Tekst en uitleg college inzake handhavingsbeleid bij Freight Line

College Westland

Maasdijk 15.01.2021 - Op 7 januari heeft het college vragen ontvangen van de LPF inzake de handhavingskwestie Freight Line Honderdland Maasdijk.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

In hoeverre is de wijze van handhaving die nu gekozen is door de gemeente in verhouding met de bijzondere omstandigheden van dit bedrijf ten opzichte van de historische feiten in dit dossier?

Antwoord 1

De gemeenteraad heeft voor de ontwikkeling en realisatie van het bedrijventerrein Honderdland fase 2 ruimtelijke kaders vastgesteld, te weten het bestemmingsplan "Honderdland fase 2" op 27 juni 2017, het "paraplubestemmingsplan Geluidszone Honderdland fase 2" op 27 juni 2017 en het wijzigingsplan "Herverdeling geluidsverkaveling Honderdland fase 2" op 4 juli 2019. Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning worden binnen de vastgestelde ruimtelijke kaders op gelijke wijze beoordeeld. Indien be drijven activiteiten ontwikkelen of bouwwerken oprichten die strijdig zijn met deze ruimtelijke kaders, heeft de gemeente een beginselplicht om te handhaven. Er zijn bijzondere omstandigheden om van deze plicht af te wijken, indien er concreet zicht is op legalisatie of indien de belangen die gediend zijn onevenredig zijn.

In het geval van FLE is er geen zicht op legalisatie, omdat het bedrijf illegaal lichtmasten heeft geplaatst zonder dat er een vergunning is verstrekt of toestemming is gegeven. Het handhavingstraject is gestart vanwege de verzoeken van omwonenden om te handhaven op geluid en lichtoverlast van FLE. De gemeente heeft meegedacht in oplossingen voor de problemen van FLE op het gebied van licht en geluid en heeft nog steeds de intentie om mee te denken. De problemen van FLE kunnen niet geïsoleerd worden opgelost. De gemeente zal steeds moeten beoordelen of en welke mogelijke consequenties aan de oplossingen kleven voor omwonenden en de overige ondernemers op het bedrijventerrein Honderdland fase II.

Het is van belang dat de gemeente een consistent beleid voert dat eenduidig uitlegbaar is naar alle partijen. De gemeente heeft steeds op basis van minnelijk overleg getracht tot een oplossing te komen over de bedrijfsactiviteiten van Freight Line Europe die strijdig zijn met het bestemmingsplan. Dit proces kent een lang verloop. Door het uitblijven van een passende oplossing voor deze strijdige bedrijfsactiviteiten restte de gemeente niets anders dan FLE lasten onder dwangsom op te leggen. In dit proces is pas beweging gekomen toen FLE rond de datum van het b&w besluit inzake de last onder dwangsom voorstelde de mobiele koelunits op zaterdagnacht uit te zetten.

Om te kunnen beoordelen wat de impact is van dit voorstel heeft de gemeente een geluid sberekening ontvangen van FLE, dat direct getoetst is door onze juristen en geluidsdeskundigen. Het uitgangspunt in de notitie m.b.t. de geluidsberekening is dat de geluidsbelasting slechts in de nacht van zaterdag op zondag wordt verlaagd. De voor FLE geldende geluidsnormen gelden evenwel de gehele week. Omwonenden mogen van de gemeente verwachten dat zij de geluidsnormen consequent handhaaft. De gemeente kan dan ook niet instemmen met een voorstel waarin slechts voor één nacht de geluidsbelasting wordt v erlaagd, temeer omdat de klachten van de omwonenden zich niet beperken tot één specifieke nacht.

Vraag 2

Waarom is er niet eerder overleg geweest met het bedrijf in de bouwfase en ingebruikname over de eisen vanuit het bestemmingsplan zoals nu geformuleerd door de gemeente?

Antwoord 2

De aanvrager is verplicht een juiste en volledige weergave te geven bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. FLE heeft Bogaerds Architecten gemachtigd om de voorbereiding, indiening en begeleiding van haar aanvraag voor een omgevingsvergunning te verzorgen. De gemeente heeft over de plannen van FLE veelvuldig overleg gehad met dit architectenbureau. Er is geen overleg geweest met FLE zelf, omdat zij dit uit handen hebben gegeven aan hun gemachtigde i.c. Bogaerds Architecten. De communicatie van de gemeente over de aanvraag verliep via de gemachtigde. Het is aan de gemachtigde om tijdig en volledig te communiceren met zijn opdrachtgever i.c. FLE.

Voor een goede begeleiding van alle aanvragen voor een omgevingsvergunning op het bedrijventerrein Honderdland fase II heeft de gemeente gezorgd voor een kwaliteitsteam waarin een vooroverleg plaatsvindt om sa men met de aanvrager te beoordelen en te toetsen of de aanvraag voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan en de eisen van het beeldkwaliteitsplan. Dit overleg in het kwaliteitsteam vindt voorafgaand aan de indiening van de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning plaats. Het architectenbureau heeft de plannen van FLE op 7 juni 2018 aan het kwaliteitsteam gepresenteerd. Mede op basis van de toets van het kwaliteitsteam heeft FLE de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning op 20 juli 2018 ingediend.

Wij merken op dat de verantwoordelijkheid en plicht voor het aanleveren van de juiste documenten bij een aanvraag omgevingsvergunning bij FLE ligt. Ook is het de verantwoordelijkheid en plicht van FLE om zich te houden aan het bij de aanvraag ingediende akoestisch onderzoek. Het feit dat FLE verkeerd of onjuist is geïnformeerd door haar adviseurs is een geschil tussen FLE en haar adviseurs waarin de gemeente geen partij is. Nu is vastgesteld dat in afwijking van de verleende omgevingsvergunning ille gaal lichtmasten zijn gerealiseerd en FLE activiteiten ontplooit die niet zijn opgenomen in het akoestisch onderzoek dat zij heeft ingediend, kan de gemeente niet aangesproken worden op het feit dat er niet is gecommuniceerd over de geldende normen uit het wijzigingsplan en bestemmingsplan. In de last onder dwangsom zijn drie lasten opgelegd aan FLE.

Het verwijderen en verwijderd houden van de illegaal geplaatste lichtmasten (nr. 1), het niet overschrijden van de geluidsnormen (nr. 2) en het indienen van een akoestische rapportage met een waarheidsgetrouwe weergave van de feitelijke bedrijfsactiviteiten (nr. 3). De illegaal geplaatste lichtmasten zijn niet aangegeven in de aanvraag omgevingsvergunning of op de bouwtekeningen behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Verder heeft FLE tijdens de vaststelling van de geluidsnormen geen bezwaar geuit tegen de geluidsnormen. Deze geluidsnormen zijn inmiddels onherroepelijk en dus in rechte onaantastbaar. FLE heeft ook tijdens de aanvraag omgevingsvergunning niet aangegeven niet te kunnen voldoen aan deze geluidsnormen en zich eraan geconformeerd. Eerst nadat de gemeente heeft geconstateerd dat FLE deze geluidsnormen overschrijdt, zijn deze door FLE in twijfel getrokken. Voorts is in het wijzigingsplan Herverd eling geluidsverkaveling Honderdland fase 2 opgenomen dat bij een aanvraag omgevingsvergunning een akoestisch onderzoek aangeleverd moet worden met de bedrijfsactiviteiten.

Tussen 20 mei 2020 en 19 juni 2020 zijn 6 onderzoeken uitgevoerd door de ODH naar de bedrijfsactiviteiten van FLE. Deze activiteiten zijn vergeleken met het door FLE bij de aanvraag omgevingsvergunning aangeleverde akoestisch onderzoek. Vastgesteld is dat in de praktijk bedrijfsactiviteiten plaatsvinden die niet in het akoestisch onderzoek zijn opgenomen. Er zijn afwijkingen van het akoestisch onderzoek geconstateerd, zoals het op het buitenterrein stationair laten draaien van vrachtauto’s, het plaatsen van installaties (condensors) op het dak van de bedrijfshal voor de regeling van het klimaat, het inwerking zijn van de koelmotoren van de aan de laaddocks gekoppelde trailers, het aanwezig zijn van meer vrachtauto’s in de nachtperiode (vanaf 23:00 uur) dan aangegeven in het ingediende akoestisch onderzoek en het gebruiken van de eerste drie laaddocks in de avond - en nachtperiode terwijl in het ingediende akoestisch onderzoek is aangegeven dat deze eerste drie laaddocks in de avond - en nachtperiode niet gebruikt zouden worden.

Vraag 3

Inmiddels zijn er vanaf de ontwikkelfase, vergunningverlening en ingebruikname, verschillende geluidsrapporten gehanteerd. Waarom zijn er wijzigingen geweest omtrent de geluidsnormeringen en mogelijke geluidscontouren?

Antwoord 3

De gemeenteraad heeft een aantal ruimtelijke kaders vastgesteld waarbinnen de aa nvragen voor een omgevingsvergunning worden getoetst. Deze kaders betreffen:

1) De geluidsnormen voor het bedrijventerrein die zijn vastgesteld in het bestemmingsplan "Honderdland fase 2" op 27 juni 2017,

2) het "paraplubestemmingsplan Geluidszone Honder dland fase 2" dat is vastgesteld op 27 juni 2017 en

3) het wijzigingsplan "Herverdeling geluidsverkaveling Honderdland fase 2" dat is vastgesteld op 4 juli 2019. Na vaststelling van bovenstaande kaders door de Raad zijn daarin geen wijzigingen aangebracht.

Deze besluiten vormen het toetsingskader voor de beoordeling van de bedrijfsactiviteiten in het kader van geluid. De aanvraag van FLE is getoetst aan het wijzigingsplan “herverdeling geluidsverkaveling Honderdland fase 2.

Vraag 4

In de ontwerpplannen is sprake geweest van het realiseren van een geluidswerende wal of muur. Uiteindelijk is deze niet gerealiseerd en zelfs uit het bestemmingsplan gelaten. W aarom is dat gebeurd en op wiens initiatief?

Antwoord 4
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan "Honderdland fase 2" en het daarbij behorende exploitatieplan op 27 juni 2017 vastgesteld.

In het kader van de beroepen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is beoordeeld of bij de woningen van omwonenden een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gewaarborgd. Voor zover omwonenden meenden dat de gemeenteraad in het kader van het woon- en leefklimaat extra maatregelen had moeten treffen, heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak uitgesproken dat er geen extra maatregelen getroffen hoeven te worden. Verder heeft de gemeente op 22 juni 2017 op basis van de Wet geluidhinder hogere waarden vastgesteld voor de woningen van enkele omwonenden. Bij uitspraak van 19 december 2018 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak de beroepen tegen het besluit van 22 juni 2017 ongegrond verklaard.

Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad het paraplubestemmingsplan "Geluidszone Honderdland fase 2" vastgesteld. Zoals uit de uitspraken van de Afdeling blijkt, is een goed woon - en leefklimaat voldoende geborgd door de voorschriften in het Bestemmingsplan Honderdland fase 2 en het Paraplubestemmingsplan geluidszone Honderdland fase 2. De Afdeling heeft geoordeeld dat een geluidsscherm akoestisch niet doelmatig is. Er is dus in beginsel geen noodzaak om een geluidswal te realiseren. Bij het vaststellen van het vigerend bestemmingsplan is een hogere waarde besluit genomen voor enkele woningen. Daarbij wordt de voorkeurswaarde weliswaar overschreden, maar blijft er sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. FLE produceert meer geluid dan is toegestaan en overtreedt daarmee het hogere waarde besluit. Toch is in overleg met de bewoners gezocht naar extra geluid reducerende maatregelen.

Door een van de bewoners is op 26 november 2019 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een geluidswal en deze omgevingsvergunning is op 2 maart 2020 verleend. Dit is een particulier initiatief en wettelijk gezien niet verplicht. Een omgevingsvergunning is een titel om te mogen bouwen. De gemeente kan de bewoner die de omgevingsvergunning heeft gekregen niet opleggen om gebruik te maken van deze omgevingsvergunning. Wel kan de gemeente de verleende vergunning intrekken als na drie jaar geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning.

Vraag 5

Het bedrijf Freight Line heeft al maatregelen ge nomen voor vermindering van geluidsoverlast, maar wordt nu geconfronteerd met het feit dat geluid van achterliggende bedrijven bij metingen door de omgevingsdienst, aan Freight Line worden toegerekend. Waarom wordt er op deze manier gemeten en waarom worden achterliggende bedrijven niet gecontroleerd op geproduceerde geluidsoverlast?

Antwoord 5

Naar aanleiding van handhavingsverzoeken van omwonenden die licht - en geluidsoverlast ondervinden van het bedrijf FLE, heeft de gemeente de ODH verzocht om meerdere metingen te verrichten. Wij twijfelen niet aan de deskundigheid van de ODH of de gehanteerde onderzoeksmethoden. Meest recent zijn op 8 augustus, 15 augustus, 5 september, 12 september en in de nacht van 19 op 20 september 2020 geluidsmetingen verricht door de ODH, waaruit blijkt dat er sprake is van overschrijding van de geldende geluidsimmissiewaarden. De gemeten overschrijdingen waren respectievelijk 19 dB, 24 dB, 3 dB, 17 dB en 12dB.

Uit deze onderzoeken blijkt dat FLE de geluidsnormen herhaaldelijk overtreedt en dat de huidige geluidsniveaus van de bedrijfsactiviteiten van FLE bij de omliggende woningen geenszins verenigbaar zijn met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Omgevingsgeluid of geluid van andere bedrijven in de omgeving wordt niet toegerekend aan FLE. Bij de metingen is altijd aandacht voor omgevingsfactoren. Dat betekent dat het geluid van omliggende bedrijven niet van invloed is op de door de ODH gemeten waarden. Bij de uitvoering van het geluidonderzoek (c onform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999, afgekort HMRI) brengen toezichthouders zowel een bezoek aan FLE als de woning van de melder (het zogenaamde gevoelige object), waar de meting met geijkte meetapparatuur op de gevel wordt verricht , en wordt nagegaan of op beide locaties hetzelfde geluid wordt waargenomen.

Daarbij wordt onderzocht of auditief andere inrichtingen kunnen worden onderscheiden waarvan eventueel geluid hoorbaar is. Geluid dat niet van de te onderzoeken bron (FLE) afkomstig is, wordt aangemerkt als stoorgeluid. Aanwezige stoorgeluiden, te onderscheiden in voorgrond - en achtergrondgeluid, worden door de toezichthouder beoordeeld. De bij het gevoelig object gemeten waarden worden vervolgens gecorrigeerd voor aanwezig stoorge luid.

Zodoende wordt omgevingsgeluid of geluid dat afkomstig is van andere bedrijven niet aan FLE toegerekend. Tijdens de uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot FLE domineerde het specifieke geluid afkomstig van de koelinstallaties van FLE het omgevingsgeluid. De gevolgde werkwijze door de toezichthouder wordt opgenomen in de controlerapportage. Met de meest recente geluidsmetingen is nogmaals bevestigd dat sprake is van onaanvaardbare geluidhinder ter plaatse van de woningen van omwonenden als gevolg van de activiteiten van FLE. Het handhavingstraject met FLE kent een lang verloop van minnelijk overleg om tot een oplossing te komen over de bedrijfsactiviteiten van FLE, die strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Door het uitblijven van een passende oplossing voor deze strijdige bedrijfsactiviteiten restte de gemeente niets anders dan FLE lasten onder dwangsom op te leggen. In dit proces is FLE in beweging gekomen en met een voorstel gekomen ná onze last onder dwangsom d.d. 4 december 2021. Op 11 december 2020 is door FLE een geluidsnotitie aangeleverd en voorgesteld om de mobiele koelunits alléén op zaterdagnacht uit te zetten tot 1 maart 2021.

Daarbij is tevens verzocht om de begunstigingstermijn voor last nr. 2 te verlengen. In de door FLE overgelegde geluidsnotitie van 11 december 2020 zien wij voorts geen reden voor een ruimere begunstigingstermijn. Daarbij is van belang dat het uitgangspunt van de notitie is dat de geluidsbelasting slechts in de nacht van zaterdag op zondag wordt verlaagd. De voor FLE geldende geluidsnormen gelden evenwel de gehele week. Omwonenden mogen van verwachten dat de geluidsnormen consequent gehandhaafd worden. W ij kunnen dan ook niet instemmen met een voorstel waarin slechts voor een één nacht de geluidsbelasting w ordt verlaagd, te meer omdat de klachten van omwonenden zich niet beperken tot één specifieke nacht.

Hier komt nog bij dat de notitie niet aansluit bij het geluidsrapport van de omgevingsvergunning van FLE en dat niet inzichtelijk is welke wijzigingen pr ecies worden voorgesteld ten opzichte van de vergunde bedrijfsvoering. Onduidelijk is hoe de voorgestelde bedrijfsvoering er in zijn totaliteit uit zou zien. Verder is de situatie zoals beschreven in de notitie van 11 december 2020 niet getoetst aan alle toetspunten en geluidsnormen van het bestemmingsplan en zijn onjuiste waarneemhoogtes gehanteerd. De notitie en het daarin vervatte onderzoek voldoe n niet aan de eisen van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Tot slot staat in de notitie dat de geluidsnorm op één toetspunt wordt overschreden. Gezien deze omstandigheden, de ernst van de geconstateerde overschrijdingen en de belangen van omwonenden zien wij geen mogelijkheid om in te stemmen met de gevraagde verruiming van de begunstigingstermijn. 

Vraag 6

Freight Line wordt verweten voor lichtoverlast te zorgen waarop de gemeente meent te moeten handhaven, maar kijkend naar het totale bedrijfsterrein van fase 2 is dit bedrijf niet de enige die gelijksoortig licht gebruikt. Er zijn tevens meerdere bedrijven die gebruik maken van parkeerdekken op het dak waarbij licht essentieel is voor zowel de verkeersveiligheid als de veiligheid van personeel. Echter, alleen Freight Line moet aanpassingen aanbrengen en de rest van het bedrijventerrein kennelijk nie t. W aarom wordt er met twee maten gemeten?

Antwoord 6

Gedurende het minnelijk overleg tussen vertegenwoordigers van FLE en ons college, laatst op 20 november 2020, en ook in onze last onder dwangsom d.d. 4 december 2020 die aan FLE is verzonden, hebben wij meerdere malen aangegeven dat de gemeente ook handhavend zal optreden tegen andere bedrijven die illegaal lichtmasten hebben gerealiseerd op onderhavig bedrijventerrein. Dit in lijn met het handhavend optreden tegen FLE. Daarbij is opgemerkt dat wij heb ben geconstateerd dat ook de bedrijven DOOR (tegenwoordig Growers United) en Nature’s Pride illegaal lichtmasten hebben geplaatst en dat wij bezig waren met een legalisatietoets.

In het geval van FLE was er sprake van handhavingsverzoeken van meerdere bewoners en daarom hebben wij de handhavingszaak van FLE met prioriteit behandeld. Tegen de bedrijven DOOR (Growers United) en Nature’s Pride waren geen handhavingsverzoeken ingediend. Op 4 januari 2020 zijn de legalisatietoetsen voor de overtredingen van de bedrijven DOOR (Growers United) en Nature’s Pride afgerond. Uit deze legalisatietoetsen is gebleken dat de lichtmasten niet gelegaliseerd kunnen worden middels een omgevingsvergunning. Er zijn geen verleende vergunningen of andere toestemmingen in relatie tot de geconstateerde bevindingen. Thans zij wij bezig met het opstellen van de vooraankondiging last onder dwangsom richting deze bedrijven. Het beleid van de gemeente is erop gericht om consistent te zijn naar de ondernemers op het bedrijventerrein Honderdland fase 2.

Vraag 7

Tijdens vergunningsverlening en bouw is bekend hoe een gebouw wordt gebouwd en welke omstandigheden van toepassing zijn. Er is bouw - en woningtoezicht en alle details moeten worden gedeeld met de gemeente. Toch is nu de gemeente kennelijk ervan overtuigd dat het pand niet voldoet. Hoe valt dit te verklaren en waarom is daardoor de ambtelijke afdeling niet eerder op geacteerd?

Antwoord 7

Voor de duidelijkheid gaat het niet om het gebouw maar om de bedrijfsactiviteiten. De huidige bedrijfsactiviteiten die FLE ontplooit zijn niet opgenomen in het akoestisch rapport dat het bedrijf heeft ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dat betekent dat de huidige bedrijfsactiviteiten niet in overeenstemming zijn met dit akoestisch rapport. Daarom is FLE last 3 opgelegd. Zie verder het antwoord op vraag 3. Ook de illegaal geplaatste lichtmasten stonden niet in de aanvraag omgevingsvergunning of op de bouwtekeningen. Op de bouwtekeningen behorende bij de bouwvergunning die is verl eend aan FLE zijn de lichtmasten op het parkeerdek niet opgenomen. Ze staan niet op de bouwtekeningen van de gevelaanzichten of de planpresentatie/impressies. Verder blijkt uit de aanvraag ook niet dat deze lichtmasten zouden worden geplaatst.

Vraag 8

Freight Line heeft meerdere malen aangegeven mee te willen werken aan oplossingen waarin de bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Buiten de handhavingskwestie die nu voorligt, met welke oplossingen denkt de gemeente te kunnen komen om weer naar een bevredige nde situatie voor alle partijen te gaan?

Antwoord 8

Begin juli 2020 tot december 2020 hebben minnelijke overleggen plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van FLE en ons college. Eerst nadat wij een last onder dwangsom hebben verstuurd is FLE gaan bewegen. Voor wat betreft last nr. 1 het verwijderen en verwijderd houden van de lichtmasten hebben wij reeds in het overleg in juli 2020 aan FLE te kennen gegeven dat de illegaal geplaatste lichtmasten niet in aanmerking komen voor legalisatie en verwijderd dienen te worden. In de beantwoording van de zienswijze van FLE in onze last onder dwangsom d.d. 4 december 2020 hebben wij alternatieven aangedragen voor de illegaal geplaatste lichtmasten. Daarbij is aangegeven dat er goede mogelijkheden bestaan om het dakoppervlak te verlichten met een minimale lichthinder voor de omgeving en de openbare ruimte en dat er geen noodzaak bestaat om hiervoor lichtmasten op het dak te plaatsen.

Gedacht kan worden aan het gebruik maken van de dakrand in combinatie met lagere verlichtingsarmaturen die qua hoogte onder de dakrand blijven of verlichting in het dakoppervlak zelf. Voor wat betreft last nr. 2 hebben wij in onze last onder dwangsom aangegeven dat FLE aan deze last kan voldoen door bijvoorbeeld haar bedrijfsactiviteiten zodanig aan te passen dat het naar de toetspunten uitgestraalde geluid zodanig vermindert dat de geluidsemmissiewaarden op die punten niet worden overschreden. Het is verder aan FLE om te bepalen op welke wijze zij ervoor zorgt dat aan de geldende regelgeving wordt voldaan en de geluidsoverlast voor omwonenden beëindigd wordt. FLE zou er wellicht ook voor kunnen kiezen om bederfelijke goederen tijdelijk in de bedrijfshal op te slaan. Het is evenwel aan FLE om dit op te lossen, niet aan het bevoegd gezag. In ieder geval is het voortduren van de overlast en de normoverschrijding, gelet op de belangen van omwonenden, onacceptabel.

Vraag 9

Buiten het desbetreffende bedrijf heeft een aantal omwonenden ook aangegeven de geluidswal - of muur te wensen. W at is er vanuit de gemeente nodig om dit te kunnen realiseren?

Antwoord 9

Zie het antwoord op vraag 4. Aanvullend daarop kan worden vermeld dat in het bestemmingsplan wel mogelijkheden zijn opgenomen om een geluidswal te realiseren, maar wettelijk gezien is het niet verplicht. Ook met een geluidswal mag FLE niet oneindig veel geluid produceren en dient het bedrijf zich te houden aan de geluidsnormen in het bestemmingsplan.

Vraag 10

In de commissie bestuur van december jl. beweerde de burgemeester stellig dat een belangrijke afspraak Freight Line op het laatste moment door het bedrijf zou zijn afgezegd. Echter bleek dat op aandringen van de ambtelijke organisatie deze vergadering is gecanceld. Hoe kan het dat de burgemeester op dit vlak de commissie onjuist heeft geïnformeerd en met welke reden is dit gebeurd?

Antwoord 10

Tijdens de diverse overleggen met FLE is ambtelijk noch bestuurlijk ooit aangegeven dat gesprekken met de gemeente of in bijzonder met de burgemeester geen doorgang kunnen vinden.

De afspraak die met de burgemeester stond is ter sprake geweest tijdens een van die overleggen, daar is aangegeven dat het aan FLE is om te bepalen of het overleg met onze burgemeester nut heeft en dat wij vanuit de gemeente daar geen beslissing over kunnen nemen. Het initiatief lag geheel bij FLE. De advocaat van FLE heeft het geplande overleg met de burgemeester afgezegd en de burgemeester heeft in de commissie mededeling hierover gedaan conform de informatie zoals bij hem bekend.

Reacties (24 reacties geplaatst)

koopt FLE niet een stuk terrein langs de A20 en maakt daar een parkeerplaats voor de wachtende vrachtwagens ????

Word tijd dat bestuurders is conclusies gaan trekken.

Het ontwerp van het gebied Honderdland klopt gewoon niet. Als het gebouw van Freight Line een kwart slag gedraaid gebouwd was, met de docks aan de kant van de A20, was er niets aan de hand geweest. Leer er nu iets van: koelmotoren en docks passen niet bij woon bestemmingen! Hoe vaak moet dit nog fout gaan in het Westland ? Zit de cie Ruimtelijke Ordening nog steeds rustig te slapen in een luxe gemeentehuis ? Wij slapen er zelfs 's-nachts niet meer van....

Het is misschien moeilijk voor te stellen als je er zelf nog nooit mee te maken hebt gehad maar het geluid van koelmotoren/ airco is zeer indringend daar kan ik uit ervaring over meepraten . Wij wonen zeer dicht bij Flora Holland en hebben hier ook weleens last van. Het is verboden om deze koeling op bepaalde tijden aan te hebben staan en gelukkig wordt er goed op gecontroleerd door de veiling. Anders zouden we zeker geen goede nachtrust meer hebben.

De lachende partij zijn de projectontwikkelaars. Hebben hun zakken gevuld en beloftes gedaan. Nu geven ze niet meer thuis. De centjes zijn binnen toedeloe

Dit is allemaal falen van de gemeente.
Zo maken ze bedrijven kapot.
Maar we pikken het blijkbaar allemaal door het falen van de gemeente afgelopen jaar moeten wij nu ook 20% meer gemeentelijke belastingen betalen.
En het ergste is dat de veroorzakers hiervan heerlijk op het pluche kunnen blijven zitten en iedere maand hun zakken vullen.
Beste mensen pik het niet meer en sta op .

Waarom heeft iedereen het over de gemeente en niet FLE. Zij houden zich niet aan hun eigen vergunningaanvraag. Ze maken meer herrie en licht dan bij de aanvraag is aangegeven en nu moet het maar gelegaliseerd worden. Lekker makkelijk

Lpf, Cobi gardien en ben van der stee zitten in het college en hadden in het voortraject aan de bel kunnen trekken dan had het voor beide partijen netjes geregeld kunnen worden , maar kennelijk hebben ze zitten slapen.

Dus als jij niet kan slapen door het geluidsoverlast, hierdoor overspannen bent geraakt en niet meer kan werken. Dan ben je dus uit op 3 ton, volgens jou?

Een beetje empathie is niet verkeerd.
Maar je eigen (ongegronde) conclusies ventileren op het internet. Dat vind je wel lekker zeker?

Bovendien gaat het om de hele groep bewoners die daar wonen. Maar goed je kan niet alles weten natuurlijk. Stel je voor dat je ergens in moet verdiepen voordat je je mening geeft.

Amateurisme ten top weer hier

Ken de klagende buur persoonlijk,Dit is een uiterst naar mannetje.Heeft altijd wat te zeiken en te zeuren.Hoop dat de gemeente dit goed oppakt en tot het juiste besluit komt.
Van af vanmiddag ,hoor ik op televisie ,over de toeslag affaire De hele avond hoor je hoe mensen dwars zijn gezeten Ze hebben het de hele avond over de menselijke maat Dan denk ik direct aan de gemeente Westland Nu weer een ondernemer dwars zitten 14 Dagen geleden 45 bomen om laten zagen Dwangsommen op leggen voor de handhaving bestemmings plan glastuinbouw op gronden ,die helemaal niet van de glastuinbouw zijn En ook nooit zullen worden Gemeente Westland ,waar zit jullie menselijke maat Jullie moesten je schamen om zo de samenleving hier te ontwrichten Volgend jaar met de verkiezingen zullen we afrekenen De protesten tegen dit college worden steeds meer Ik las vandaag dat na mevr Gardien ook wethouder Abe er al geen zin meer in hebben Ga lekker zo
Als ik dit lees dan hebben de klagende bewoners en de gemeente groot gelijk. FLE heeft een vergunning voor activiteiten die een bepaalde hoeveelheid geluid veroorzaken maar om de een of andere reden houden zij zich daar niet aan. Het geluid is structureel meer en daar mag op gehandhaafd worden. Regels zijn er niet voor niets. De vraag die ik heb is waarom houdt FLE zich niet aan de afspraken die van tevoren zijn ingediend??

Over verlichting is grote onzin in het Westland. Het hele Westland is s nachts verlicht door al die lampen uit die kassen. Al had er één wethouder achter die dijk gewoond, dan had de gemeente nooit een vergunning afgegeven voor zo'n groot plan. Maar er wonen burgers die daar al heel lang wonen en die nu niet meer normaal kunnen genieten van hun nachtrust. Gemeente koop deze mensen fatsoenlijk uit, hiernaast ons huis hebben jullie ook €400.000,- uitgegeven om een tijdelijke parkeerterrein aan te leggen voor een sportvereniging. Betaald van ons belastinggeld, maar deze mensen sturen jullie liever van het kastje naar de muur. Bewoners mogen klagen als ze overlast hebben en handhaving mogen boetes blijven uitdelen en Freight Line blijven pesten. Wat een ...oplossing hebben jullie weet. Bah.

wel een zwak excuus van Gemeente Westland dat zei geen verandwoording nemen over het feit dat GW wèl met de Architect van FLE hebben gesproken over bepaalde zaken in het voortraject maar miet met FLE zelf. Dat hoort geen enkel verschil te maken.
En dat hierdoor de verstandhouding tussen FLE en zijn architect op verslechterd doet er al helemaal geen goed aan toe.
GW wil zich er makkelijk vanaf maken door te roepen dat zei zich niet gaan mengen in het geschil tussen van der Houten zijn Architect.
Maar feitelijk heeft vd Hout helemaal geen geschil met zijn Architect, dat komt er ondertussen natuurlijk wel van als alles op scherp wordt gezet. Laat die verveelende man uit de Verkade straat lekker een rolgordijn voor zijnraam hangen . Je weet toch dat je tegen een industrie gebied aan woont.
Vd Hout is denk wel genoeg gepest.

Licht ?? Te veel licht??? We hebben al 10 maanden thuiswerken van kantoorpersoneel !! En ga nu eens s avonds naar de Laan van Glazen stad !!! Naar gemeentehuis nr 2 . Alle avonden inclusief de Kerst en Oud en Nieuw vol verlichting aan en geen hond te zien zien !!!! Ja ik om mijn rondje te lopen. Over te veel licht gesproken .

De gemeente geeft een bouwvergunning af voor:
Parkeerdek, dat is altijd verlicht.
Koelsysteem, condensors geven wat gezoem.
Overslag goederen, dat gaat met vrachtwagens.
Allemaal falen van de gemeente.
En dat gaat nu de LPF schijnheilig vragen lopen stelllen. Gardien wist dit allemaal op voorhand. Weer een party die stemmen probeert te winnen over de rug van de ondernemer.

Als je het goed leest krijgt het Honderdland nu eindelijk de aandacht van het "college" beetje te laat....... Er komt dagelijks meer onkunde van deze bestuurders boven water en sommige wethouders/bestuurders krijgen het al warm onder hun voeten....
De inwoners van gemeente westland die deze mensen hun salaris betalen verdienen dat dit tot op de bodem wordt uitgezocht en niet in de doofpot verdwijnt laten we hier allemaal voor waken!

Laat Triple en zijn trawanten lekker alles betalen .... schurken zijn het

Op zich is verlichting in de avond ook te dimmen toch?
En een geluidswal of wat bomen kunnen ook wonderen doen tegen geluid.
Misschien een idee dat de gemeente is wat doet aan een oplossing in plaats van een bedrijf zo te terroriseren.

Er zijn naar mijn idee oplossingen zat om dit te tackelen al die onderzoeken en geneuzel heen en weer kost ons de gemeenschap toch ook handen vol geld?

Los het op!

En wat gaat de LPF nu doen?

Wat is het toch zonde dat 1 iemand een gezond bedrijf naar de k.... Kan helpen geef die man 3 ton daar is hij waarschijnlijk op uit

Volgens mij is het 1 bewoner die loop te huilen ( heb waarschijnlijk een hekel aan de eigenaar) geef die man een nieuwe woning op het platteland probleem opgelost

Duidelijk verhaal vanuit de gemeente. Waarschijnlijk volgt er nu dus een juridisch steekspel tussen FLE en haar adviseurs als deze inderdaad een verkeerde aanvraag hebben ingediend obv de (verwachte) activiteiten.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.