Stand van zaken verkeersveiligheid Stokdijkkade

College Westland

Naaldwijk 02.06.2018 - Op 30 maart heeftde fractie CDA collegevragen gesteld over de verkeersveiligheid Stokdijkkade 1 ter hoogte van ijssalon LKKR.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Opmerking vooraf

De werkzaamheden ter plaatse zijn reeds afgerond. De situatie zoals beschreven in onderstaande beantwoording is de situatie zoals deze bestond ten tijde van de werkzaamheden (en bedoeld om u toe te lichten op welke wijze is gehandeld).

Vraag 1

Is het college op de hoogte van deze gevaarlijke verkeerssituatie?

Antwoord 1

Wij zijn van de verkeerssituatie op de hoogte.

Vraag 2

Welke afspraken zijn er gemaakt t.a.v. het plaatsen van paaltjes om gemotoriseerd verkeer te weren?

Antwoord 2

De Stokdijkkade is een 30km-zone die ter hoogte van ijssalon Lkkr (Stokdijkkade 1) is afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Doorgaand fiets- en voetgangersverkeer is wel toegestaan. De afsluiting vindt plaats door middels van (uitneembare) palen en wordt ondersteund door verkeersborden C12. Dit is de vigerende situatie sinds 1997.

 


 

Tijdens evenementen (bijv. Koningsdag en de feestweek Naaldwijk) wordt de Stokdijkkade opengesteld om gemotoriseerd verkeer van en naar het Havenplein / Havenstraat mogelijk te maken, omdat de Rembrandstraat dan is  afgesloten (afzetpaaltjes worden dan verwijderd /uitgenomen en de verkeersborden worden dichtgeklapt).

Tijdens de herinrichting van het Havenplein is de Stokdijkkade ook gefaseerd opengesteld voor (werk)verkeer. De laatste versie van faseringstekening is ter informatie als bijlage bij deze beantwoording gevoegd (deze fasering is overigens in verband met de aangepaste werkplanning als gevolg van de vorstperiode deze winter een aantal keer aangepast).

Ook is een tijdelijk parkeerterrein aan de Stokdijkkade aangelegd. Dit terrein is in principe via het Havenplein te bereiken. De omgeving, waaronder ijssalon Lkkr, is door middel van informatiebrieven (inclusief faseringstekening) geïnformeerd. Ook is één en ander, zoals gebruikelijk, gepubliceerd via “Bereikbaar Westland”.

Daarnaast is afgesproken dat laden en lossen tijdens de herinrichtingswerkzaamheden zo veel mogelijk vóór 11:00 uur ‘s-ochtend gebeurt, omdat ijssalon Lkkr vanaf 11:00 uur geopend is. De aannemer is verzocht om zijn personeel niet op de “draailus” voor De Naald te laten parkeren.

In twee fasen (2 en 4) van de uitvering van de werkzaamheden, is de Stokdijkkade tijdelijk voor het verkeer opengesteld, voor in totaal maximaal drie van twaalf weken dat de werkzaamheden duren. Tijdens laad- en losactiviteiten in de andere fasen is de Stokdijkkade ook tijdelijk maximaal enkele uren (zoveel mogelijk binnen het tijdvenster vóór 11:00 uur in de ochtend) voor werkverkeer opengesteld.

Voor de uitgang van ijssalon Lkkr zijn rood-wit linten en hekken geplaatst. Daarnaast zijn er borden “werk in uitvoering” op de Stokdijkkade geplaatst en overige bebording op het Havenplein. De toezichthouder van het werk is gevraagd toe te zien op naleving van gemaakte afspraken.

Sinds de seizoensopening van ijssalon Lkkr hebben onze Boa’s toegezien op de situatie ter plaatse. Zij geven mee dat er geen verkeersonveilige situaties zich hebben voorgedaan.

Vraag 3

Is het college bereid op de kortst mogelijke termijn de zaak zover te brengen dat er sprake is van een verkeersveilige situatie, bijvoorbeeld door de inzet van verkeersbegeleiders?

Antwoord 3

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Tijdens de werkzaamheden is mede door de maatregelen (zie antwoord 2) geen sprake geweest van een verkeersonveilige situatie. De inzet van verkeersbegeleiders ter plaatse van de Stokdijkkade is daarom niet nodig geweest.