indien mogelijk zouden wij ook graag weten waar de woningzoekenden van buiten Westland hiervoor woonachtig waren.

Antwoord 6

Met Arcade hebben wij intensief overleg gevoerd over de woningtoewijzing en het optimaal inzetten van de mogelijkheden uit de regionale Huisvestingsverordening. Met Arcade is besproken om de 15% vrije beleidsruimte ook in te zetten voor de nieuwbouw in Ter Heijde. Overigens is HINT hierbij betrokken geweest.

De laatste stand van zaken per 9 september 2014 is:

- 45 sociale huureengezinswoningen – 534 reacties via WBS

32 woningen toegewezen : 5 aan personen met terugkeergarantie (sloop fase 1 Ter Heijde), 5 personen woonachtig in Ter Heijde, 17 personen woonachtig in de overige kernen Westland en 5 personen woonachtig buiten Westland. Nog toe te wijzen 13 woningen: Hiervoor hebben zich 23 kandidaten uit Westland gemeld.

- 3 vrije sector huureengezinswoningen – 5 reacties

3 kandidaten voldoen momenteel aan de voorwaarden (gegevens ingeleverd en akkoord) Dit zijn: 1 inwoner uit Westland, 1 voormalige inwoner Westland en 1 persoon van buiten Westland.

- 17 sociale huurappartementen

193 reacties via WBS (waarvan 5 uit Ter Heijde en uit de overige kernen Westland) en via HINT nog 2 reacties. Toewijzing aan Westlanders en 1 urgent woningzoekende buiten Westland 4 kandidaten uit Ter Heijde voldoen aan voorwaarden (gegevens ingeleverd en akkoord) 6 kandidaten uit de overige kernen Westland voldoen aan de voorwaarden (gegevens ingeleverd en akkoord) Vooralsnog 17-11 = 6 woningen toe te wijzen aan gegadigden buiten Westland.

- 3 vrije sector huurappartementen

29 reacties via WBS Na interessepeiling zijn er 3 kandidaten die voldoen aan de voorwaarden (gegevens ingeleverd en akkoord). Dit zijn: 2 inwoners uit Westland en 1 inwoner buiten Westland.

- Totaal resultaat

Naar verwachting is het uiteindelijk totaal resultaat: van de 45 sociale huurwoningen: 40 toe te wijzen aan Westlanders; van de 17 sociale appartementen: 10 toe te wijzen aan Westlanders. Overigens willen wij erop wijzen dat er nog geen handtekeningen onder een huurovereenkomst zijn gezet dus in theorie kunnen er nog mensen afvallen.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak