Tekst en uitleg college over invulling bestemming glastuinbouw

College Westland

Westland 16.10.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft B&W in september vragen gesteld over de invulling bestemming voor glastuinbouw.

Ter aanvulling; De afgelopen tijd was er veel te doen over handhaving –volgens Westland Verstandig (WV) onzinnige handhaving- in het buitengebied en met name op percelen voor de glastuinbouw. Desalniettemin leek het hen toch goed om het hele Westland eens goed te bezien en te kijken waar de mogelijkheden zitten. Tot nog toe gebeurde dat volgens WV te eenzijdig en niet compleet.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden B&W deze vragen.

Vraag 1

Kan het College aangeven hoeveel hectaren in heel Westland bestemd zijn voor “duurzaam glastuinbouw”?

Antwoord 1

Het duurzaam glastuinbouwgebied van Westland (bruto/bruto glastuinbouwareaal) is ca. 4.940 hectare groot. Daarvan is circa 4.420 hectare bestemd voor glastuinbouwbedrijven (bruto glastuinbouwareaal). De overige hectaren zijn bestemd voor onder andere wegen, groengebieden, burgerwoningen, niet-glastuinbouwbedrijven, etc.. Deze gegevens, over het jaar 2013, zijn u in 2014 middels de ‘Factsheet 2013: Modernisering glastuinbouw Westland’ reeds verstrekt en eveneens te vinden op de website van de fractie die de vragen stelt (http://www.westlandverstandig.nl/wp-content/uploads/2014/11/bijlage-motie-10-Modernisering-glastuinbouw-Factsheet.pdf).

Vraag 2

Kan het College aangeven op hoeveel hectaren daadwerkelijk kassen staan?

Antwoord 2

Circa 2.741 hectare (gegevens 2013). Deze oppervlakte is inclusief de bedrijfsruimte.

Tekst en uitleg over reconstructiegbieden Poelzone en Boomawatering

Vraag 3

Ongetwijfeld zal vraag 1 een grotere oppervlakte te zien geven dan vraag 2. Kan het College aangeven hoe het verschil wordt opgevuld?

Antwoord 3

Het verschil in oppervlakte tussen het fysiek productieareaal (fysiek glas/kassen en bedrijfsgebouwen) en het bruto glastuinbouwareaal (grond bestemd voor glastuinbouw) is te verklaren door de invulling van ondersteunende functies, zoals:

·                  Bedrijfswoningen

·                  Bedrijfs- en/of gebiedsontsluitingen, parkeervoorzieningen, voorterreinen/draai- en keermogelijkheden, dockshelters, opslagruimte, etc.

·                  Silo’s, waterbassins en andere voorzieningen t.b.v. de winning van elektriciteit, water, warmte en CO2, etc.

·                  Watergangen, taluds, oevers, etc.

·                  Groen

Vraag 4

Heeft het College zicht erop bij hoeveel tuinderswoningen een grotere oppervlakte niet voor glastuinbouw gebruikt wordt dan 1.000 m2? Hier wordt gedoeld op de agrarische bedrijfswoning en de daarbij behorende gronden.

Antwoord 4

Ja, dit is bij het college bekend. Zo bleek uit een inventarisatie anno 2012 dat de gemiddelde oppervlakte privégebruik bij een bedrijfswoning ca. 1.215 m2 bedroeg.

Vraag 5

Op hoeveel hectaren vindt geen glastuinbouw plaats en vinden andere activiteiten plaats?

Antwoord 5

Deze vraag is onvoldoende duidelijk om dit te kwantificeren.

Vraag 6

Is er een inventarisatie van glastuinbouwbedrijven die niet meer van deze tijd zijn en in feite aan vernieuwing toe zijn in Westland en een overzicht van nieuwe bedrijven en van beiden de oppervlaktes?

Antwoord 6

Het college is bekend met de teelt en leeftijd van iedere kas in het Westland. Deze gegevens zijn aan de raad in de eerder genoemde factsheet, in het rapport ‘Moderne tuinbouw Westland’ en in de Gebiedsverkenning Westland-Oostland reeds verstrekt.

Vraag 7

Hoeveel concrete schaalvergrotingsprojecten zijn bij het College bekend in heel Westland?

Antwoord 7

Er zijn momenteel 8 concrete “schaalvergrotingsprojecten”, waarbij sprake is van een veelvoud aan participerende bedrijven en burgers in zo’n project, bekend bij het college. Daarnaast vindt er, zonder kennisgeving aan de gemeente, schaalvergroting plaats door aankoop aangrenzend bedrijf of bedrijf elders in Westland.

Vraag 8

Wat wordt begrepen onder een concreet schaalvergrotingsvoornemen?

Antwoord 8

Het college spreekt over het algemeen over een verzoek tot herstructurering en/of schaalvergroting. De uitingsvormen zijn zeer divers, van uitbreiding tot volledige nieuwbouw, evenals de verschillende fases in dit proces.

Vraag 9

Hoeveel vergunningsaanvragen zijn er op dit moment bekend, althans quickscans die mogelijkerwijs tot een vergunningsaanvragen leiden?

Antwoord 9

Het college kent twee informele adviesaanvragen voor glastuinbouwontwikkelingen: de Quick-Scan glastuinbouw en vooroverleggen. Beide worden door het college vertrouwelijk behandeld. Sinds januari 2016 heeft het college er hiervan al ca. 100 behandeld. Op dit moment heeft het college nog 10 aanvragen Quick Scan glastuinbouw in behandeling.

Vraag 10

Is het College bereid om eventueel een inventarisatie te maken van het hele Westland grondgebied voor wat betreft de duurzaam glastuinbouw, hoeveel nieuw gebied erbij moet komen om toch het areaal te houden?

Antwoord 10

Zoals wellicht bekend kent Westland (helaas) geen uitleglocaties voor moderne glastuinbouw.

 Exportpositie Nederland: woorden, maar dan ook daden

Vraag 11

In het verleden was er ook sprake van overgangsgebieden en glastuinbouwgebieden die mogelijkerwijs een andere bestemming zouden kunnen krijgen. Om hoeveel hectaren gaat dat en waar liggen die?

Antwoord 11

Met de plankaart ‘Visie Greenport Westland 2020’ (2006) heeft de raad enkele gebieden aanwezen als ‘transformatiegebied’, ‘uitleglocatie’, ‘Projecten Westlandse Zoom’, ‘Projecten ONW’ of ‘Uitbreiding bedrijventerrein’ en later via de ‘Structuurvisie Westland 2025; perspectief 2040’ (2013) als ‘te ontwikkelen woongebied’ (bijv. Westlandse Zoom), ‘te ontwikkelen bedrijventerrein’ (bijv. Honderdland fase 2), ‘te ontwikkelen kantorenlocatie’ (Tiendweg) en ‘gebiedsontwikkeling lange termijn’ (bijv. Wateringen Noord). Het gaat hierom ongeveer 400 hectare voormalig glastuinbouwgebied.

Vraag 12

Op welke wijze wordt omgegaan met verlies van duurzaam glastuinbouw bij de reeds eerder genoemde grote handhavingsprobleemgevallen in De Lier en ’s-Gravenzande?

Antwoord 12

In uw vragen wordt niet gerefereerd aan handhavingsprobleemgevallen in De Lier en ’s-Gravenzande. Wij kunnen deze vraag daarom ook niet beantwoorden.

Vraag 13

In hoeveel gevallen wordt duurzaam glastuinbouwgebied op een bestemming losgelaten ten faveure van een andere bestemming? Voorbeelden daarvan zijn recentelijk bekend geworden, maar wij willen graag een overzicht van het totaal. Is dat totaal te geven? Onze fractie meent dat vorenstaande gegevens essentieel zijn voor de verdere invulling van Westland als glastuinbouwgemeente en door die gegevens kan er op een bepaalde wijze sturing gegeven worden aan de intentie om een minimale hoeveelheid glastuinbouw in Westland te behouden.

Antwoord 13

In het verleden zijn enkele percelen ‘onttrokken’ aan de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’, zoals Solex Tours Westland, uitbreiding Priva, uitbreiding Stolze bollen, Tuin en Terras, etc. Allen zijn via een raadsbesluit tot stand gekomen, met ten minste de motivering dat op die specifieke percelen herstructurering van de glastuinbouw nu en/of in de toekomst niet meer mogelijk was.

Vraag 14

Hoeveel hectaren staan leeg en wordt niet gebouwd in Westland?

Antwoord 14

Dit kan per dag verschillen. Uit een inventarisatie anno 2012 is gebleken dat ca. 20 hectare versnipperd over het Westland direct benutbaar was. In enkele gevallen ging dit om een vrij liggende kavel, echter In de meeste gevallen betrof het stukjes grond achter een kas, waarop uitbreiding van het aangrenzend bedrijf mogelijk was.

Vraag 15

Hoeveel bedrijven staan in Westland te koop?

Antwoord 15

Uit informatie van ‘Funda landelijk’ blijkt dat op dit moment 6 tuinbouwbedrijven te koop staan in Westland. Dat is zeer minimaal. Navraag bij makelaars leert dat ook het aantal te huren kassen op dit moment zeer schaars is.

Vraag 16

Heeft het College ook een idee van wat in de stille verkoop staat, meestal geëntameerd door de bank?

Antwoord 16

Nee. Over deze informatie beschikt het college niet.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak