Stand van zaken verkeerssituatie dorp Maasdijk

College Westland

Maasdijk 16.09.2023 -Op 13 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westlandse VVD over de verkeerssituatie bij het dorp Maasdijk.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Inleiding

In 2021 heeft Maasdijk met de realisatie van het Pootje van Bram een grote infrastructurele ingreep gehad, waardoor het dorp voor autoverkeer weer is aangetakt op de rest van Westland.Het dorp Maasdijk heeft echter nog enkele uitdagingen op het gebied van verkeer, waaronder de verkeerssituatie rondom het Onderpad en het Nollaantje.

Bewoners van het Nollaantje ervaren veel overlast van verkeer dat het smalle laantje gebruikt om via het Onderpad en via de oprit ter hoogte van Tuincentrum Boers richting Coldenhove/A20 te rijden (zie afbeelding voor concrete situatie). Naast personenauto’s en busjes maken ook grote vrachtwagens gebruik van de afrit richting het Onderpad en vervolgens richting Nollaantje of de verder gelegen Prinsenlaan. De bocht is eigenlijk niet te maken voor vrachtwagens en het perceel aan Maasdijk 164 kent veel schade aan bestrating en meermaals is de dakgoot net niet van het huis gereden. Ook zou met regelmaat de maximumsnelheid worden overtreden.

Bewoners van het Nollaantje beweren dat de mogelijkheid tot het afsluiten van het stuk Onderpad (van het laantje tot aan de oprit bij Tuincentrum Boers) als optioneel is aangemerkt in een buurtbijeenkomst bij realisatie van de oprit in 2018. Enkele bewoners van Onderpad, Nollaantje en Oostelijk Slag zijn al jaren met Gemeente Westland in conclaaf om het verkeer in goede banen te laten leiden. VVD Westland heeft correspondentie van bewoners met Gemeente Westland ingezien die dateert uit 2019... Bewoners hebben onze fractie benaderd om de zaak politiek aanhangig te maken. Ook de Maasdijkse Belangen Vereniging en het Kern Overleg Maasdijk hebben bovenstaande casus al eerder met leden van het College van B&W besproken.

Dit brengt de fractie van de Westlandse VVD tot de volgende vragen: 

Vraag 1
Is Gemeente Westland bekend met de verkeerssituatie die hierboven is beschreven?

Antwoord 1
Ja, de Gemeente Westland is bekend met de verkeersituatie.

Vraag 2
Is Gemeente Westland voornemens om op korte termijn serieus met bewoners in gesprek te gaan en tevens op korte termijn maatregelen te nemen die leiden tot een afname van de verkeersoverlast rondom het Nollaantje en het Onderpad? Deze oplossingen zouden kunnen bestaan uit bebording, het plaatsen van palen, het plaatsen van drempels op strategische locaties, het slechts toestaan van bestemmingsverkeer en het (laten) handhaven van (vrachtwagen)verboden, handhaven van de maximum snelheid of een combinatie van bovengenoemde oplossingen.

Antwoord 2
Ja, de Gemeente Westland is bereid om in gesprek te gaan met omwonenden van het Nollaantje en Onderpad.

Vraag 3
Het dorp is oostwaarts en met inbreidingslocaties recentelijk flink gegroeid, mogelijk volgen nog meer ontwikkelingen. Ook straten elders in het dorp (Korte Kruisweg, Waldeck Pyrmontstraat, Van Innevelthof) lenen zich niet om als verkeersaders te dienen, maar doen dat met regelmaat wel. Een verkeerscirculatieplan is volgens de fractie van de Westlandse VVD noodzakelijk geworden om een goede verkeersafwikkeling in en rondom Maasdijk te realiseren. Is het college bereid nogmaals te kijken naar het opstellen hiervan? Zo ja, wanneer kunnen we de eerste plannen verwachten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3
De Gemeente Westland gaat als onderdeel van het GUGP3.0 verkeerscirculatieplannen opstellen voor de kernen. Dit gaat dus ook voor Maasdijk worden gedaan. Dit wordt in 2024 opgesteld.

Vraag 4
Wat is met betrekking tot vraag 3 (hierboven) de status van de ‘werkweg’, die de Tuindersweg en de Lange Kruisweg verbindt en is gelegen tussen het Nollaantje en het Van Innevelthof? Is het op korte termijn mogelijk deze weg open te stellen en op deze manier zowel het Nollaantje als het Van Innevelthof te ontlasten met betrekking tot verkeer?

Antwoord 4
Dit is een ‘werkweg’ die niet in het eigendom is van de gemeente. Het is dan ook niet mogelijk om deze op korte termijn open te stellen.

Reacties (19 reacties geplaatst)

Hoorde overigens dat er drempels gaan komen in de Korte Kruisweg om de snelheid eruit te halen. Dus als deze weg ook nog opgebroken wordt ...
Die 'werkweg' gaat recht op het huis van een vriend van mij af. Deze weg is daarom om tijdelijk toegestaan. Als dit een gewone weg wordt, dan heeft hij heel de avond/nacht autolampen in zijn huis/slaapkamer.

