Tekst en uitleg over wachtgelden voor wethouders

B&W

Westland 25.02.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft B&W vragen gesteld over de wachtgelden voor (oud-)wethouders.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag

De voorziening voor wachtgelden van wethouders is in de laatste Programmabegroting aanzienlijk gestegen ten opzichte van de vorige Programmabegroting. Hoe valt dit te verklaren?

Wordt dit verklaard doordat het College na het terugtreden van Westland Verstandig-LEO 2.0 van 4,5 naar 5 wethouders is gegaan en omdat ex-wethouder Bogaard geen recht heeft op wachtgeld vanwege zijn leeftijd en de nieuwe wethouder wel of zijn daarvoor andere oorzaken aan te wijzen?

Kan uw College per begrotingsjaar vanaf 2012 een en ander toelichten?

Antwoord

De stijging van de voorziening wachtgeld wethouders laat zich in hoofdzaak verklaren doordat bij de afsluiting van het dienstjaar 2012 de wachtgeldverplichtingen opnieuw berekend zijn. De omvang van de voorziening is gebaseerd op de totale verplichtingen die de gemeente heeft op grond van de wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers).

Wijziging is dat hierbij, in tegenstelling tot eerdere herberekeningen, voor de toekomstige verplichtingen een deel van het opgebouwd recht op wachtgeld is opgenomen. De actuele berekening resulteerde in 2012 in een aanvullende storting in de voorziening van € 218.000. De accountant kon zich bij de controle van de jaarrekening 2012 in deze gewijzigde benadering vinden.

In de begroting 2013 was hiermee nog geen rekening gehouden. Het effect van deze herberekening was hiermee voor het eerst zichtbaar in de begroting 2014, hetgeen de afwijking met de begroting 2013 verklaart. 

De in de vraag genoemde oorzaken verklaren slechts een beperkt deel van de stijging.

Ter nadere cijfermatige duiding: in het 1e jaar ontvangt de oud-wethouder 80% en vervolgens 70% van het laatstgenoten salaris. De uitkeringsduur is afhankelijk van de duur van het wethouderschap en varieert van 6 maanden tot 3 jaar en 2 maanden. Uitzondering daarop zijn wethouders die ouder zijn dan 54 jaar, met een duur vanaf 10 jaar (in tijdsbestek van 12 jaar). Zij ontvangen een uitkering tot zij 65 jaar zijn. Met deze gegevens is rekening gehouden bij de berekening van de benodigde voorziening zoals opgenomen in de begroting 2014. Op basis van deze toekomstige rechten zijn de ramingen van de voorziening in de meerjarenbegroting opgenomen

Vraag

In de jaarverslagen vanaf 2010 kan gelezen worden dat elk jaar wachtgelden aan wethouders betaald zijn. Welke bedragen aan wachtgelden aan welke ex-wethouders zijn in de jaren 2010-2012 betaald?

Antwoord

In onderstaande tabel zijn de uitbetaalde bedragen opgenomen:

Uitbetaling wachtgelden oud-wethouders

naam

2010

2011

2012

J.G. Kleyberg

1.452

 

 

N.P.M. Zwinkels

44.979

44.937

44.803

B.P.M. van der Stee

51.159

69.898

67.117

Totaal recht

97.590

114.835

111.920

 

Voor de uitvoering van de wachtgeldregeling maakt de gemeente gebruik van de diensten van het bureau Raet. Raet brengt gedurende het begrotingsjaar een aantal voorschotnota’s in rekening waarna in maart van het daarop volgende jaar een exacte specificatie wordt aangeleverd.

Overigens zijn de wachtgeldrechten van wethouders door aangepaste regelgeving in 2012 voor wat betreft de uitkeringsduur ingeperkt. Daarnaast geldt dat de wachtgelden worden verstrekt onder verrekening van inkomsten van arbeid van betrokkenen. Dit betekent voor enkele oud-wethouders dat zij geen aanspraak maken op wachtgeld.

Vraag

2013 werd inmiddels afgesloten. Welk wachtgeld werd aan welke ex-wethouders in 2013 betaald?

Antwoord

De jaarafrekening over 2013 wordt medio maart door Raet aangeleverd, waardoor de exacte wachtgelden over 2013 op dit moment nog niet bekend zijn. Hieronder zijn daarom de uitgekeerde voorschotten opgenomen.

Vraag

Op welke wijze worden de verschillen in de jaarverslagen in de jaren 2010 tot en met 2012 verklaard?

Antwoord

Het verschil tussen de jaren 2010 en 2011 wordt verklaard doordat twee (oud-)wethouders heel 2011 wachtgeld ontvingen in tegenstelling tot 2010 waarin ze over 8 maanden wachtgeld ontvingen.

Het verschil tussen de jaren 2011 en 2012 wordt verklaard doordat het uitkeringspercentage na een jaar daalt van 80% naar 70%. In 2011 ontvingen twee (oud-)wethouders over de eerste 4 maanden nog 80%.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak