Tekst en uitleg van college over situatie metaalhandel de Voeght

College Westland

Honselersdijk 09.06.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft in april collegevragen gesteld over de uitbreiding metaalhandel Wim De Voeght B.V.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Waarop heeft de aanvraag zoals hiervoor is aangegeven en te vinden in het publicatieblad van de Provincie van 13 april 2016 betrekking?

Antwoord 1

Metaalhandel Wim de Voeght B.V. is een provinciale inrichting. Een aanvraag voor een Wabo-vergunning wordt door de provincie Zuid-Holland als bevoegd gezag behandeld. In dit geval betreft het een aanvraag voor het uitbreiden van de inrichting met hal 9 gelegen aan de Stationsweg 21 en het buitenterrein behorende bij Stationsweg 23/25 ten behoeve van de opslag van secundaire grondstoffen en/of (geshredderde) metalen.
Momenteel is er sprake van overtreding van de milieuregelgeving en heeft de provincie Zuid-Holland het bedrijf via de ODH een last onder dwangsom opgelegd.

Vraag 2

Wanneer gaat het College nu een keer werk maken van de toezegging om er alles aan te doen om het bedrijf in Westland te verplaatsen?

Antwoord 2

De gemeente had een inspanningsverplichting om verplaatsing van metaalhandel Wim De Voeght mogelijk te maken. Wij hebben ons maximaal ingezet om aan deze verplichting te voldoen.

In eerste instantie is daarbij een locatie in Hoek van Holland in beeld geweest. Toen dit geen reële optie bleek, is onderzocht of verplaatsing naar bedrijventerrein Honderdland mogelijk was. In de samenwerkingsovereenkomst met Honderdland Ontwikkelings Combinatie (HOC) is vastgelegd dat Metaalhandel Wim De Voeght B.V. zich onder voorwaarden op dit bedrijventerrein zou kunnen vestigen. Het is aan de ondernemer om deze mogelijkheid al dan niet te benutten.

Inmiddels is voor de ondernemer een nieuwe situatie ontstaan door het vertrek van de firma Arend Sosef.  Om de milieuknelpunten structureel op te kunnen lossen en vanwege bedrijfstechnische redenen heeft Metaalhandel Wim de Voeght B.V. het initiatief genomen te onderzoeken of de bedrijfsactiviteiten verplaatst kunnen worden naar het voormalige terrein van Arend Sosef. In samenwerking met de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) en de gemeente wordt momenteel bekeken wat de mogelijkheden zijn en of een verplaatsing en herindeling ruimtelijk en conform wet- en regelgeving inpasbaar is.

Vraag 3

Is het College bereid om inzage te geven in het overleg hetwelk tot nog toe gevoerd is met metaalhandel Wim de Voeght B.V. en waarom zit er –ogenschijnlijk- geen schot in?

Antwoord 3

Ja,  wij zijn hiertoe bereid, voor zover het bedrijfsbelang van metaalhandel Wim de Voeght BV niet wordt geschaad. Zie ook het antwoord op vraag 2.

Vraag 4

Het College wilde een free economic zone oprichten, dat wil zeggen een terrein waarop alles kan en nauwelijks regels gelden. Is dat niet ook iets voor dit bedrijf, ervan uitgaande dat er dan ook geen omwonenden/derden zijn die in hun belangen geschaad worden

Antwoord 4

De milieuwetgeving en –categorisering betreffen landelijke regelgeving, en zijn van toepassing op en bepalend voor de milieuactiviteiten van dit bedrijf. Dus ook al zou dit bedrijf in een free economic zone gesitueerd worden, dan blijft de desbetreffende wet- en regelgeving van toepassing.

Vraag 5

Is het College het wel met de fractie van Westland Verstandig eens dat het bedrijf metaalhandel Wim de Voeght B.V. voor Westland behouden moet worden gezien de zeer nuttige functie die het bedrijf heeft?

Antwoord 5

Ja, het College deelt de mening dat metaalhandel Wim de Voeght B.V. behouden moet blijven voor Westland, onder voorwaarde dat het bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak