Tekst en uitleg college huidige statushouders in Westland

College Westland

Monster 21.03.2016 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft collegevragen gesteld over het opvangen en huisvesten van statushouders (waaronder het aspect arbeid).

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Naar aanleiding van de inleiding op uw vraag d.d. 8 januari jl. willen wij graag reageren op het volgende met betrekking tot de Ahornstraat in Monster. U geeft aan dat er in een blok van zes woningen reeds drie woningen door statushouders in gebruik zijn genomen. Dit is echter niet correct. Het betreft hier een blok van zeven woningen, waarvan er twee woningen aan statushouders zijn toegewezen (één woning in 2014 en één woning in 2015). Voordat wordt ingegaan op de vragen informeren wij u over de werkwijze van de gemeente. (foto archief)

Maassluise college wil veertig extra statushouders opvangen

Op basis van de taakstelling is de gemeente wettelijk verplicht statushouders te huisvesten. Met het vestigen binnen de gemeente ontstaat het recht om een uitkering aan te vragen. Veruit de meeste statushouders zullen, gezien hun situatie, aangewezen zijn op een bijstandsuitkering. Naast de bijstandsuitkering vallen onder de noemer inkomen ook de minimaregelingen, waaronder het Kindpakket en de collectieve aanvullende verzekering.

Onbekendheid met taal en samenleving, afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee uitkerings-afhankelijkheid en uiteraard ook de psychische gevolgen van de voorgeschiedenis zijn bepalend voor de ‘startpositie’ van statushouders binnen de samenleving. De gemeente wil die positie zo snel mogelijk verbeteren. Dit vanuit de visie dat een optimale integratie en participatie in het voordeel van Westland en de statushouders zelf is.

De Gemeente Westland streeft er naar, dat de (arbeids)integratie snel en succesvol verloopt. Op korte termijn leggen wij de plannen die daartoe in ontwikkeling zijn aan de Raad voor. Voor wat betreft het aspect arbeid, waar u expliciet naar heeft gevraagd, wil de gemeente Westland samen met Vluchtelingenwerk, het (beroeps)onderwijs, onze integratievoorzieningen en het bedrijfsleven een aanpak ontwikkelen die uitgaat van het combineren van werken en leren (taal, inburgering). Bij de presentatie van onze plannen geven wij aan hoe we in samenwerking met genoemde partners deze ambitie uitwerken.

Dan gaan wij nu, ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", over tot beantwoording van de vragen.

Vraag 1

Kunt u een uitsplitsing maken per jaar van het aantal statushouders dat is gehuisvest in Westland tussen 1 januari 2010 en 31 december 2015?

a.    Kunt u tevens aangeven hoeveel 1-persoons huishoudens zijn gehuisvest per jaar.

Antwoord 1

jaar

taakstelling (personen)

2010

54

2011

59

2012

25

2013

65

2014

95

2015

177

Antwoord 1a.

Deze informatie wordt bijgehouden sinds 2011, zie onderstaande tabel.

jaar

1-persoonshuishoudens

2010

n.b.

2011

17

2012

12

2013

6

2014

26

2015

32

Vraag 2

Hoeveel statushouders hebben aan gezinshereniging gedaan, en om hoeveel mensen gaat dat dan (ook graag uitsplitsen per jaar)?

Antwoord 2

Ook dit wordt bijgehouden sinds 2011, zie onderstaande tabel.

jaar

aantal gezinshereniging

aantal personen

2010

n.b.

n.b.

2011

2

3

2012

3

4

2013

4

16

2014

6

18

2015

8

18

Vraag 3

Statushouders hebben recht bij huisvesting op een bijstandsuitkering. Kunt u aangeven hoeveel statushouders er op dit moment nog een bijstandsuitkering krijgen. Van diegene die geen uitkering meer krijgen hebben die allemaal inkomen uit arbeid of zijn er ook gevallen waarin de uitkering om andere redenen zoals bijvoorbeeld fraude of het niet mee werken aan het vinden van passend werk is gestopt en zo ja, om hoeveel uitkeringen gaat dat dan.

Antwoord 3

Statushouders worden in de administratie t.b.v. de bijstandsuitkering niet zodanig specifiek vastgelegd. Er kan dus geen informatie op dit niveau worden gegenereerd.

Vraag 4

Hoeveel statushouders zijn actief door de gemeente begeleid naar werk?

Antwoord 4

Zie antwoord bij vraag 3.Neemt niet weg dat iedereen die beroep doet op bijstandsuitkering gescreend wordt op arbeidscapaciteit. Op grond hiervan wordt gekeken of begeleiding naar werk mogelijk is.

Vraag 5

Worden statushouders gescreend op hun arbeidscapaciteit?

Antwoord 5

Ja, een ieder die een beroep doet op de gemeentelijke voorzieningen, zoals een bijstandsuitkering, wordt hierop gescreend.

Vraag 6

Hoeveel statushouders zijn teruggekeerd naar het land van herkomst?

Antwoord 6

De gemeente beschikt niet over dergelijke informatie. De gemeente kan niet altijd controleren waar een statushouder naar toe verhuist als hij/zij Westland verlaat. Dit kan naar een andere woonplaats in Nederland zijn, maar ook naar het buitenland (dit hoeft niet het land van herkomst te zijn).

Vraag 7

Hoeveel statushouders hebben hun huurwoning verlaten voor een koopwoning of een particuliere / vrije sector huurwoning? (hebben dus een wooncarrière gemaakt)

Antwoord 7

Dergelijke informatie is niet beschikbaar, het bijhouden van een wooncarrière van individuen vindt niet plaats 

Vraag 8

Wat doet de gemeente om de statushouders te begeleiden naar het land van herkomst als de situatie dat weer toelaat?

Antwoord 8

Niets, het terugkeerbeleid is geen verantwoordelijkheid van de gemeente maar van het Rijk. 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak