Toch terrassenbelasting voor ondernemers?

GBW

Westland 27.11.2014 - De GBW fractie is tegen het heffen van nieuwe belastingen en of heffingen. In het bestuursakkoord is ook melding gemaakt dat er...

geen nieuwe belastingen en heffingen zullen worden ingevoerd.

Het bevreemdt de fractie van GemeenteBelang Westland dan ook ten zeerste dat een aantal horeca- ondernemers inmiddels een schrijven heeft gekregen waarin melding wordt gemaakt, dat er voor 2014 “huur” wordt berekend voor het gebruik van openbare grond. Wij hopen ten zeerste dat het woord “huur” niet als vervanger van heffing of belasting wordt gebruikt en op die wijze onder de in het bestuursakkoord gemaakte afspraak uit te komen.

In het desbetreffende schrijven is aangegeven dat voor 2014 geen “huur” voor de marktpleinen wordt gerekend, maar dat dat pas zal gebeuren in 2015 als de inrichtingskaarten zijn vastgesteld. Wanneer de gemeente huur gaat heffen op de marktpleinen ( met name in ’s-Gravenzande en Naaldwijk) dan betekent dat wel automatisch dat de grond het hele jaar rond voor de ondernemer is en dat die dan niet wekelijks hun terras meer hoeven af te breken ten behoeve van de markt.

Er is in 2013 een aankondiging geweest van de (mogelijke) heffing. Er is toen teven geïnventariseerd hoeveel m2 een horeca bedrijf in gebruik heeft als terras. De fractie van GemeenteBelang Westland is dan ook erg benieuwd naar de uitkomst van die inventarisatie. Een kleine ronde van onze fractie langs wat horecabedrijven leert al snel dat in 70% van de gevallen de terrassen op eigen grond zijn gesitueerd en dat de terrassen die wel op gemeentegrond staan (m.u.v. de marktpleinen) zich veelal bevinden binnen de eerste meter uit de gevel van het pand en die meter is “vrij”.

Met de invoering van deze huur/ heffing zien wij tevens het volgende probleem opkomen. De horeca- ondernemer geeft aan hoeveel m2 terras hij of zij in gebruik heeft. Vervolgens wordt dat geadministreerd en komt er op een mooie vrijdagmiddag een handhaver langs. Deze handhaver constateert dat er een bezoeker van de ondernemer met zijn benen over de denkbeeldige huurgrens van het terras heen gaat en handhaaft terstond. Destijds heeft de burgemeester aan de afdeling Horeca Westland Midden-Delfland laten weten dat de huur/ heffing van de baan zou zijn, aangezien de inkomsten niet in verhouding stonden tot de perceptiekosten.

Dit alles is voor ons aanleiding tot het stellen van de navolgende vragen:

1. Is het college werkelijk van plan een huur te berekenen voor openbare grond voor horecabedrijven? a. Zo ja wanneer heeft uw college dan dit besluit genomen b. Wanneer dat na 19 maart 2014 is geweest, bent u dan met ons van mening, dat dit strijdig is met datgene wat in het bestuursakkoord staat

2. Heeft u er bij de inventarisatie op gewezen dat ondernemers de eerste meter uit de gevel niet mee hoeven te tellen.

3. Hoeveel m2 blijft er volgens uw college over om te heffen na aftrek van de “vrije” ruimte en de terrassen op eigen grond?

4. Hoeveel bedragen de perceptiekosten van deze huur?

5. Gaat de gemeente, wanneer u over gaat tot verhuur, ook daadwerkelijk handhaven op het gebruik?

Wij verzoeken u deze vragen z.s.m, doch uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn, te beantwoorden.

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland

Remmert Keizer