Er is geen vrachtwagen die vrijwillig het Nollaantje inrijdt. Laatst was door werkzaamheden de Lange Kruisweg afgesloten en door de slechte wegverwijzingen was het Nollaantje de enige optie. Nu is het al veel rustiger. Sterker nog, ik kom er nooit verkeer tegen en ik rijd hier bijna elke dag (met de fiets of lopend).

Mijn vrouw, ik en mijn kinderen worden wel bijna elke dag overreden door mensen die niet snappen dat je moet stoppen bij het zebrapad bij het Maastunneltje.
De kruispunten aan beide zijdes van de Lange Kruisweg zijn echt een ramp. Misschien dat daar eens naar gekeken moet worden. Dat is de grootste verkeerader van Maasdijk.
Het probleem zit hem natuurlijk vooral in gebrek aan lange termijn visie bij de ontwikkeling van de woonwijken de laatste 20 jaar.
Om de paar jaar wordt er door de gemeente weer een stukje weiland aan een projectontwikkelaar verkocht die er vervolgens zo veel mogelijk huizen op bouwt, nauwelijks groenstroken, minimaal aantal parkeerplaatsen etc.
Geen enkele visie over de benodigde ontsluiting van die gebieden.

Situatie zal alleen maar erger worden als ook de strook tussen Watertuinen en Nollaantje ooit volgebouwd gaat worden. Er zal eerst een fatsoenlijke aansluiting moeten komen vanaf de Maasdijk naar dat gedeelte van het dorp.

Op korte termijn zou het paaltje dat voorzien is bij het onderpad Maasdijk ter hoogte van Nollaantje er gewoon ingezet moeten worden. Dan is er geen sluipverkeer meer en is iedereen toch gewoon prima bereikbaar.
Mensen uit het Nollaantje zullen iets moeten omrijden, maar die hebben het er graag voor over als het daarmee weer wat rustiger wordt daar.
Her idee van de afrit bij Boers was het gevaarlijke sluipverkeer op het onderpad richting Maassluis op te lossen. Dat is gelukt👍
Daarvoor in de plaats is er nu sluipverkeer door het Nollaantje, wat er eerst niet was, met als bonus de ontsluiting van de nieuwbouwwijk.
Dit was natuurlijk allang voorzien en een oplossing voor bedacht.
Zelfs al uitgevoerd, kosten zijn dus al gemaakt .
Alleen het paaltje land maar niet in het midden van de 2 andere paaltjes.
Het onderpad is een fietspad/bestemmingsverkeer.
De ontsluiting is via de duur verbrede lange Kruisweg.

Dit is mijn oordeel, daar moet u het mee dien😏
Beste hr Laros,
Die Korte Kruisweg bestaat vast al veel langer als dat u daar woont. U had kunnen weten dat het een drukke gebiedsontsluitingsweg is. (Gaan wonen bij Schiphol en dan klagen over geluidsoverlast van vliegtuigen).
Het idee om drempels weg te laten halen is een soort van "L'histoire se répète". Er wordt geklaagd dat er te snel wordt gereden. Gemeente neemt maatregelen als drempels, wegversmallingen. Dan gaan bewoners klagen over geluid en schade door drempels. Gemeente haalt drempels weg en er wordt weer te snel gereden. Weggegooid gemeenschapsgeld.
Handhaving op bestemmingsverkeer vrachtauto's? Juridisch bijna onmogelijk vanwege jurisprudentie.
Ik zou uw petitie niet tekenen.
Dat gedeelte van de Maasdijk zullen weinig vreemde automobilisten komen. Die er komen hebben geen goede navigatie of letten niet op de borden.
Korte Kruisweg / Nollaantje kom je alleen als je weet hoe je daar moet komen.
Maasdijkers zullen de hardrijders onder hun eigen dorpsgenoten moeten zoeken en die eerst eens aanspreken op hun gedrag ipv de gemeente op kosten jagen.
PETITIE VERHOGEN VEILIGHEID Korte Kruisweg in het dorp
Maasdijk juni 2023
Geachte heer / mevrouw,
Wij, de bewoners van Maasdijk maken ons grote zorgen over de toenemende verkeersoverlast op de Korte Kruisweg. Het verkeer op deze weg rijdt vaak ver boven de toegestane snelheid van 30 KM / uur, wat leidt tot gevaarlijke situaties voor de aanwonende en andere weggebruikers. Bovendien wordt de overlast verergerd door het illegale vrachtverkeer dat ondanks borden deze weg gebruikt voor doorgaand verkeer.
Deze situatie heeft niet alleen een negatieve invloed op de totale veiligheid en ook op onze levenskwaliteit, maar leidt ook tot direct te herleiden schade aan de belendende panden. Deze wordt mede veroorzaakt door de verkeersdrempels. Dit kan niet langer worden getolereerd en er moet onmiddellijk actie worden ondernomen.
Daarom roepen wij de gemeente op om maatregelen te nemen om de verkeerssituatie op de Korte Kruisweg te verbeteren. Wij stellen voor om net als op de Lange Kruisweg wegversmalling aan te brengen hierbij gebruik maken van plantenbakken, met als doel de snelheid te verminderen. Niet alleen auto’s maar ook bromfietsen rijden veel te snel. Daarnaast zal streng handhaven op alles zoals de snelheid, het vrachtverkeer deze onveilige situatie positief beïnvloeden !
Wij willen onze buurt weer veilig en leefbaar maken en vragen uw steun bij het realiseren van deze doelen. Wij hopen dat u onze zorgen serieus neemt en snel actie onderneemt om de situatie te verbeteren.
Hoogachtend,
J. Laros
Korte Kruisweg 83
2676xl Maasdijk
Ook namens de mede petitie ondertekenaars. De bewoners;
VVD, Suzanne, Roel,
Wat een onzinvragen. Huidige situatie rond afrit bij Boers is destijds tot stand gekomen in nauw overleg met bewoners onderpad, Boers, en diverse instanties. Dan moeten jullie niet zó gaan "mekkeren" over overleg met bewoners. Dat is destijds voldoende mogelijk geweest.
Misschien is het handiger om via de gemeente de "navigatieleveranciers" te wijzen op route Lange Kruisweg - Schenkeldijk -Coldenhovelaan. Dan bereik je heel veel chauffeurs al. (Behalve misschien dan een Oost-Europeaan die de route op een "postzegel" van z'n baas.
Is de Maasdijk gemeente of Provincie?
V dijk 100 procent gelijk in alles gewoon een stoker en er zijn er meer
Heel de ontsluiting van Maasdijk is een lachertje , alles volbouwen en dan gaan nadenken over hoe de wijk eruit moet , met afsluiting Lange Kruisweg gaat alles over de Korte Kruisweg en het Nollaantje, politie handhaaft nooit het vrachtverkeer
wat niets te zoeken heeft in de dorpskern, zij komen alleen op zaterdag want dan krijgen ze een gevulde koek van bakker Vreug , en of ze dan een oogje dicht kunnen doen voor de klanten die het eenrichtingsverkeer negeren .
Behalve de vuilniswagen komt er nagenoeg geen enkele vrachtwagen meer door de Nollaan. Toen de afrit er nog lag naar de Maasdijk was dat wel anders. Nu is er incidenteel vrachtverkeer dat verkeerd rijdt, maar dat komt hoofdzakelijk door de afsluiting(en) in de Lange Kruisweg. Een paar weken geleden werdt er ook gewerkt aan de rotonde op de Maasdijk, waardoor veel vrachtwagens over het onderpad kwamen. Dit is allemaal van tijdelijke aard. Zet je een fietspaaltje bij de Nollaan, dan zal het verkeer via het Oostelijk Slag gaan rijden. Dan verschuif je het probleem en los je niets op en moeten veel mensen omrijden met de auto. Dat de bewoner onder aan de afrit er klaar mee is, dat begrijp ik wel en daar zal wel iets aan gedaan moeten worden. Misschien een stukje vangrail plaatsen en de bocht een beetje verbreden zodat de draai naar rechts makkelijker wordt?
Afsluiting lange Kruisweg is een verademing.
Weinig verkeer en niet asociaal hard rijdend. Zal wel weer veranderen straks, handhaven doen ze toch zelden of nooit.
En als ze er al controleren doen ze dat op een tijdstip wanneer het niet druk is en staan ze zo opgesteld dat ze van verre zichtbaar zijn.

Het slechts toestaan van bestemmingsverkeer en het (laten) handhaven van (vrachtwagen)verboden is ook een lachertje.
Annouschka, jouw reactie zegt meer over jou dan over Maasdijkers. Stoer hoor om mensen af te zeiken achter je toetsenbord. En leer eens fatsoenlijk Nederlands te schrijven.
Niet zo heel lang geleden was er een op/afrit bij de Nollaan. Deze is vervallen vanwege de rotonde voor het Honderdland. Nu wordt de nieuwe op/afrit bij Boers gebruikt als uitvalsroute. Wordt het genoemde stuk onderpad afgesloten, dan zal het verkeer wat daar gebruik van maakt door het dorp gaan. Dit is dan gewoon een waterbedeffect. En de uitvalswegen in het dorp zijn al zwaar overbelast.
Overlast ze rijden zelf ook een auto daar heb ik last van als ze bij ons in de straat voorbij rijden zielig dit
Het halve dorp is versmald of verboden.
Er wordt een flinke wijk bijgebouwd, maar geen enkele uitvalsweg er bij aangelegd. Dan is het niet gek, dat het Nollaanje drukker wordt.
Momenteel is ook de Lange Kruisweg deels afgesloten, dat helpt ook niet mee en staat heel slecht aangegeven bij de Schenkeldijk..
Dat zal het Nollaantje ook wel extra belasten.
Ik heb ook last van mensen uit Maasdijk die paard met wagen rijden altijd in de weg
misschien is 1 richting verkeer de oplossing???
beter ook voor de korte kruis weg niet te doen

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.