Toelichting college over omzetten sociaal kernteam in een BV

College Westland

Westland 16.07.2016 - Het college heeft tekst en uitleg gegeven over het omzetten van het sociaal kern team (SKT) in een

zelfstandig besloten vennootschap op vragen die door Westland Verstandig waren gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

De afgelopen periode heeft u als Raad meerdere keren uw zorgen geuit omtrent het voornemen om tot wijziging van de organisatievorm over te gaan voor zowel het SKT als voor Patijnenburg. Daarbij hebben wij ook goed geluisterd naar uw discussie over de door Westland Verstandig ingediende motie. Deze motie is door uw Raad in meerderheid verworpen, in afwachting van onze reactie op uw wensen en bedenkingen en de art. 26 vragen van Westland Verstandig.

Wij zijn blij met uw grote betrokkenheid bij de dienstverlening in het sociaal domein voor de inwoners van Westland. Wij benadrukken dan ook dat de beoogde verandering, een BV die volledig in handen is van de overheid, gericht is om, naast het borgen van goede dienstverlening aan onze inwoners, gemeentelijke sturing en het toezicht op de uitvoering hiervan stevig neer te zetten.

Wij hebben goed gekeken naar uw wensen en bedenkingen. Deze hebben geleid tot wijzigingen in de voorgenomen besluitvorming. Dit lichten wij toe in de raadsinformatiebrief met corsanummer 16-0116285. Bij de onderstaande beantwoording van de art.26 vragen van Westland Verstandig verwijzen wij waar nodig ook naar deze raadsinformatiebrief.

 
(Archieffoto SKT)

Vraag 1

Degenen die de informatie gaven en ook wethouder El Mokaddem spanden zich tijdens de informatieavond in om duidelijk te maken dat de oprichting van een besloten vennootschap van zowel Patijnenburg als het SKT onvermijdelijk is. Welke argumenten zijn daarvoor gebruikt? 

Antwoord 1

De reden waarom voor het SKT een BV wordt opgericht, komt voort uit de wens om alle medewerkers in dienst te hebben in één organisatie en daarop te kunnen sturen. Nu zijn medewerkers in dienst bij verschillende organisaties met verschillen in CAO en arbeidsvoorwaarden. Dit frustreert de aansturing. Op dit moment is het SKT namelijk in een netwerkorganisatie tussen gemeente en zorgorganisaties MEE, Kwadraad, JGZ en Stojah georganiseerd. Medewerkers vanuit de verschillende organisaties worden aangestuurd vanuit de eigen organisatie en door de kwartiermaker en teamleiders van het SKT. Bij invoering van de decentralisaties is om praktische redenen voor de netwerkorganisatie gekozen. Met de kanttekening dat dit een groeimodel is naar een heldere eenduidige aansturing. In het najaar van 2015 is daarom onderzocht hoe dit vormgegeven kan worden. Daarbij is naar een viertal scenario’s gekeken:

·                                                                      regionale samenwerking;

·                                                                      aanbesteden;

·                                                                      gemeentelijke afdeling;

·                                                                      quasi-inbesteden.

Het voorgenomen besluit van het college is om zelf een nieuwe organisatie voor het sociaal kernteam op te richten en daarbij te kiezen voor een B.V. als juridische organisatievorm, waardoor de opdracht aan het SKT en de gemeentelijke sturing hierop maximaal geborgd is. Voor een uitgebreide toelichting, een afweging van de scenario’s en juridische organisatievorm verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief met als onderwerp inrichting sociaal kernteam (corsanummer 16-0049222), gedateerd 31 maart 2016.

Voor de argumentatie om de huidige Stichtingsvorm van Patijnenburg om te vormen naar een BV verwijzen wij u naar de toelichting in de raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen SKT en Patijnenburg. Voor een meer uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief met als onderwerp Doorontwikkeling Patijnenburg (corsanummer 16-0053268), gedateerd 28 april 2016.

Vraag 2

Er werd tijdens de informatieavond ook verwezen naar een advies wat door Niessing zou zijn afgegeven. Dat advies kennen we niet. Kan dat verstrekt worden?

Antwoord 2

Het advies dat bij Nysingh advocaten-notarissen is ingewonnen is bijgesloten bij de raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen SKT en Patijnenburg.

Vraag 3

Er zou een noodzaak zijn voor de oprichting van een besloten vennootschap in het geval van Patijnenburg omdat daar nu met een stichting gewerkt wordt. Wat is die noodzaak en kan die worden aangegeven? Is de afweging gemaakt om Patijnenburg weer in zijn geheel onder de gemeente te laten vallen en als een zelfstandig onderdeel van de gemeente te laten functioneren?

Antwoord 3

Zoals in de raadsinformatiebrief toegelicht is in de huidige structuur met de stichtingsvorm, de onderliggende BV het knelpunt. Op deze BV is geen direct gemeentelijk toezicht mogelijk doordat deze onder een stichting is gepositioneerd. Gezien de doorontwikkeling van Patijnenburg is echter wel een onderliggende BV noodzakelijk voor de uitvoering van haar opdracht. Zie ook antwoord 1.

Er is geen aanleiding om Patijnenburg om te vormen naar een afdeling van de gemeente. Zie ook de toelichting hierop in de raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen SKT en Patijnenburg.

Vraag 4

Wat zijn de administratieve gevolgen van een aparte B.V.? Wat is de politieke betekenis van de oprichting van een B.V. voor wat betreft de verantwoording van de wethouder? Kan het College een volledig overzicht geven van de voor en nadelen van de oprichting van een B.V., het doorgaan in de huidige stichtingsvorm en het inbedden van Patijnenburg in de gemeentelijke organisatie?

Antwoord 4

De gemeente is enig aandeelhouder en daarmee eigenaar van de B.V. De aandeelhouder ziet toe op het reilen en zeilen van de B.V. en dit toezicht wordt verlengd met een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Hiernaast is de gemeente ook opdrachtgever voor de B.V. De rollen van opdrachtgever en toezichthouder worden gescheiden ingevuld door resp. de inhoudelijk wethouder en de wethouder financiën. Hierdoor kan de aansturing en het toezicht adequaat worden ingericht.

Hieronder treft u de afwegingen voor de besluitvorming. Zoals in ons antwoord op vraag 3 is er geen afweging gemaakt om Patijnenburg in te bedden in de gemeentelijke organisatie.

 

Criterium

Stichting met onderliggende BV

BV met dochter ondernemingen

Juridisch voldoen aan criteria voor directe gunning van opdracht

 

Ja, voor Stichting, onder voorwaarde van alleen aan gemeente toegedicht toezicht en sturing opgenomen in statuten, met risico op overtreding ledenverbod.

Nee, voor de onderliggende BV, is niet rechtmatig voor direct gunning van opdracht

Ja

Toekomstbestendig ihkv doorontwikkeling Patijnenburg en samenwerking met andere partijen

 

Ja, voor doorontwikkeling taken, indien BV gehandhaafd blijft

Nee, voor samenwerking / toetreding andere publieke partijen

Ja, voor beide

Voldoende sturingsmogelijkheden voor gemeente

 

Ja, voor Stichting

Nee, voor onderliggende BV

Ja

Vraag 5

Kan het College een overzicht geven van de huidige bezetting van het SKT en een indeling maken wie nu in het SKT-gebouw werken, voor hoeveel tijd dat is en op welke wijze de Quadraat-, Mee- en Jeugdzorg-medewerkers en medewerkers die verbonden zijn aan andere organisaties zijn ingebed? Eén van de redenen voor de B.V. zou zijn dat dan die medewerkers niet meer onder de zorgaanbieders Mee, Quadraat etc. vallen, maar rechtstreeks onder de B.V. en dus ook door de B.V. in dienst genomen worden. Wat zijn de financiële gevolgen en risico's daarvan?

