Toch nog verwarring rondom parkeervergunningen bij Ter Heijde

GemeenteBelang Westland

Ter Heijde 17.06.2015 - De fractie van GemeenteBelang Westland is benaderd door inwoners van het dorp Ter Heijde aan Zee over het vergunningparkeren.

Er is weliswaar via een brief met de bewoners gecommuniceerd maar er is toch verwarring ontstaan. Dit is wellicht ontstaan door een tweetal zaken:

Allereerst, in de oude situatie was er reeds parkeren voor vergunninghouders. Na de sloop van een aantal huizen is er een andere situatie ontstaan; er heeft een wijziging plaatsgevonden qua parkeerplaatsen alsmede qua vergunninghouders. Na een behoorlijke periode heeft er nieuwbouw plaatsgevonden met een herinrichting van het openbaar gebied. Toen heeft er wederom een wijziging plaatsgevonden. Onze fractie denkt dat deze wijzigingen wellicht de oorzaak zouden kunnen zijn voor het verschil tussen gewenste en aanwezige (vergunninghouder)parkeerplaatsen.

Ten tweede, alle parkeerplaatsen in Ter Heijde zijn gemarkeerd met een tegel. Op de ene tegel staat alleen de letter “P”, op andere tegel staat de letter “P” met het woordje vergunninghouder eronder. Bij het rondrijden op zoek naar een parkeerplaats schept dit de nodige verwarring.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1.      Zijn er bij de planontwikkeling afspraken gemaakt met Arcade over de parkeersituatie na oplevering van die nieuwbouw?

a.      Zo ja: Is het parkeren in Ter Heijde nu conform die afspraken wat betreft de locatie en het aantal?

b.     Zo nee: wat is de afwijking en wat is de aanleiding van die afwijking?

2.      Is de parkeersituatie nu in de definitieve vorm?

3.      Is geïnventariseerd hoeveel vergunningen en parkeerplaatsen voor vergunninghouders nodig zijn en strookt dit met de praktijk?

4.      Is de gemeente bereid om met HINT en de dorpsvereniging Ter Heijde in overleg te treden om dit voor alle partijen bevredigend op te lossen?  

Wij verzoeken u deze vragen, binnen de daarvoor gestelde termijn, te beantwoorden.  

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,    

Frank Rijneveen