Toelichting over afvalstoffenkosten in gemeente Westland

College Westland

Westland 20.11.2020 - Op 17 september zijn er aanvullende vragen gesteld aan college Westland wat de kosten van afvalstoffen betreft.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Ten overvloede het historisch perspectief
In 2003 is het btw-compensatiefonds in werking getreden. Gemeenten kunnen vanaf dat moment (op enkele uitzonderingen na) de inkoop btw declareren bij dit fonds. Dat betekent dat vanaf 2003 in de begroting geen rekening meer wordt gehouden met de btw. Dit geldt ook bij de kosten voor afval.

Echter, het btw compensatiefonds wordt gevoed door een korting op de algemene uitkering. In feite betalen de gezamenlijke gemeenten de declaraties zelf en verloopt (voor het Rijk) een en ander budgettair neutraal. Bij de tariefheffing voor afval mag niet meer dan 100% van de kosten worden gedekt. Tot 2003 waren die kosten nog hoger, want die waren nog inclusief btw.

Daarna zou door de lagere kosten (zonder btw) de tarieven ook moeten dalen. Aangezien er wel een lagere algemene uitkering wordt verstrekt vanaf 2003 zou dit voor de gemeenten een nadeel opleveren. Het is door het Rijk dan ook toegestaan/geadviseerd om vanaf 2004 voor de tariefheffing de btw over de kosten extracomptabel (dus niet zichtbaar in de begroting) mee te nemen.

Daarmee werd voorkomen dat er een nadeel voor de gemeenten ontstond. Wij hebben deze methodiek vastgelegd in de financiële verordening.

Vraag 1
Waarom wordt de stijging van de btw-kosten verhaald op de burgers?

Antwoord 1
Op basis van de Financiële Verordening Westland 2019, artikel 14 Kostprijsberekening, berekenen wij de btw toe aan de kosten. De totale kosten geldt als basis voor de heffing.

Vraag 2
Vanaf 2019 naar 2021 is deze stijging € 1 miljoen, van € 1,4 naar € 2,4. Dit is toch een extra voordeel van de gemeente en waar blijft dat voordeel?

Antwoord 2
In het verleden werd dit verrekend met de egalisatiereserve. De reserve is na de mutaties uit de prorap 2020 tot nul gereduceerd. De meerkosten die nu ontstaan komen ten nadele van de algemene middelen. Per 2021 zal de heffing voor de burgers stijgen op basis van de toerekening van kosten zoals opgenomen in de financiële verordening. Het voorstel voor 2021 en verder is dat de btw wordt gestort in een nieuwe voorziening afval, waardoor het geld beschikbaar blijft voor het product afval