Antwoord 5

De medewerkers komen inderdaad in dienst van de nieuwe B.V. De omvang van de bezetting zal niet afhankelijk zijn van de organisatievorm, maar van de vraag naar zorg. Op basis van de huidige en verwachte caseload bekijken wij hoeveel zorgregisseurs nodig zijn. Dit vertaalt zich in de begroting van het SKT, waarover u tijdens de begrotingsbehandeling wordt geïnformeerd.

Vraag 6

Wat betekent het administratief een aparte B.V.?

Antwoord 6

Deze vraag interpreteren we als de wat breder geformuleerde vraag 4 en verwijzen wij naar het antwoord op die vraag.

Vraag 7

Wat betekent het voor de aanspreekbaarheid van de verantwoordelijke wethouder op de kwaliteit van de zorg die dan door een aparte B.V. verricht gaat worden? In feite wordt de zorg door de gemeente op afstand gezet. Is dat gewenst gezien het feit dat de zorg nou net bedoeld is voor de kwetsbare burger en expliciet gemaakt is tot een zorg die direct rust bij de gemeente?

Antwoord 7

De bedoeling van de decentralisaties was om zorg overzichtelijk en dichtbij te organiseren. Door zowel Patijnenburg als het SKT in een B.V. te organiseren, is er sterkere sturing mogelijk, omdat de gemeente eigenaar c.q. enig aandeelhouder van de beide B.V’s is. Ons College blijft aanspreekbaar op de kwaliteit van de zorg net als nu het geval is.

Een aparte juridische vorm is voor het SKT hiernaast een verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin sprake is van medewerkers die bij verschillende organisaties in dienst zijn, terwijl zij soms aan dezelfde casus werken. Verantwoording van het College is in de toekomstige situatie beter te organiseren.

Vraag 8

Heeft het College kennis genomen van de in de publicaties aangegeven nadelen die verbonden zijn aan de opzet van aparte B.V.'s? Wil het College met name ingaan op de monopolistische uitwerking, dat wil zeggen dat die B.V. natuurlijk van de gemeente de opdrachten krijgt en de gemeente verplicht is om die opdrachten ook aan de B.V. te geven? De gemeente kan met andere woorden niet elders gaan inkopen omdat zij de B.V. in stand moet houden.

Antwoord 8

Het is een bewuste keuze om de toegang tot zorg dicht bij de gemeente te organiseren. Door de oprichting van een BV wordt dit gerealiseerd en kan de opdracht ook direct gegund worden aan deze BV. Er is geen sprake van de intentie om dit aan andere uitvoerders uit te besteden. Dit is conform de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor het SBK en het dienstverleningsmodel “De weg van en naar de burger”.

Vraag 9

In hoeverre is er geen sprake van tegenstrijdig belang nu de B.V. uiteraard financieel haar zaken op orde moet krijgen, de gemeente daar maar een beperkt inzicht in heeft omdat de directie de dagelijkse gang van zaken bepaalt? De gemeente is wel afhankelijk van de B.V. en heeft dus belang erbij dat fikse tarieven betaald worden. Is dit juist?

Antwoord 9

De gemeente is door haar eigenaarschap de partij die toezicht en sturing heeft op de BV. Voor toelichting op de wijze waarop aansturing wordt vormgegeven, verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen SKT en Patijnenburg.

Vraag 10

Zijn al deze argumenten wel goed meegewogen en waarom is de Raad daar niet bijtijds in meegenomen? Nu is het een overval en lijkt het alsof het College al besluiten genomen heeft. Juist of niet juist?

Antwoord 10

Ja, alle argumenten zijn meegewogen in de voorgenomen besluitvorming tot de oprichting van een BV voor zowel Patijnenburg en SKT. Daarbij tekenen we aan dat de argumenten voor Patijnenburg en SKT niet gelijk zijn. Voor onze reactie op het proces, wat u aangeeft als overval te hebben ervaren, verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief wensen en bedenkingen SKT en Patijnenburg.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak