Toelichting kosten inzameling papier en karton

College Westland

Westland 29.04.2020 - Op 18 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de kosten inzameling papier en karton.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Inleiding
Inmiddels ontvingen we het memo van de wethouder met de beantwoording van de vragen over de kosten van inzameling papier en karton met zeecontainers door verenigingen. Wat opvalt is dat de kosten in 2019 aanmerkelijk afwijken van de geprognotiseerde kosten 2020.

Weliswaar heeft de wethouder toegezegd dat de daadwerkelijke kosten zouden worden opgegeven, maar als we de overzichten 2020 bezien zal daar niet al te veel betrouwbare informatie uit komen. Gaarne een echt serieuze uitsplitsing van de opgegeven bedragen.

Vraag 1
Hoe kan het zijn dat ineens interne uren worden doorbelast en ook 200 ledigingen per jaar ineens zo’n ontzettend hoog bedrag kunnen kosten?

Antwoord 1
In het overzicht met de begroting voor de inzameling van papier en karton bij de verenigingen, dat u eerder van ons heeft ontvangen zijn de kosten, die de gemeente maakt opgenomen. 

In 2019 maakte de gemeente geen kosten voor de inzameling van oud-papier. Wij hadden een concessieovereenkomst voor het inzamelen van papier en karton. Bij een concessieovereenkomst ontvangt de gemeente een consessievergoeding per ton. De inzamelende partij neemt alle kosten voor de inzameling voor eigen risico en rekening en dekt deze kosten met de opbrengsten van het ingezamelde papier en karton. De concessievergoeding die de gemeente ontving was gekoppeld aan de marktprijs voor oud papier. Wij hebben geen inzicht in de kosten die Peute maakte voor de inzameling bij verenigingen.

De interne uren zijn opgenomen in het overzicht, omdat de taak voor het berekenen van de vergoeding aan de verenigingen dit jaar belegd is bij de gemeente en niet bij de inzamelaar. In voorgaande jaren was deze taak belegd bij Peute als concessienemer. 

Vraag 2
Welke afspraken zijn er dan gemaakt op dit punt met HVC? Zijn die afspraken dan wel goed als we 2019 bezien?

Antwoord 2
De inzameling van oud-papier is tot begin vorig jaar altijd lonend geweest. Vorig jaar is de oud-papierprijs enorm gedaald, waardoor de opbrengt de kosten niet meer dekt. 

De kosten die HVC maakt voor het inzamelen van papier en karton worden door de gemeente vergoed en zijn marktconform. Het verschil in de kosten voor de gemeente komt vooral door de daling van de oud-papierprijs.