Tekst en uitleg over populierenkap Hoflaan

College Westland

's-Gravenzande 13.12.2019 - Op 31 oktober heeft de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over een voorgenomen populierenkap aan de Hoflaan in ’s-Gravenzande.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Is het College bereid om het vorenstaande verder uit te zoeken en met alternatieven te komen zodat keuzes gemaakt kunnen worden? 

Antwoord 1
Zie de onderbouwing hiervoor in onderstaande vragen. 

Collegevragen inzake populierenkap HoflaanFoto Googlemaps

Vraag 2
Waarom wordt weer rücksichtslos overgegaan tot kap, terwijl er wellicht andere mogelijkheden zijn? 

Antwoord 2
In de gemeente Westland worden in verband met veiligheidsredenen alle populieren van 40 jaar en ouder die als zeer slecht, slecht en onvoldoende uit de BVC (Boom Veiligheid Controle) komen, gekapt.  

Op de Hoflaan te ’s-Gravanzande staan in een smalle groenstrook, direct langs de weg, ruim 40 jaar oude populieren die een verminderde conditie hebben (slecht en onvoldoende). Deze bomen hebben een verhoogd risico op takbreuk en windworp. Het voornemen is daarom deze bomen te kappen. 

Vraag 3
Is het niet zonde om de oudste boom van ’s-Gravenzande weg te halen en daar geen inspanning voor te doen om deze te behouden? 

Antwoord 3
Het is onbekend welke boom hier wordt bedoeld. 

Vraag 4
Onderkent het College het hiervorenstaande dat er geen mankracht en ook geen geschikte bomen zijn voor de herplant en waarom worden wel alvast die bomen weggehaald?  

Antwoord 4
Er is voldoende mankracht en er zijn geschikte bomen beschikbaar. 

Vraag 5
Is het probleem urgent en moet onmiddellijk kap plaatsvinden of is dit al een oud probleem wat nog jaren zou kunnen voortduren zonder dat er noemenswaardige gevaren zijn? 

Antwoord 5
Populieren en wilgen zijn gemiddeld kaprijp tussen de 30 en 40 jaar. Het lang(er) laten staan van deze bomen zorgt voor stijgende onderhoudskosten en risico’s. Hierbij valt te denken aan zware takbreuk en windworp. Bij stormen breken er gemakkelijk dikke takken uit. Windworp is d e term voor het spontaan omvallen van de gehele boom na een storm of rukwind. Dit vindt voornamelijk plaats in de zomer en herfst als de boom volledig in blad staat terwijl de ondergrond is verzadigd na overvloedige regenval. Vaak is de oorzaak dat de boom ernstig verzwakt is doordat het kernhout geheel of gedeeltelijk is weggerot.

Dit is niet aan de buitenkant te zien. In het Westland kunnen we stellen dat populieren en wilgen van meer dan 40 jaar oud in hun laatste levensfase zitten. Veel aangeplante bomen staan niet in optimale omstandigheden. Vaak zijn de bomen in smalle bermen naast de verharde rijbaan en nabij watergangen geplant.  Niets doen zal een significante stijging van onderhoudskosten laten zien. Naast het risico van ongelukken door takbreuk en het “spontaan” omvallen van deze bomen met alle gevolgen van dien.

Om bovenstaande risico’s te voorkomen worden nu alle Populieren van 40 jaar en ouder gekapt, die als zeer slecht, slecht en onvoldoende uit de BVC (Boom Veiligheid Controle) komen. De bomen die 40 jaar en ouder zijn, maar die nog als voldoende en goed beoordeeld zijn blijven voorlopig staan. 

Het college ziet geen aanleiding om het besluit te heroverwegen