Stand van zaken verkeerssituatie Bleijenburg

College Westland

De Lier 19.09.2019 - Op 16 juli heeft het college vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over het wegdek en 30 km zone bij Bleijenburg De Lier.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Bleijenburg in De Lier. Al enige tijd is men doende het wegdek verbeterd te krijgen omdat dat wegdek erg ongelijk is en daarin gleuven voorkomen. Aanvankelijk is toegezegd dat een en ander verholpen zou worden, maar later is de gemeente afstandelijk gaan doen. Uiteindelijk is er geen contact meer mogelijk en wordt er ook niet meer teruggebeld.

Er is een klacht ingediend in het voorjaar en ook op die klacht werd niets meer vernomen. Behalve de inhoud gaat het inmiddels ook dus om een communicatieprobleem. Tenslotte is ook aandacht gevraagd voor de handhaving van de 30 km. Ook daar zijn de reacties vanuit de gemeente / politie teleurstellend en wordt aangegeven dat geen actie wordt ondernomen. 

Vraag 1
Waarom wordt niet beter gecommuniceerd met onze inwoners als zij serieuze klachten hebben over het wegdek van een bepaalde weg in de gemeente? 

Antwoord 1
De verwachting van de burgers bij de beantwoording van klachten conflicteert weleens met het vastgestelde beleid. Dit resulteert in reacties vanuit het Meldpunt Leefomgeving die aan het vastgesteld beleid voldoen, maar die men niet altijd verwacht. Om de kwaliteit van de terugkoppeling te verbeteren wordt er gemonitord en verbeterpunten geïmplementeerd. 

Vraag 2
Herkent het College zich in vorenstaande beschrijving en waarom wordt er geen gevolg gegeven aan de klacht die ingediend is over het niet reageren door de gemeente op inhoudelijke verzoeken? 

Antwoord 2
Zie antwoord 1.  

Vraag 3
Wordt op korte termijn het wegdek van de Bleijenburg opgeknapt, zodat deze irritatie over de leefomgeving niet langer zich meer voordoet? 

Antwoord 3
Naar aanleiding van eerdere meldingen heeft er op de genoemde locatie een kwaliteitsschouw plaatsgevonden. Op enkele plekken na is de kwaliteit van de verhardingen voldoende, daar waar het niet voldoet aan de beoogde kwaliteitscriteria, wordt  vanuit dagelijks onderhoud maatregelen uitgevoerd.  

Vraag 4
Welke aanvullende maatregelen zijn mogelijk om de 30 km ter plaatse af te dwingen buiten de handhaving? 

Antwoord 4
De samenstelling van het verkeer op de Bleijenburg is net als in vele andere woongebieden zeer divers. Op de Bleijenburg staan niet onderheide woningen waardoor het eventueel realiseren van drempels tot trillinghinder met bijbehorende gevolgen kan leiden. Daarnaast zijn op de weg openbaar vervoer en hulpdiensten aanwezig, waardoor het niet mogelijk is om aanvullende maatregelen te treffen om het snelheidsregiem af te dwingen.