Toelichting college over afhandeling asbestbrand Wateringen

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/04/2016 16:34 - Gewijzigd op 01/04/2016 16:48

Westland 01.04.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld in februari over de asbestbrand in Wateringen vanwege ongeruste bewoners

met betrekking tot de omgevingsvergunning die de gemeente aan de heer Piket heeft verleend.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Heeft de gemeente afspraken gemaakt met Piket over de herbouw en het feit dat na herbouw het opgerichte bedrijfsverzamelgebouw verkocht wordt en de opbrengst aan de gemeente toekomt na aftrek uiteraard van hetgeen hiervoor is aangegeven?

Antwoord 1

Van bovenstaande veronderstelling is geen sprake. De gemeente Westland heeft geen afspraken gemaakt met dhr. Piket over de herbouw, noch heeft de gemeente Westland afspraken gemaakt dat na herbouw het opgerichte bedrijfsverzamelgebouw verkocht wordt en de opbrengst aan haar toekomt.

 Bewoners asbestwijk Wateringen ongerust

Vraag 2

Welke zekerheid kan de gemeente geven aan de bewoners dat het met het gebruik van het bedrijfsverzamelgebouw weer niet fout gaat en er niet allerlei drugsgerelateerde laboratoria in gevestigd worden? Gaarne niet volstaan met algemene regels en aangeven dat het met de milieuvergunning wel mee zal vallen en dat alles daarin geregeld wordt. Gaarne concrete maatregelen aangeven die getroffen zullen gaan worden. (foto archief)

Antwoord 2

De gemeente kan geen zekerheid aan bewoners geven inzake de gedragingen van de eigenaren van het bedrijfsverzamelgebouw. De enige garantie die zij kan geven is dat zodra er geconstateerd wordt dat er activiteiten verricht (zullen) worden die blijkens de wet niet zijn toegestaan de gemeente uiteraard in dat geval direct naar de maatstaven van de wet zal optreden.

Vraag 3

Is het correct om de bewoners nu op te zadelen met een gebouw achter hun getroffen woningen van 8 meter hoog en volumineus daar waar dat eerder niet of minder het geval was?

Antwoord 3

Een ieder die de intentie heeft om te bouwen staat het vrij om een omgevingsvergunning aan te vragen. Deze vergunning wordt niet aan de hand van willekeur noch aan de hand van partijdigheid verstrekt, maar aan de hand van wet- en regelgeving.

Zo wordt een omgevingsvergunning getoetst aan de regels van het Bouwbesluit 2012. Hierin staan bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Bovendien wordt er getoetst aan de gemeentelijke voorschriften van de bouwverordening, welstandeisen en het bestemmingsplan. Aan de hand van het resultaat van de toetsing wordt er beoordeeld of de omgevingsvergunning al dan niet verleend wordt.

Vraag 4

Waarom treedt de gemeente niet op tegen de gevaarlijke toestand op het bedrijfsgebouw hetwelk direct naast het afgebrande perceel ligt? Een ieder ziet dat daar een gevaarlijke situatie bestaat en verwaaiing van losse bouwmaterialen zeer wel mogelijk is. Is het College ook niet gevoelig voor het argument van de bewoners dat zij niet langer gekweld moeten worden met het aanzien van een afgebrand stuk van een gebouw? Het College kan toch maatregelen nemen op grond van het bouwbesluit en de WABO en behoeft toch geen genoegen te nemen met de huidige situatie? Wil het College in ieder geval overleg voeren met de eigenaar om de huidige situatie ofwel te bedekken, ofwel over te gaan tot amotie dan wel nieuwbouw?

Antwoord 4

Er is bestuursrechtelijk gezien geen grondslag om op te treden. Dit, omdat er onvoldoende sprake is van een onveilige situatie. (Zie de foto’s in de bijlage onderaan deze brief.)

Vraag 5

Kan het College een overzicht geven van de afspraken die gemaakt zijn met Piket om de claim van de gemeente veilig te stellen? De bewoners hebben daar dringend behoefte aan omdat zij willen aftasten of een procedure tegen Piket zinvol is. Uiteraard hangt die zin af van de afspraken die de gemeente gemaakt heeft. Is het College bereid om die gegevens aan de Raad te verstrekken?’

Antwoord 5

De gemeente heeft geen afspraken gemaakt met dhr. Piket om een eventuele claim veilig te stellen. In het geval de bewoners een zaak willen aanspannen heeft de wetgever hier een procedure voor opgesteld. Bewoners staat het ten alle tijde vrij om hier gebruik van te maken. De gemeente kan deze weg nimmer voor een burger ontnemen of op welke manier dan ook sluiten.

Vraag 6

De gemeente heeft destijds toegezegd dat zij mogelijke claims richting Piket zou verzamelen en ook mogelijkerwijs daarin als intermediair zou optreden en de claims van de bewoners zou meenemen in haar claim. Hoe staat het met die toezegging en wordt die nog nagekomen?

Antwoord 6

De toezegging, zoals bovenstaand verwoord, is slechts gedeeltelijk door de gemeente gedaan. Aan alle gedupeerden is gevraagd om via de registratieformulieren hun claims en schade te melden bij de gemeente. Dit is verwoord op de website van de gemeente en had als doel om inzicht te verkrijgen in de omvang van de schade. Daarnaast had het als doel de bewoners te ondersteunen in hun verhaalbaarheid, richting verzekeraars.

Bewoners die schadeclaims hebben ingediend bij de gemeente, die bedoeld waren voor de heren Piket zijn door de gemeente geïnformeerd dat zij de claims direct moesten indienen bij de heer Piket. In samenspraak met de advocaat van de heer Piket zijn bewoners verwezen naar het emailadres van de advocaat van de heer Piket.

Voorts heeft de gemeente de n.a.w. gegevens van asbestsaneerders verstrekt aan bewoners die schadeclaims hadden die gericht waren op schade die veroorzaakt is door asbestsaneerders.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                                      de burgemeester,

 

M. van Beek                                         J. van der Tak