Stand van zaken tuinbouwgif in oppervlaktewater

College Westland

Westland 29.06.2018 - Op 28 mei heeft de fractie Groen Links collegevragen gesteld over illegaal tuinbouwgif in het oppervlaktewater in het Westland.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Hoe verklaart het college de toename en aanwezigheid van verboden stoffen in het Westlands oppervlaktewater?

Antwoord 1

Het is voor de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap niet bekend waar de middelen vandaan komen.

Sportvisserij zet zich in voor minder loodgebruik

Vraag 2

Is het inzetten op “gesprekjes over waterbewustzijn” samen met LTO en Hoogheemraadschap niet een veel te zwak middel als er blijkbaar tuinders zijn die al jarenlang het verboden tuinbouwgif dichloorvos illegaal op het oppervlakte lozen?

Antwoord 2

Het is niet altijd bekend waar de verboden middelen vandaan komen. Via bewustwording, projecten en handhaving proberen we gezamenlijk (gemeente, hoogheemraadschap en sector) te komen tot een goede waterkwaliteit. In het afsprakenkader emissieloze kas hebben we een aantal maatregelen en projecten afgesproken die uiteenlopen van gesprekken tot waar nodig repressieve handhaving.

Vraag 3

Is door de toename van het aantal lozingen van dichloorvos; een middel dat al in 2012 verboden werd, niet duidelijk geworden dat deze gesprekjes hun doel voorbij schieten?

Antwoord 3

Zie antwoord 2. Naast bewustwording wordt ook ingezet op de gebiedsgerichte aanpak. Ook de opsporing van Dichloorvos krijgt aandacht.

Vraag 4

Hoe hoog zijn de boetes die bij een geconstateerde lozing van dichloorvos worden afgegeven?

Antwoord 4

De gemeente deelt geen boetes uit. Bevoegd gezag voor verkeerde toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is de NVWA (Wet Gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Meer informatie over het interventiebeleid van de NVWA treft u op de website van de organisatie.

Vraag 5

Hoe vaak werd hiervoor een overtreding geconstateerd?

Antwoord 5

Bij het aantreffen van dit soort stoffen in geval van een lozing wordt de NVWA ingelicht. In de monsters van het Hoogheemraadschap op bedrijven is dichloorvos nog niet tegen gekomen. Vandaar dat de NVWA niet op de hoogte is gesteld.

Vraag 6

Hoe vaak zijn hiervoor boetes afgegeven?

Antwoord 6

Zie antwoord 5.